Hasiya Gavah Part - 8 Bhagwan Atlani द्वारा फिक्शन कहानी में हिंदी पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करे

Hasiya Gavah Part - 8

ã¢çࢲ¢ x¢±¢ã

|¢x¢±¢Ý ¥ÅH¢Ýè

(8)

}¢éÚ¢Úè ÜUéÀ }¢¢²ê„ „¢ ã¢ï x¢²¢, ‘‘ÆèÜU ãñ ТТ, …ñ„è ¥¢ÐÜUè §ÓÀ¢ J’’ çÈUÚ ƒ¢ïÇ¢ LÜUÜUÚ Ï¢¢ïH¢, ‘‘¥¢Ð ç±™¢Ú-ç±}¢à¢ü ÜUè ÎëçC „ï ÆèÜU „}¢…ï ¼¢ï }¢ñæ |¢è ¥¢ÐÜUï „¢ƒ çÎÌè ™H¢ ™Hêæ J ÎÚ¥„H }¢ñæ ™¢ã¼¢ ƒ¢ çÜU ¥x¢Ú ã}¢ïæ …¢Hæ{Ú }¢ïæ ÜU¢}¢ ™¢Hê ÜUÚÝ¢ ã¢ï ¼¢ï …ËÎè „ï …ËÎè ÜU¢²ü±¢ãè ™¢Hê ÜUÚ Îè …¢²ï J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢éÚ¢Úè ÜUï ™¢¼é²ü ÐÚ }¢Ý ãè }¢Ý òæx²Ðê±üÜU }¢éSÜUÚ¢²ï J Ðíy²ÿ¢ }¢ïæ ©‹ã¢ïæÝï ÜUã¢, ‘‘ÈU¢H¼ê Àéç^²¢Z ¶Ú¢Ï¢ ÜUÚÝï „ï v²¢ ÈU¢²Î¢ ? }¢ñæ ¶éÎ ãè ΢ï-™¢Ú çÎÝ }¢ïæ ¥Š²²Ý ÜUÚÝï ¼é}ãïæ çH¶ Îêæx¢¢ J’’

çÚ…±ïüà¢Ý ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ©‹ã¢ïæÝï çx¢Ú{¢Úè ÜU¢ï ¥ÐÝï çÎÌè Ðãéæ™Ýï ÜUè ¼¢Úè¶ ¥¢ñÚ „}¢² çH¶ çβ¢ J ÜU§ü çÎÝ¢ñæ „ï Ð~¢ Ý ¥¢Ýï ÜUï ©H¢ãÝ¢ïæ „ï |¢Úï ç±c‡¢é ÜUï ¼èÝ Ð~¢ ¥¢²ï ãé» ƒï J x¢eÎì Nβ „ï ©Ýã¢ïæÝï ç±c‡¢é ÜU¢ï ¥ÐÝè Ï¢è}¢¢Úè ÜUï „}¢¢™¢Ú ¥¢ñÚ Î¢ï-™¢Ú çÎÝ çÎÌè }¢ïæ ÚãÜUÚ …²ÐéÚ H¢ñÅÝï ÜUè Ï¢¢¼ çH¶è J ²ã „æ|¢±¼: ©ÝÜUï Nβ }¢ïæ ©}¢Ç¢ SÝïã¢ç{v² ãè ƒ¢ çÜU ¥‹¼ }¢ïæ ©‹ã¢ïæÝï çH¶¢, ‘‘}¢é…ï ¥ÐÝ¢ Ï¢¢Çèx¢¢Çü §Ý çÎÝ¢ïæ Ï¢ïãÎ ²¢Î ¥¢ Ú㢠ãñ J ©„„ï ÎêÚ ÚãÝ¢ }¢ïÚï çH» çÎÝ-Ï¢-çÎÝ }¢éçàÜUH ã¢ï¼¢ …¢ Ú㢠ãñ J’’

α¢, Å¢çÝÜU ¥¢ñÚ ¥ÓÀè ¶éÚ¢ÜU ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ©ÝÜUè ÜU}¢…¢ïÚè ¼ï…è „ï ÎêÚ ã¢ï Úãè ƒèJ ±ï …¢Ý¼ï ƒï çÜU ©ÝÜUè Ï¢è}¢¢Úè Ýï }¢éÚ¢Úè ÜU¢ï «ç‡¢ Ϣݢ çβ¢ ã¢ïx¢¢ J §„çH» çÎÌè ÜUï çH²ï Ú±¢Ý¢ ã¢ïÝï „ï ÐãHï ©‹ã¢ïæÝï }¢éÚ¢Úè ÜUï ΢ïÝ¢ïæ Ï¢Ó™¢ïæ ÜUï 㢃¢ïæ }¢ïæ „¢ñ Lвï ÜU¢ »ÜU-»ÜU Ý¢ïÅ ƒ}¢¢²¢, ©‹ãïæ Œ²¢Ú çÜU²¢ ¥¢ñÚ }¢éÚ¢Úè ÜUï çÝÏ¢üH ç±Ú¢ï{ ÜU¢ï ¥Ý„éÝ¢ ÜUÚÜUï Í¢Ú „ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUH ¥¢²ï J }¢ÜU¢Ý ÜUï }¢éw² m¢Ú „ï ‘Å¢Å¢’ ÜUãÜUÚ …Ï¢ Ï¢Ó™¢ïæ Ýïæ 㢃 çãH¢ÜUÚ ©Ý„ï ç±Î¢ Hè ¥¢ñÚ ¥¢Å¢ï çÚvࢢ Ýï ãéæÜU¢Ú |¢Úè ¼¢ï ©‹ãïæ „é¶Î „¢ ¥Ýé|¢± ã饢 J ¼|¢è ©‹ãïæ …²ÐéÚ SÅïà¢Ý ÐÚ ã¢ƒ çãH¢¼ï ç±c‡¢é, À¢ïÅè Ï¢ãê ¥¢ñÚ ¥ó¢ê ²¢Î ¥¢ x¢²ï J „¢ƒ ãè ²¢Î ¥¢ x¢²¢ ©‹ãïæ ¥ÐÝ¢ ©„ „}¢² |¢Ú ¥¢²¢ }¢Ý J

¥¢Å¢ï çÚvࢢ ÜUéÀ ¥¢x¢ï 좃 ¥¢²¢ ƒ¢ ¼Ï¢ ¼ÜU J ©‹ã¢ïæÝï ²¢ïæ ãè ãéÇ ÜU¢ ÜUÐÇ¢ ãÅ¢ÜUÚ ÐèÀï Îﶢ J Ï¢Çè Ï¢ãê }¢éó¢ï ÜUï 㢃 „ï „¢ñ ÜU¢ Ý¢ïÅ ÀèÝÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ Úãè ƒè ¥¢ñÚ ±ã ©„„ï 㢃¢Ð¢§ü ÜUÚ Ú㢠ƒ¢ J

SÅïà¢Ý Ðãéæ™ï ¼¢ï x¢¢Çè ¥|¢è ¥¢§ü Ýãèæ ƒè J }¢éÚ¢Úè Ýï SÅïà¢Ý ÜUï Åè SÅ¢H „ï ΢ï ÜU¢ÈUè }¢æx¢±¢Hè J ç„Ð ÜUÚ¼ï ãé» ©‹ã¢ïæÝï „¢ï™¢, ÜU¢ÈUè çÐH¢ÜUÚ }¢éÚ¢Úè ¥ç‹¼}¢ SÐà¢ü ÎïÝï ÜUï ™PUÚ }¢ïæ ãñ J çÈUÚ ¼éÚ‹¼ ãè ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝè }¢H¢}¢¼ ÜUè, çÜU¼Ý¢ à¢æÜU¢Hé ã¢ï x¢²¢ ãêæ }¢ñæ !

x¢¢Çè ¥¢§ü ¼¢ï ÜU‡ÇvÅÚ „ï „èÅ Ý}Ï¢Ú ÐêÀÜUÚ }¢éÚ¢Úè Ýï „¢}¢¢Ý …}¢¢ çβ¢ J çÇÏÏ¢ï }¢ïæ ࢢ²Î ãè ÜU¢ï§ü …x¢ã ¶¢Hè ã¢ïx¢è J ©ÝÜUï ¥¢„Т„ ¥ÓÀ¢ ¶¢„¢ ࢢïÚ-x¢éH ƒ¢ J »ÜU ÐçÚ±¢Ú ¥ÐÝï À¢ïÅï-À¢ïÅï Ï¢Ó™¢ïæ ¥¢ñÚ ÉïÚ „¢Úï „¢}¢¢Ý ÜUï „¢ƒ ©ÝÜUï „¢}¢Ýï ÜUè Ï¢ƒü ÐÚ Ð„Ú¢ ã饢 ƒ¢ J ¥x¢H-Ï¢x¢H ÜUè „èÅ¢ïæ ÐÚ ©ËÅï çÜU¼¢Ï¢ ²¢ç~¢²¢ïæ ÜUï ²ãè-ÜUãèæ ã¢ïÝï ÜUè Í¢¢ï¯‡¢¢ ÜUÚ Úãï ƒï J ç¶ÇÜUè ÜUï Т„ }¢éæã Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢Hï »ÜU ±ëh Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ¶¢æ„ÜUÚ Ï¢Hx¢}¢ ƒêÜU Ú㢠ƒ¢ J

§ç‹…Ý Ýï „èÅè Îè ¼¢ï }¢éÚ¢Úè ©ÝÜUï Ð¢æ± ÀêÜUÚ Ýè™ï ©¼Ú ¥¢²¢ J ©‹ã¢ïæÝï ÐíSÈUéçż S±Ú¢ïæ }¢ïæ ©„ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢, Ï¢Ó™¢ïæ ÜU¢ï Œ²¢Ú ÜUÚÝï ÜUï çH» ÜU㢠¥¢ñÚ ™H¼è x¢¢Çè „ï }¢éÚÚè ÜU¢ï Îï¶Ýï ÜUï çH» ±ï ç¶ÇÜUè ÐÚ ¥¢ x¢²ï, }¢éÚ¢Úè x¢¢Çè ÜUï „¢ƒ ™HÝï ÜU¢ ©ÐRU}¢ ÜUÚ Ú㢠ƒ¢ J x¢¢Çè ÜUè ÚQU¢Ú Ï¢Éè ¼¢ï ©„Ýï …¢ï „ï ÜUã¢, ‘‘ТТ, ÈUñ„H¢ ÜUÚÜUï …ËÎè ç™nè çH網ïx¢¢ J’’

{èÚï „ï ©ÝÜUï }¢éæã „ï çÝÜUH¢ ‘ÆèÜU ãñ’ ÀéÜU-ÀéÜU }¢ïæ ÇêÏ¢ x¢²¢ J ç±S¼ëc‡¢¢ „ï ©‹ã¢ïæÝï Îﶢ, }¢éÚ¢Úè ŒHïÅÈU¢}¢ü ÐÚ ¶Ç¢ 㢃 çãH¢ Ú㢠ãñ J ç±c‡¢é ÜU¢ S±Ú ‘‘ТТ, …ËÎè H¢ñçŲïx¢¢’ Ï¢ãé¼ ÎïÚ ¼ÜU ©ÝÜUï ÜU¢Ý¢ïæ }¢ïæ …¢ïÚ-…¢ïÚ „ï Ï¢…¼¢ Ú㢠J }¢éÚ¢Úè ÜUï ¥ç‹¼}¢ ±¢v² „ï ¶éH ¥¢²ï {¢± ÜU¢ï ¥¢y}¢„¢¼ ÜUÚÝï ÜUï çH» ±ï „èÅ „ï ç„Ú çÅÜU¢ÜUÚ ¥¢æ¶ï Ï¢‹Î ÜUÚÜUï Ï¢ñÆ x¢²ï J ç±™¢Ú¢ïæ ÜUï {é}¢Ç¼ï Ï¢±æÇÚ ÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï Ï¢HÐê±üÜU Ú¢ïÜUÝï ÜUè ™ïC¢ ÜUè J }¢éÚ¢Úè ÜUï LРϢÎH¼ï ™ïãÚï ÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝï ÜUËÐÝ¢ ™ÿ¢é¥¢ïæ „ï ãÅ¢Ýï ÜU¢ Ðí²¢„ çÜU²¢ J §„ Ðí²¢„ }¢ïæ ©‹ãïæ Hx¢¢, §„ Ï¢¢Ú ÜUè Ï¢è}¢¢Úè Ýï ©‹ãïæ „™}¢é™ Ï¢ãé¼ ÜU}¢…¢ïÚ Ï¢Ý¢ çβ¢ ãñ J

¼è„Úï ÐãÚ x¢¢Çè çÎÌè ÜUï ŒHïÅÈU¢}¢ü ÐÚ …¢ÜUÚ Hx¢è ¼¢ï ™¢Ú Ï¢…ï ƒï J ç¶ÇÜUè „ï Ï¢¢ãÚ Îﶼï ÜU‹ãï²¢H¢H …è Ýï çx¢Ú{¢Úè ÜU¢ï ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè Ýï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï Îﶢ ¼¢ï çx¢Ú{¢Úè ™H¼è x¢¢Çè }¢ïæ ΢ñÇÜUÚ çÇÏÏ¢ï }¢ïæ ™É x¢²¢, ‘‘v²¢ Ï¢¢¼ ãñ ТТ, ¥¢Ð Ï¢è}¢¢Ú ã¢ï x¢²ï ƒï v²¢ ?’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï ©„ÜUè ¥Î¢ ÐÚ ãæ„è ¥¢ x¢§ü, ‘‘ã¢, Ï¢é¶¢Ú ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ J’’

‘‘}¢é…ï çH¶¢ |¢è Ýãèæ ¥¢ÐÝï ?’’

‘‘¼é}ãïæ ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚÝï „ï v²¢ H¢|¢ ã¢ï¼¢ ? }¢éÚ¢Úè ƒ¢ Ý, ±ã¢æ Îï¶Ý ÜUï çH²ï J’’

‘‘±ã ƒ¢, §„çH» ã}¢ïæ ¶Ï¢Ú |¢è Ý Îè …¢² ?’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è „ï …±¢Ï¢ Îï¼ï Ýãèæ Ϣݢ J ©‹ã¢ïæÝï Ï¢¢¼ Ϣݢ§ü, ‘‘„¢Úè Ï¢¢¼ïæ ²ãèæ ÜUÚÝè ãñ v²¢ ? ¥Ï¢ Ýè™ï ™H J Îê„Ú¢ïæ ÜU¢ï |¢è ©¼ÚÝ¢ ãñ J’’

SÅïà¢Ý „ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUHÜUÚ, ¥¢Å¢ïçÚvࢢ }¢ïæ Ï¢ñÆÜUÚ ±ï Ú±¢Ý¢ ãé» ¼¢ï çx¢Ú{¢Úè Ýï çÈUÚ ÐêÀ¢, ‘‘¥Ï¢ Ï¢¼¢§²ïæ ТТ, ¥¢ÐÝï }¢é…ï ¶Ï¢Ú v²¢ïæ Ýãèæ Îè ?’’

‘‘¥Úï, ¼é}ãïæ çH¶¼¢ ¼¢ï ¼é}¢ 癋¼¢ ÜUÚ¼ï J ÅîæÜUÜU¢H ÜUÚ¼ï ²¢ ¶éÎ ãè …¢Hæ{Ú ¥¢ …¢¼ï J §„ …æ…Å „ï v²¢ ÈU¢²Î¢ ã¢ï¼¢ ?’’

‘‘ÆèÜU ãñ ТТ, ¥x¢Ú §„ …æ…Å „ï ÜU¢ï§ü ÈU¢²Î¢ Ýãè ãñ ¼¢ï |¢ç±c² }¢ïæ }¢ñæ |¢è Š²¢Ý Ú¶êæx¢¢ J ÆèÜU ãñ Ý ?’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ãæ„ï, ‘‘ÜUñ„è Ï¢Ó™¢ïæ …ñ„è Ï¢¢¼ï ÜUÚ¼¢ ãñ ? ¥ÓÀ¢ Ï¢¢Ï¢¢, }¢éÛ¢ „ï x¢H¼è ã¢ï x¢§ü J }¢¢ÈUè }¢¢æx¢¼¢ ãêæ, Ï¢„ ?’’

‘‘¥Ï¢ ¥¢Ð }¢éÛ¢ „ï }¢¢ÈUè }¢¢æx¢ïx¢ï ?’’

‘‘¼¢ï v²¢ ÜULæ, ¼é}¢ Ï¢¼¢¥¢ï ?’’

‘‘¶ñÚ À¢ïçDzï, ²ã Ï¢¼¢§²ï çÜU ¥¢Ð ¥Ï¢ ÜUñ„ï ãñ ?’’

‘‘¥Ï¢ Ï¢ËÜUéH ÆèÜU ãêæ J »ÜU-΢ï Ðñ„¢ |¢Ú ÜU}¢…¢ïÚè Úã x¢§ü ãñ Ï¢„ J’’

‘‘ÜUéÀ çÎÝ ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ÜUÚÝ¢ ƒ¢ !’’

‘‘¥¢Ú¢}¢ |¢è çÜU¼Ý¢ ÜUÚï »ÜU ¥¢Î}¢è J çÏ¢S¼Ú ÐÚ ÐÇ¢-ÐÇ¢ Ï¢éÚè ¼Úã „ï ÐÚïà¢¢Ý ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ }¢ñæ ¼¢ï J’’

À¢ïÅ¢ „¢ ¥‹¼Ú¢H J çÈUÚ çx¢Ú{¢Úè Ýï ÐêÀ¢, ‘‘¥¢ñÚ |¢ñ²¢, |¢¢|¢è ÆèÜU ãñ ?’’

‘‘ã¢æ J’’

‘‘Ï¢Ó™ï ?’’

‘‘±ï |¢è ÆèÜU ãñæ J Ï¢„, }¢éó¢¢ ÜUéÀ Á²¢Î¢ à¢ñ¼¢Ý ã¢ï x¢²¢ ãñ J’’

‘‘¥¢ÐÜU¢ï ¼¢ï ¼æx¢ Ýãèæ ÜUÚ¼¢ ƒ¢ Ý ?’’

‘‘¥Úï Ýãèæ, }¢é…ï v²¢ ¼æx¢ ÜUÚ¼¢ J }¢¢æ ãè Ï¢ãé¼ ƒè ©„ÜUï çH» J ¼é}¢ „éÝ¢¥¢ï, Ï¢ãê-Ï¢Ó™ï „Ï¢ ÆèÜU ãñ ?’’

‘‘„Ï¢ ÆèÜU ãñ J ¥¢ÐÝï ¥ÐÝè ¼çÏ¢²¼ ÜUï „}¢¢™¢Ú ç±c‡¢é ÜU¢ï |¢è Ýãèæ çH¶ï ã¢ïæx¢ï?’’

‘‘Ýãèæ, ©„ï |¢è ¥Ï¢ çH¶¢ ãñ, ¼é}ã¢Úè ç™nè ÜUï „¢ƒ J’’

‘‘„™ ТТ, ÜU|¢è-ÜU|¢è ¼¢ï ¥¢Ð »ï„¢ ÜU}¢¢H ÜUÚ¼ï ãñ çÜU....J’’

çx¢Ú{¢Úè Ýï …¢ÝÏ¢êÛ¢ÜUÚ ±¢v² ¥{êÚ¢ À¢ïÇ çβ¢ J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ç„ÈUü }¢éSÜUÚ¢¼ï Úãï J Ï¢¢¼ ÐêÚè ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ©‹ã¢ïæÝï »ÜU Ï¢¢Ú |¢è ¥¢x¢íã Ýãè çÜU²¢ J ¥ÐÝï §„ Ï¢ïÅï ÜUè 煋΢çÎHè ¥¢ñÚ SÐC±¢çμ¢ ÐÚ ©‹ãïæ ã}¢ïࢢ „ï x¢±ü Ú㢠ãñ J ©‹ãïæ ¶éà¢è ãé§ü çÜU çx¢Ú{¢Ú ±ãè ÐéÚ¢ Ðéڢݢ çx¢Ú{¢Úè ãñ J }¢éÚ¢Úè ÜUè ¼Úã Ï¢ÎH Ýãè x¢²¢ ãñ J çÝڢࢠã¢ïÝï ÜUè Ï¢¢¼ Ýãè ãñJ ¥|¢è }¢ïÚï Т„ çx¢Ú{¢Úè ¥¢ñÚ ç±c‡¢é ãñ, ©‹ã¢ïæÝï „¢ï™¢ J

Í¢Ú Ðãéæ™ ÜUÚ ±ï }¢æÛ¢Hè Ï¢ãê ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè ÜUï ¼èÝ Ï¢Ó™¢ïæ „ï ç}¢Hï J }¢æÛ¢Hè Ï¢ãê ÜUè à¢L „ï ãè ™éÐ ÚãÝï ÜUè ¥¢Î¼ ãñ J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï „¢}¢Ýï ±ã Ï¢ãé¼ ãè ÜU}¢ Ï¢¢ïH¼è ãñJ }¢x¢Ú çx¢Ú{¢Úè ÜUï Ï¢Ó™ï ©„è ÜUè ¼Úã }¢S¼ Úãï ãñæ J ±ï ¼èÝ¢ïæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è „ï çHÐÅ x¢²ïJ ÜU¢ï§ü ©ÝÜUï ÜU‹{ï ÐÚ ™É x¢±²¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü ç„Ú ÐÚ ™ÉÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝï Hx¢¢ J çx¢Ú{¢Úè Ýï Ç¢æÅ çÐH¢§ü ¼¢ï ¼èÝ¢ïæ Ï¢¢ãÚ |¢¢x¢ x¢²ï J Ï¢ãê „ï ÜUéà¢H ÐêÀÜUÚ ±ï ™¢ÚТ§ü ÐÚ HïÅ x¢²ï J ƒ¢ïÇè ÎïÚ „éS¼¢ÜUÚ ©Æ¼ï ãé» }¢æÛ¢Hè Ï¢ãê „ï Ï¢¢ïHï, ‘‘Ï¢ãê, ™¢² ¼¢ï çÐH¢¥¢ï J’’

㢃-}¢éæã {¢ïÜUÚ, S±Sƒ ã¢ïÜUÚ ±ï H¢ñÅï ¼¢ï çx¢Ú{¢Úè Ýï ÐñÜUïÅ ¶¢ïHÜUÚ çÏ¢çSÜUÅ çÝÜU¢Hï J ¥‹ÎÚ „ï ŒHïÅ H¢ÜUÚ çÏ¢çSÜUÅ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï „¢}¢Ýï Ú¶ï J Ï¢Ó™¢ïæ ÜU¢ï м¢ Ýãèæ ÜUñ„ï ²ã x¢‹{ Ï¢¢ãÚ ãè ç}¢H x¢§ü J »ÜU ÜUï ÐèÀï Îê„Ú¢, Îê„Úï ÜUï ÐèÀï ¼è„Ú¢ ¼èÝ¢ïæ ΢ñǼï ãé» çx¢Ú{¢Úè ÜUï ™¢Ú¢ï ¥¢ïÚ ¥¢ÜUÚ ¶Çï ã¢ï x¢²ï ¥¢ñÚ »ÜU S±Ú }¢ïæ Ï¢¢ïHï, ‘‘ТТ, ã}¢ |¢è Hïæx¢ï J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ãæ„ï J ©‹ã¢ïæÝï ŒHïÅ ©Æ¢ÜUÚ Ï¢Ó™¢ïæ ÜUï „¢}¢Ýï ÜUÚ Îè J ¼èÝ¢ïæ Ï¢Ó™ï »ÜU »ÜU çÏ¢çSÜUÅ HïÜUÚ ç…{Ú „ï ¥¢²ï ƒï ©{Ú ãè ΢ñÇ x¢²ï J

™¢² ÐèÜUÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è çx¢Ú{¢Úè ÜUï „¢ƒ ÅãHÝï çÝÜUHï J „¢æÛ¢ ÜUï „éÝãÚïÐÝ ÐÚ ÜU¢çH¶ 㢱è ã¢ï¼è …¢ Úãè ƒè J „ÇÜU ÐÚ ÎêÚ ÎêÚ ¼ÜU à¢Ýñ: à¢Ýñ: ÈUñH¼¢ {éæ{HÜU¢ …x¢ã …x¢ã „ï ÈUÅè ™¢ÎÚ ¥¢ïÉï ç|¢¶¢çÚÝ …ñ„¢ Hx¢ Ú㢠ƒ¢ J

‘‘…¢H‹{Ú }¢ïæ ÜUéÀ Ï¢¢¼ Ï¢Ýè ²¢ Ýãèæ, ТТ ?’’ çx¢Ú{¢Úè Ýï ÐãH ÜUè J

‘‘¥Ï¢ Îï¶êæ, ¼é}ã¢Úè ²¢ï…Ý¢ ÜUñ„è ãñ J §„ÜUï Ï¢¢Î ΢ïÝ¢ïæ ÜUè ¼éHÝ¢ ÜUÚÜUï ¼² ÜULæx¢¢ J ΢ïÝ¢ïæ ãè ÆèÜU Ýãè Hx¢è ¼¢ï çÜU„è ¥¢ñÚ …x¢ã ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ „¢ïæ™ïæx¢ï J’’

‘‘¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ „è …x¢ã, …ñ„ï ?’’

‘‘…ñ„ï …²ÐéÚ J ±ã¢æ, ¼é}¢ …¢Ý¼ï ãè ã¢ï, ¥ÐÝ¢ ãÚ ¼Úã ÜU¢ ÜU¢}¢ „ÚH¼¢ „ï ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ J ±ñ„ï ²ã Ï¢¢Î ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J ¼é}¢ ²ã Ï¢¼¢¥¢ï çÜU ÈUï„ RUè}¢ ²¢ ÈUï„ Ð¢©ÇÚ Ï¢Ý¢Ýï ±¢H¢ ÜU¢ï§ü ¥¢Î}¢è ²ã¢æ ¼é}ã¢Ú¢ ÐçÚ發 ãñ ?’’

‘‘}¢ïÚ¢ „è{¢ ¼¢ï ÜU¢ï§ü ÐçÚ發 Ýãè ãñ J ¥¢ÐÜU¢ ÐçÚ發 »ÜU ¥¢Î}¢è ãñ J ÜUãïæ ¼¢ï Ý¢}¢ Ï¢¼¢ªæ ?’’

‘‘Ï¢¼¢¥¢ï J }¢ïÚ¢ ÐçÚ發 ÜU¢ñÝ ãñ ?’’

‘‘Ú¢ïà¢ÝH¢H …è J „ÎÚ ÜUè ¼ÚÈU Úã¼ï ãñ J’’

‘‘ÜU¢ñÝ Ú¢ïà¢ÝH¢H ? …¢ï }¢ïÚï „¢ƒ Ðɼ¢ ƒ¢ ?’’

‘‘ã¢æ ’’

‘‘¼é}¢ ©„ï ÜUñ„ï …¢Ý¼ï ã¢ï ?’’

»ÜU Ï¢¢Ú ¥¢ÐÜUï »ÜU ΢ïS¼ ç}¢H x¢²ï ƒï, çࢱβ¢H …è J ¥¢ÐÜU¢ï ²¢Î ãñ ?’’

‘‘ã¢æ, ™¢æÎÝè ™¢ñÜU }¢ïæ Ý ?’’

‘‘ã¢æ, ±ãè J »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ ©Ý„ï }¢éH¢ÜU¢¼ ãé§ü ƒè J ¼Ï¢ Ï¢¼¢ Úãï ƒï çÜU ¥¢Ð H¢ïx¢¢ïæ ÜUï »ÜU „ã²¢ïx¢è Ú¢ïà¢ÝH¢H …è „ÎÚ }¢ïæ ÈUï„ RUè}¢ Ϣݢ¼ï ãñ J …²ÐéÚ }¢ïæ çÐÀHè Ï¢¢Ú ¥¢Ð„ï Ï¢¢¼ ã¢ïÝï ÜUï Ï¢¢Î }¢ñæÝï ©ÝÜU¢ м¢ çࢱβ¢H …è „ï çH²¢ ãñ J’’

‘‘¼¢ï ÜUÏ¢ ç}¢Hïæx¢ï ©„„ï ?’’

‘‘™Hïæx¢ï ¥¢Ú¢}¢ „ï J ¥|¢è ¼¢ï ¥¢Ð Ï¢è}¢¢Úè „ï ©ÆÜUÚ, „ÈUÚ ÜUÚÜUï ¥¢²ï ãñæ J’’

‘‘Ýãèæ çx¢Ú{¢Úè, »ÜU Ï¢¢¼ „éÝH¢ï J }¢ñæ ¼é}ã¢Úè ²¢ï…Ý¢ ÜU¢ï „}¢Û¢ ÜUÚ …ËÎè „ï …ËÎè …²ÐéÚ …¢Ý¢ ™¢ã¼¢ ãêæ J …è Ï¢ãé¼ ª Ï¢ x¢²¢ ãñ J’’

‘‘v²¢ïæ, çÎÌè }¢ïæ ¥¢ÐÜU¢ Í¢Ú Ýãèæ ãñ v²¢ ?’’

‘‘Í¢Ú ¼¢ï ²ã¢æ |¢è ¥ÐÝ¢ ãñ }¢x¢Ú ©}¢í x¢é…Ú x¢§ü ãñ …²ÐéÚ }¢ïæ J Ï¢¢ãÚ Ï¢ïx¢¢Ý¢ „¢ }¢ã„ê„ ÜUÚ¼¢ ãêæ ¥ÐÝï ¥¢ÐÜU¢ï J’’ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è §¼Ýï x¢}|¢èÚ ã¢ï x¢²ï ƒï çÜU çx¢Ú{¢Úè Ðíç¼±¢Î Ýãè ÜUÚ „ÜU¢ J

‘‘çÈUÚ, ÜUÏ¢ ™Hïæx¢ï ?’’

‘‘¼é}¢ ÜUH Àé^è Hï H¢ï, ÜUH ãè ™Hï ™Hïæx¢ï J ÐÚ„¢ïæ Ï¢¢…¢Ú }¢ïæ Ï¢¢¼ ÜUÚ Hïæx¢ï J ©„„ï ¥x¢Hï çÎÝ }¢ñæ çÝÜUH …¢ªZUx¢¢ J’’

‘‘…ñ„è ¥¢ÐÜUè §ÓÀ¢ J }¢ñæ ÜUH Àé^è Hï Hï¼¢ ãêæ J’’ çx¢Ú{¢Úè Ýï ©ÝÜUï „}}¢é¶ ¥¢y}¢„}¢Ðü‡¢ çÜU²¢ J

Í¢Ú ¥¢ÜUÚ |¢¢ï…Ý ÜUÚÜUï çÎÝ |¢Ú ÜUï ƒÜUï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è „¢ï x¢²ï J ©„ Ú¢¼ ©‹ãïæ Ï¢ãé¼ x¢ãÚè ÝèæÎ ¥¢§ü, ÜU§ü çÎÝ¢ïæ ÜUï Ï¢¢Î J „éÏ¢ã ±ï ¥¢Ú¢}¢ „ï ¥H„¢¼ï ãé» ¥¢Æ Ï¢…ï ©Æï J ݢ༢, ¥¢çÎ ÜUÚÜUï ±ï ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè …Ï¢ ¼ÜU Ï¢¢…¢Ú Ðãéæ™ï, x²¢Úã Ï¢… ™éÜUï ƒï J

Ú¢ïà¢ÝH¢H …è ÜU¢ м¢ ÐêÀ¼ï ãé» ±ï H¢ïx¢ ç…„ …x¢ã Ðãéæ™ï ©„ï Í¢Ú Ýé}¢¢ ÜU¢Ú¶¢Ý¢ ²¢ ÜU¢Ú¶¢Ý¢ Ýé}¢¢ Í¢Ú ÜUéÀ |¢è ÜU㢠…¢ „ÜU¼¢ ƒ¢ J ÐçÚ±¢Ú ÜUï Ï¢è™, Í¢Ú ÜUï »ÜU ÜU}¢Úï }¢ïæ ™¢ÚТ§²¢ïæ ÜU¢ï ¶Ç¢ ÜUÚÜUï ¶¢Hè çÜU²ï ãé» ÈUà¢ü ÐÚ ¶¢Hè à¢èçࢲ¢ïæ ÜU¢ ÉïÚ Hx¢¢ ã饢 ƒ¢J ΢ï Ï¢Ó™ï, ΢ï }¢çãH¢²ïæ ¥¢ñÚ »ÜU ±ëh ©Ý à¢èçࢲ¢ïæ ÜU¢ï Í¢ïÚ ÜUÚ ÈUà¢ü ÐÚ ãè Ï¢ñÆï ãé» ƒï J ±ëh ÜUï »ÜU ¥¢ïÚ Ï¢Çï мèHï }¢ïæ ÈUï„RUè}¢ |¢Úè ãé§ü ƒè J Ï¢Ó™¢ïæ ÜUï »ÜU ¥¢ïÚ ÜU¢x¢… ÜUï ÀÐï ãé» HïçÏ¢H ¥¢ñÚ x¢¢ïæÎ ƒ¢ ¥¢ñÚ }¢çãH¢¥¢ïæ ÜUï »ÜU ¥¢ïÚ ¶¢Hè ÉPUÝ¢ïæ ÜU¢ ÉïÚ J

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè {愼ï ãé» …Ï¢ ÆèÜU Ú¢ïà¢ÝH¢H …è ÜUï „¢}¢Ýï …¢ ¶Çï ãé» ¼¢ï }¢¢ïÅï ç„çH‡ÇÚè ÜUH ™à}¢ïæ ÜUï ÐèÀï „ï ¥¢Z¶ï ç}¢™-ç}¢™¢ÜUÚ ©‹ã¢ïæÝï ¥¢x¢‹¼éÜU¢ïæ ÜU¢ï Ð㙢ÝÝï ÜU¢ Ðí²yÝ çÜU²¢ J ãÚ „}|¢± ¼ÚèÜUï „ï {êÚÝï ÜUï Ðp¢¼ì |¢è …Ï¢ ²ï ™ïãÚï ©‹ãïæ ²¢Î Ýãèæ ¥¢²ï ¼¢ï ©‹ã¢ïæÝï „¢ï™¢, Ï¢¢ãÚ „ï ¥¢²ï x¢í¢ãÜU ã¢ïæx¢ï J Ï¢¢ïHï, ‘‘¥¢ÐÜU¢ï ÜUéÀ ¶ÚèÎÝ¢ ãñ v²¢ ?’’

‘‘…è Ýãèæ, ã}¢ïæ çÜU„è „ï ç}¢HÝ¢ ãñ,’’ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï „¢Îx¢è „ï ÜU㢠J

‘‘çÜU„„ï ?’’

‘‘Ú¢ïà¢ÝH¢H „ï J’’

‘‘Ú¢ïà¢ÝH¢H ¼¢ï }¢ïÚ¢ ãè Ý¢}¢ ãñ J’’ ©‹ã¢ïæÝï ãƒïHè …}¢èÝ ÐÚ çÅÜU¢ ÜUÚ ¶Çï ã¢ï¼ï ãé» ÜU㢠J

‘‘¼é}¢ çÜU„è ÜU‹ãñ²¢H¢H }¢æx¢H ÜU¢ï …¢Ý¼ï ã¢ï ?’’

‘‘ÜU‹ãñ²¢H¢H }¢æx¢H ?’’ Ú¢ïà¢ÝH¢H …è Ýï „¢ï™¼ï ãé» {èÚï „ï ÜUã¢, ‘‘Ý¢}¢ „éÝ¢ ã饢 ¼¢ï }¢¢Hê}¢ ã¢ï¼¢ ãñ }¢x¢Ú ÆèÜU ²¢Î Ýãèæ ¥¢ Ú㢠ãñ J’’

‘‘…Ï¢ ¼é}¢ ÐÉ¢ ÜUÚ¼ï ƒï ¼¢ï ÜU‹ãñ²¢H¢H ¥¢ñÚ Æ¢ÜUéÚ ¼é}ã¢Úï „¢ƒ ã饢 ÜUÚ¼ï ƒï J ²¢Î ¥¢²¢ ?’’

Ú¢ïà¢ÝH¢H …è Ýï Ï¢éçh ÐÚ …¢ïÚ Ç¢H¢, ‘‘ÜU‹ãñ²¢H¢H ¥¢ñÚ Æ¢ÜUéÚ, …¢ï x¢¢ïçH²¢æ Ï¢ï™ÜUÚ ÐÉ¢§ü ÜUÚ¼ï ƒï ?’’

‘‘ã¢æ-ã¢æ ±ãè ! }¢ñæ ±ãè ÜU‹ãñ²¢ ãêæ, Ú¢ïà¢ÝH¢H J’’ |¢¢±¢ç¼ÚïÜU „ï ç±H¢ïçǼ Î¢ï ±ëh ¥¢²é ÜUè ……üÚ }¢æç…H ÐÚ »ÜU Îê„Úï ÜUï x¢Hï „ï çHÐÅ x¢²ï J |¢¢±¢ïÎíïÜU „ï |¢Ú ¥¢²ï x¢Hï ÜUéÀ ÎïÚ ¼ÜU Læ{ï Úãï J ÜUéÀ ÐíÜUëç¼Sƒ ãé» ¼¢ï Ú¢ïà¢ÝH¢H …è Ýï HÐÜUÜUÚ ™¢ÚТ§ü çÏ¢À¢ÜUÚ Ï¢ãê „ï çÏ¢À¢Ýï ÜUè ™¢ÎÚ H¢Ýï ÜUï çH» ÜU㢠J HïçÜUÝ Ï¢ãê ÜU¢ï ™¢ÎÚ ÜUï çH²ï }¢Ý¢ ÜUÚÜUï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýæx¢è ™¢ÚТ§ü ÐÚ ãè Ï¢ñÆ x¢²ï J Ú¢ïà¢ÝH¢H …è ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè ©ÝÜUè ©ÝÜUè ¥x¢H-Ï¢x¢H Ï¢ñÆ x¢²ï J

çÈUÚ §ç¼ã¢„ ÜUè „è}¢¢»æ ÅêÅ x¢§ü, ¥¼è¼ çÝÏ¢Z‹{ ã¢ï x¢²¢ J ÜUã „éÝÜUÚ …Ï¢ ΢ïÝ¢ïæ Ýï ¥ÐÝï x¢éÏ¢¢Ú çÝÜU¢H çH²ï, ™¢²Ð¢Ý ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï Ðí„æx¢ ÀïÇ¢, ‘‘ÜU¢}¢ ÜUñ„¢ ™H Ú㢠ãñ ?’’

‘‘Ï¢„ ΢H Ú¢ïÅè çÝÜUH …¢¼è ãñ J’’

‘‘²ã RUè}¢ ãè Ϣݢ¼ï ã¢ï ²¢ ÜUéÀ ¥¢ñÚ |¢è Ϣݼ¢ ãñ ?’’

‘‘RUè}¢ ãè Ϣݢ¼ï ãñ J Ð¢æ™ HÇÜUï ãñæ J ™¢Ú ÜUè ࢢÎè ã¢ï x¢§ü ãñ’’ ç…Ý}¢ïæ „ï ¼èÝ ¥Hx¢ Úã¼ï ãñ J RUè}¢ ¶éÎ ãè ¼ñ²¢Ú ÜUÚ¼ï ãñæ, ¶éÎ ãè |¢Ú¼ï ãñ J ΢ïÝ¢ïæ HÇÜUï …¢ÜUÚ Ï¢ï™ ¥¢¼ï ãñ J’’

‘‘²ï HÇÜUï ÜU¢ñÝ ãñ ?’’ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï HïçÏ¢H ç™ÜU¢¼ï ãé» Ï¢Ó™¢ïæ ÜUè ¥¢ïÚ § çx¢¼ çÜU²¢ J

‘‘΢ïÝ¢ïæ Тï¼ï ãñ J ²ã Í¢Ú ±¢Hè ãñæ ¥¢ñÚ ²ã Ï¢ãé ãñæ J’’ Ú¢ïà¢ÝH¢H …è Ýï }¢çãH¢¥¢ïæ ÜUï „}Ï¢‹{ }¢ïæ Ï¢¼¢²¢ J

‘‘»ÜU à¢èà¢è çÜU¼Ýï ÜUè ÐÇ …¢¼è ãñ ?’’

‘‘x¢¼ï ÜU¢ ÐñôÜUx¢-Ï¢¢v„ ç}¢H¢ÜUÚ Ð™¢„ Ðñ„ï ÜUè Í¢Ú }¢ïæ ÐÇ …¢¼è ãñæ J „¢Æ Ðñ„ï ÜUï çㄢϢ „ï Ϣï ãñæ J ΄ Ðñ„ï à¢èà¢è ÐÚ |¢è ¼Ï¢ Ï¢™¼ï ãñæ …Ï¢ Ϣݢݢ, ÐñÜU ÜUÚÝ¢, Ï¢ï™Ý¢, „.Ï¢ ¶éÎ ÜUÚ¼ï ãñ; ÜU¢ï§ü „ïH-Åñv„, §‹ÜU}¢-Åñv„ Ýãèæ ÎïÝ¢ ÐǼ¢ J’’

‘‘ڢݢ çÜU¼Ýè à¢èçࢲ¢æ çÏ¢ÜU …¢¼è ãñæ ?’’

‘‘ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè }¢ãÚÏ¢¢Ýè ãñ J Ï¢è„ „¢H „ï ã}¢¢Úè RUè}¢ Ï¢¢…¢Ú }¢ïæ ™H Úãè ãñ J Î¢ï „¢ñ, ¼èÝ „¢ñ ç…¼Ýè à¢èçࢲ¢æ çÝÜUH¼è ãñæ, „Ï¢ çÏ¢ÜU …¢¼è ãñæ J’’

΢ïÐãÚ ÜUï ¶¢Ýï çϢݢ Ú¢ïà¢ÝH¢H …è Ýï ©‹ãïæ …¢Ýï Ýãèæ çβ¢ J §„çH²ï |¢¢ï…Ý ¥¢çÎ ÜUÚÜUï ãè ±ï ΢ïÝ¢ïæ ±ã¢æ „ï çÝÜUH Т²ï J Í¢Ú Ðãé晼ï - Ðãéæ™¼ï „¢Éï ™¢Ú Ï¢… x¢²ï J ÜU¢x¢…-ÐñÝ HïÜUÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï çㄢϢ Hx¢¢²¢ çÜU Ú¢ïà¢ÝH¢H …è ¥x¢Ú ¼èÝ „¢ñ à¢èçࢲ¢æ |¢è Ú¢ï… Ï¢ï™¼ï ãñæ ¼¢ï ¼è„ Lвï Ðíç¼çÎÝ ¥ƒ¢ü¼ì Ý¢ñ „¢ñ Lвï }¢ãèÝ¢ ÜU}¢¢¼ï ãñæ J ¥x¢Ú ÜU‹ãñ²¢H¢H …è §„ ÜU¢}¢ ÜU¢ï ÜUÚ¼ï ãñ ¼¢ï ÜU}¢ „ï ÜU}¢ Ð¢æ™ H¢ïx¢¢ïæ ÜUè }¢…êÚè, Î¢ï „ïË„}¢ñÝ ¥¢ñÚ ÜU¢Ú¶¢Ýï ÜU¢ çÜUÚ¢²¢ ©ÝÜUï çH²ï ¥ç¼çÚQU ¶™ü ã¢ïx¢¢ J ²ã ¶™ü ÜU}¢ „ï ÜU}¢ Ï¢è„ Lвï Ðíç¼çÎÝ ÜU¢ ãñ J ÜUéH ç}¢H¢ÜUÚ Î„ Lвï ÜUè Ï¢™¼ J §„è ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ï¢Çï Ðñ}¢¢Ýï ÐÚ ÜUÚïæx¢ï ¼¢ï |¢è çÜU¼Ýè Ï¢™¼ ã¢ï …¢²ïx¢è ? çÈUÚ Ú¢ïà¢ÝH¢H …è RUè}¢ ÜUè „¢¶ ¼ÜU Ðãéæ™Ýï }¢ïæ |¢è ¼¢ï ΢ï-¼èÝ ±¯ü Hx¢ïæx¢ï J

©„ çÎÝ |¢è çx¢Ú{¢Úè ÜUï „¢ƒ ƒ¢ïÇ¢ ÅãHÜUÚ, |¢¢ï…Ý ÜUÚÜUï ±ï „¢ï x¢²ï J ¥x¢Hï çÎÝ ©‹ã¢ïæÝï çx¢Ú{¢Úè ÜU¢ï Îz¼Ú …¢Ýï çβ¢ J S±²æ ±ãè x²¢Úã Ï¢…ï ÜUï Hx¢|¢x¢ Í¢Ú „ï çÝÜUHï J „ÎÚ Ï¢¢…¢Ú, ™¢æÎÝè ™¢ñÜU, ÎçÚ²¢x¢æ…, ÜUÚ¢ñHÏ¢¢x¢ ¥¢çÎ Sƒ¢Ý¢ïæ ÜUï À¢ïÅï-Ï¢Çï ЋÎíã ÎéÜU¢Ý΢ڢïæ „ï ©‹ã¢ïæÝï SÅñ‡ÇÇü ÜU}Ðçݲ¢ïæ ÜUï ¥ç¼çÚQU çÝ<}¢¼ Ðí„¢{Ý „¢}¢x¢íè ÜUï „}Ï¢‹{ }¢ïæ ÐêÀ¼¢À ÜUè J §„ „±ïüÿ¢‡¢ ÜUï Ï¢¢Î Ï¢éÚè ¼Úã ƒÜU ÜUÚ …Ï¢ ±ï Í¢Ú Ðãéæ™ï ¼¢ï »ÜU Ï¢¢¼ ±ï ¥ÓÀè ¼Úã „}¢Û¢ ™éÜUï ƒï çÜU çÜU„è SÅñ‡ÇÇü ÜU}ÐÝè ÜUè çÜU„è ™è… ÜUè ÝÜUH ÜUÚÜUï ¼¢ï ±ï H¢|¢¢ç‹±¼ ã¢ï „ÜU¼ï ãñ J §ü}¢¢Ý΢Úè „ï ÜU¢ï§ü ™è… Ï¢¢…¢Ú }¢ïæ H¢ÜUÚ ±ï Í¢¢Å¢ ãè ©Æ¢²ïæx¢ï, ÈU¢²Î¢ ÝãèæJ

±ï ΢ïÐãÚ ÜU¢ |¢¢ï…Ý ™¢Ú Ï¢…ï ÜUÚ „ÜUï ©„ çÎÝ J §„ÜUï ¼éÚ‹¼ Ï¢¢Î ±ï „¢ï x¢²ï J çx¢Ú{¢Úè ÜUï ¥¢Ýï ÜUï Ï¢¢Î ©Æï ¼¢ï ƒÜU¢±Å ÜUéÀ ¥æࢢï }¢ïæ ÎêÚ ã¢ï ™éÜUè ƒè J ™¢² ÐèÜUÚ ±ï çx¢Ú{¢Úè ÜUï „¢ƒ Çè.Çè.». v±¢Åü„ü ÜUè ¥¢ïÚ çÝÜUH x¢²ï J ±ãèæ ТÜUü }¢ïæ Ï¢ñÆ ÜUÚ ©Ýã¢ïæÝï çx¢Ú{¢Úè ÜU¢ï ¥ÐÝï ¥¢… ÜUï „±ïüÿ¢‡¢ ¥¢ñÚ ÜUH ÜUï çㄢϢ ÜU¢ ò¢ñÚ¢ ÎïÜUÚ ÜUã¢, ‘‘¥Ï¢ ¼é}¢ ²ã Ï¢¼¢¥¢ï çÜU §„ ÜU¢}¢ ÜU¢ï ÜUÚÝï ÜU¢ ÐíS¼¢± ¼é}¢Ýï v²¢ „¢ï™ÜUÚ }¢ïÚï „¢}¢Ýï Ú¶¢ ƒ¢ ?’’

ò¢ñÚ¢ „éÝÜUÚ ãè çx¢Ú{¢Úè …ïÐ x¢²¢ ƒ¢ J §„ ÐíàÝ ÜUï Ï¢¢Î ©„ÜUè çSƒç¼ ¥¢ñÚ |¢è ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï x¢§ü, ‘‘ТТ, }¢ñæÝï »ï„¢ ãè „éÝ¢ ƒ¢ J’’

‘‘¥x¢Ú ¼é}¢Ýï ÜUï±H „éÝ¢ ãè ƒ¢ ¼¢ï …¢æ™ ÐǼ¢H ÜUÚÜUï ç±S¼ë¼ …¢ÝÜU¢Úè v²¢ïæ Ýãèæ Ðí¢# ÜUè ?’’

‘‘}¢ñæÝï „}¢Û¢¢, Îï¶Ýï }¢ïæ ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢ ãñ J „Ï¢ H¢ïx¢ ÈU¢²Îï}¢‹Î Ï¢¼¢¼ï ãñæ J ¥ÓÀ¢ ã¢ïx¢¢, ¼|¢è ¼¢ï H¢ïx¢ ÜUã¼ï ãñæ J’’

‘‘¥Úï Ï¢éhê, …¢ï ÜU¢}¢ }¢ñæÝï ΢ï çÎÝ }¢ïæ ÜUÚ çH²¢ ±ã ¼é}¢ „¢H |¢Ú }¢ïæ |¢è Ýãèæ ÜUÚ „ÜU¼ï ƒï v²¢ ?’’

‘‘ÜUÚ ¼¢ï „ÜU¼¢ ƒ¢ J’’

‘‘çÈUÚ çÜU²¢ v²¢ïæ Ýãèæ ?’’

‘‘²¢ïæ ãè, Ï¢„ J’’

‘‘²¢ïæ ãè ÜUñ„ï ? ÜU¢ï§ü ÜU¢Ú‡¢ |¢è ¼¢ï ã¢ïx¢¢ J’’

‘‘ÜU¢Ú‡¢ ¼¢ï }¢ñæÝï Ï¢¼¢ çβ¢ Ý Ð¢Ð¢ J ¥Ï¢ §„ ÜU¢}¢ }¢ïæ ÈU¢²Î¢ Ýãèæ ãñ ¼¢ï ÚãÝï Îèç…²ï J }¢ñæ ¥¢ÐÜU¢ï Îê„Ú¢ ÜU¢}¢ Ï¢¼¢¼¢ ãêæ J’’

‘‘»ÜU ÜU¢ï ÜUÚÜUï çÝã¢H ã¢ï x¢²ï ¥Ï¢ Îê„Ú¢ ÜUÚïæx¢ï J’’ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï òæx²Ðê±üÜU ÜU㢠J

òæx² ÜU¢ï „éÝ¢-¥Ý„éÝ¢ ÜUÚÜUï çx¢Ú{¢Úè Ýï ÜUã¢,‘‘ТТ, ¥¢Ð ¼¢ï „¢ïÐ ÈUñvÅîè Hx¢¢§²ï J’’

‘‘v²¢ïæ Hx¢¢§²ï ?’’

‘‘v²¢ïæ çÜU §„ ÜU¢}¢ }¢ïæ Ï¢ãé¼ ÈU¢²Î¢ ãñ J’’

‘‘¼é}¢Ýï м¢ Hx¢¢²¢ ãñ ?’’

‘‘м¢ ¼¢ï Ýãèæ Hx¢¢²¢, }¢x¢Ú }¢ñæ …¢Ý¼¢ ãêæ J’’

‘‘»ÜU ¼¢ï ¼é}¢ ÈUï„ RUè}¢ §ü‹ÇSÅîè ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ …¢Ý¼ï ƒï, Îê„Ú¢ „¢ïÐ ÈUñvÅîè ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ …¢Ý¼ï ã¢ï J »ÜU ã}¢Ýï Hx¢¢Hè J ¶êÏ¢ ÜU}¢¢ çH²¢ J ¥Ï¢ Îê„Úè Hx¢¢ÜUÚ ÜU}¢¢²ïx¢ïæ J’’

‘‘¥¢Ð м¢ ¼¢ï Hx¢¢§²ï ТТ J „¢ïÐ §‡ÇSÅîè ÜU¢ ϢǢ …Ï¢ÚÎS¼ SÜU¢ïÐ ãñ J’’

‘‘}¢é…ï »ÜU Ï¢¢¼ „}¢Û¢ }¢ïæ Ýãèæ ¥¢§ü çx¢Ú{¢Úè ?’’

‘‘ÜU¢ñÝ „è Ï¢¢¼ ?’’

‘‘çÜU ¼é}¢ ²ã v²¢ïæ ™¢ã¼ï ã¢ï çÜU }¢ñæ çÎÌè }¢ïæ ãè ÜU¢}¢ ™¢Hê ÜULæ ? …²ÐéÚ }¢ïæ v²¢ïæ Ýãèæ ?’’

‘‘çÎÌè ϢǢ à¢ãÚ ãñ ТТ, ¥¢Ï¢¢Îè Á²¢Î¢ ãñ, ÈU¢SÅ ãñ J …²ÐéÚ çÎÌè ÜUï }¢éÜU¢Ï¢Hï Ï¢ãé¼ ÇH ãñ J’’

‘‘ã}¢ïæ ÇH ¥¢ñÚ ÈU¢SÅ „ï v²¢ HïÝ¢ ÎïÝ¢ ãñ ? ã}¢¢Ú¢ ÜU¢}¢ ¥ÓÀ¢ ™HÝ¢ ™¢çã²ï çÈUÚ ™¢ãï çÎÌè ã¢ï, ™¢ãï …¢Hæ{Ú ¥¢ñÚ ™¢ãï …²ÐéÚ ã¢ï J ¼é}¢ §„ ¼Úã v²¢ïæ Ýãèæ „¢ï™¼ï ?’’

‘‘}¢ñæ ¼¢ï ²ãè „¢ï™¼¢ ƒ¢ ТТ çÜU çÎÌè }¢ïæ Ï¢ïã¼Ú SÜU¢ïÐ ãñ J Ï¢¢ÜUè ¥¢Ð Îï網ï J’’ çx¢Ú{¢Úè Ýï …ñ„ï ¥„}¢ƒü¼¢ òQU ÜUè ã¢ï, §„ ¼Úã ÜU㢠J

‘‘¼¢ï çÈUÚ »ï„¢ ÜUÚ¢ï J }¢ñæ Ðí¢Úç}|¢ÜU ¼ñ²¢çÚ²¢æ ÜUÚÜUï …²ÐéÚ „ï ¼é}ãïæ ç™nè çH¶ Îêæx¢¢J ¼é}¢ ΢ï }¢ãèÝï ÜUè Àé^è HïÜUÚ ¥¢ …¢Ý¢ J ÜU¢}¢ ƒ¢ïÇ¢ …}¢¼¢ Ý…Ú ¥¢²¢ ¼¢ï §S¼èÈU¢ Îï ÎïÝ¢ J Ýãèæ ¼¢ï ±¢Ð„ ¥¢ …¢Ý¢ J’’