Hasiya Gavah Part - 4 Bhagwan Atlani द्वारा फिक्शन कहानी में हिंदी पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करे

Hasiya Gavah Part - 4

ã¢çࢲ¢ x¢±¢ã

|¢x¢±¢Ý ¥ÅH¢Ýè

(4)

¥¢y}¢„‹¼éçC ÜUè §„ ²¢~¢¢ ÜUï „¢ƒ ©ÝÜUï ТçÚ±¢çÚÜU …è±Ý }¢ïæ …¢ï ò±{¢Ý ¥¢²¢ ©„Ýï »ÜU ݧü „}¢S²¢ ©yÐó¢ ÜUÚ Îè J ÐãHï ±ï ÐyÝè ÜU¢ï ™¢Ú „¢ñ Lвï ÎïÜUÚ x¢ëã ò±Sƒ¢ „ï çÝçp‹¼ ¥ÐÝï ÜU}¢Úï }¢ïæ »ÜU¢‹¼ ÜU¢ Ú„¢S±¢ÎÝ çÜU²¢ ÜUÚ¼ï ƒï J Úã¼ï ™¢ãï ¥Hx¢-ƒHx¢ ƒï, }¢x¢Ú ã¢ï¼ï Í¢Ú }¢ïæ ãè ƒï J ÐyÝè x¢ëãSƒè ÜUè „|¢è ¥¢±à²ÜU¼¢¥¢ïæ ÜUè Ðê<¼ |¢Hï ãè ÜUÚ¼è ã¢ï çÜU‹¼é }¢¢Ýç„ÜU ÎëçC „ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H „ï Ï¢ïãÎ …éÇè ãé§ü ƒèæ J ÜU}¢ü …è±Ý }¢ïæ çϢݢ ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è ÜUï ©ÝÜU¢ ÜU¢}¢ ™H „ÜU¼¢ ƒ¢ çÜU‹¼é ¥‹ÎÚ ãè ¥‹ÎÚ Ðç¼ ÜUè ©ÐçSƒç¼ ÜU¢ ¥±H}Ï¢ ©‹ãïæ ¥„è}¢ ¥¢±à²ÜU¼¢ Ðí¼è¼ ã¢ï¼¢ ƒ¢ J „Ï¢ ÜUéÀ ÜUÚÜUï |¢è ±ï {Ú ÜUè „±ïü-„±¢ü Ýãèæ }¢¢Ý¼è ƒèæ S±²æ ÜU¢ï J Ðç¼ ©Ý„ï ¥ç{ÜU ²¢ïx², ¥ç{ÜU „ÿ¢}¢ ãñ §„ Ï¢¢¼ ÜU¢ï „}}¢¢ÝÐê±üÜU ±ï ¥ÐÝï Nβ }¢ïæ ¥¢„èÝ çÜU²ï ãé» ƒè J

¥Ï¢ òS¼¼¢¥¢ïæ Ýï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜU¢ï {Ú „ï ÎêÚ ÜUÚ çβ¢ ƒ¢ J {Ú ÐãïHï ÜUè ¼Úã ÆèÜU ™H Ú㢠ƒ¢ J Ï¢Ó™¢ïæ ÜUï ТHÝ-Т﯇¢, ©ÝÜUè Îï¶|¢¢H }¢ïæ ÜU¢ï§ü ¥‹¼Ú Ýãèæ ¥¢²¢ ƒ¢ J |¢¢ï…Ý |¢è ©‹ãïæ ¥¢±à²ÜU¼¢Ýé„¢Ú ©ç™¼ „}¢² ÐÚ ÐÚ¢ï„ çβ¢ …¢¼¢ ƒ¢ J ²ï „Ï¢ ÜU¢}¢ ÐãHï |¢è ±ï ãè ÜUÚ¼è ƒèæ J çÜU‹¼é ©ÝÜUï ò±ã¢Ú }¢ïæ »ÜU ç±à¢ï¯ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ ÐçÚ±¼üÝ ¥¢¼¢ …¢ Ú㢠ƒ¢, ç…„ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU§ü çÎÝ¢ïæ ¼ÜU Hÿ² Ýãè ÜUÚ „ÜUï J …Ï¢ §„ ÐçÚ±¼üÝ ÜUè ¥¢ïÚ ©ÝÜU¢ Š²¢Ý x¢²¢ ¼Ï¢ |¢è ¥ÐÝï Ï¢¢ãÚ Ï¢Ýï ÚãÝï ÜUï „¢ƒ ±ï §„ÜU¢ }¢ïH Ýãèæ Ï¢ñÆ¢ „ÜUï J ÐçÚ‡¢¢}¢¼: „éÍ¢Ç, Ï¢éçh}¢¼è ¥¢ñÚ Ã²±Sƒ¢ çÝÐ釢 ©ÝÜUè ÐyÝè }¢¢Ýç„ÜU ¥¢ñÚ SÝ¢²éç±ÜU çà¢çƒH¼¢ ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ã¢ï¼è ™Hè x¢§ü J ©ÝÜU¢ ²ã Ú¢ïx¢ {èÚï-{èÚï §¼Ý¢ Ϣɢ çÜU ±ï v²¢ ÜUÚ Úãè ãñ, v²¢ïæ ÜUÚ Úãè ãñæ, ÜU¢ S±¢|¢¢ç±ÜU ¿¢¢Ý |¢è ¶¢ï Ï¢ñÆè J Ðí¢Ú}|¢ }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H §„ ¥¢à¢¢ „ï çÝçcRU² Ï¢Ýï Úãï çÜU ±ï S±²æ ãè ÆèÜU ã¢ï …¢²ïx¢è J ©‹ãïæ v²¢ м¢ ƒ¢ çÜU ©ÝÜUè ÐyÝè ç„Ú ÎÎü, …éÜU¢}¢ „ï ÐèçǼ Ýãè ãñ çÜU Ð¢æ™ „¢¼ çÎÝ }¢ïæ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÆèÜU ã¢ï …¢²ïx¢è J Ï¢¢Î }¢ïæ …Ï¢ ©ÝÜUè ãÚÜU¼¢ïæ }¢ïæ, Ï¢¢¼™è¼ }¢ïæ ¥¢ñÚ Ã²±ã¢Ú }¢ïæ Ï¢ï¼éÜU¢ÐÝ ¥¢ x¢²¢ ¼¢ï ±ï ™¢ñæÜUï J

Ï¢¢Ï¢¢ „ï Ï¢¢¼ ÜUÚÜUï ÜUéÀ çÎÝ¢ïæ ÜUï çH» ©‹ã¢ïæÝï ¥¢Ÿ¢}¢ „}Ï¢‹{è ¥ÐÝè x¢ç¼ç±ç{²¢æ çÏ¢ËÜUéH Ï¢‹Î ÜUÚÜUï ÐyÝè ÜUè ¥¢ïÚ Š²¢Ý çβ¢ J Ðíç„h ç™çÜUy„ÜU¢ïæ ÜU¢ï çζ¢²¢ J ©ÝÜUï ÐÚ¢}¢à¢ü „ï ÐyÝè ÜU¢ï }¢¢Ýç„ÜU ç™çÜUy„¢H² }¢ïæ |¢¼èü ÜUÚ¢ÜUï ç±ç{±¼ì ©Ð™¢Ú ¥¢Ú}|¢ ÜUÚ¢²¢ J ç™çÜUy„ÜU¢ïæ ÜU¢ }¢¼ ƒ¢ çÜU ©ÝÜUï Nβ ÐÚ ÜU¢ï§ü ™¢ïÅ Hx¢è ãñ ç…„ÜU¢ }¢Ý¢ï±ñ¿¢¢çÝÜU Ðí|¢¢± ©ÝÜUè Ï¢éçh ÐÚ ã饢 ãñ J

ÐyÝè ÜUè ç™çÜUy„¢ ÐÚ ÜUïç‹Îí¼ ã¢ïÜUÚ ç™‹¼¢Ðê±üÜU ©‹ãïæ S±Sƒ ϢݢÝï ÜUï çH» ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ãÚ „}¢² ©ÝÜUè „éŸ¢ê¯¢ ãï¼é ÐíS¼é¼ Úã¼ï J Ðç¼ ÜU¢ï çÝÜUŠТÜUÚ, ©Ð™¢Ú ÜUï „ã¢Úï ±ï à¢è{í¼¢ „ï S±¢S‰² H¢|¢ ÜUÚÝï Hx¢èæ J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï §„ ΢ñÚ¢Ý Îz¼Ú „ï |¢è Àéç^²¢æ Hï Hè ƒèæ J Hx¢|¢x¢ ΢ï }¢¢ã ÜUï çÝÚ‹¼Ú Ðí²yÝ¢ïæ ÜUï Ðp¢¼ì ±ï Ðíy²ÿ¢¼: „æ²¼ ã¢ï x¢§ü HïçÜUÝ ©ÝÜUè Ï¢éçh ÜUè ÜUéࢢx¢í¼¢ ±¢Ð„ Ý H¢ñÅ „ÜUè J ™éРϢÝï ÚãÝ¢, ¥ÐÝ¢ }¢¼ ÐíÜUÅ Ý ÜUÚÝ¢, „éS¼ ÚãÝ¢ ©ÝÜUï S±|¢¢± ÜUï Sƒ¢²è ¥æx¢ Ï¢Ý x¢²ï J

ÐyÝè ÜU¢ï Ðé±¢üÐïÿ¢¢ ÆèÜU ТÜUÚ ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è Ýï |¢è ¥ÐÝè Ï¢‹Î x¢ç¼ç±ç{²¢æ ÐéÝÈU Ðí¢Ú}|¢ ÜUÚ Îèæ J Ç¢vÅÚ ÐÚ}¢¢Ý‹Î ÜUï Т„ …¢ÜUÚ „è¶Ýï ÜU¢ RU}¢ ÐéÝ: ™H ÐÇ¢ J ¥H±œ¢¢ Ú¢ç~¢ }¢ïæ ¥¶‡Ç Ð¢Æ }¢ïæ ¥ÐÝï ²¢ïx¢Î¢Ý ÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï Ï¢‹Î Ú¶¢ J Í¢Ú ÜU¢ ÜU¢}¢ çÝÐÅ¢Ýï ÜUï çH» ©‹ã¢ïæÝï »ÜU Ý¢ñÜUÚ¢Ýè Ú¶ Îè J Ï¢¢…¢Ú ÜUï ÜU¢}¢ ÜUï çH» ©‹ãïæ S±²æ „}¢² çÝÜU¢HÝ¢ ÐǼ¢ J x¢ëãSƒè ÜU¢ï HïÜUÚ ©ÝÜUï }¢Ý }¢ïæ ÜUéÀ ¥ÅÜU¢ Úã¼¢ J Ðç¼ ÜUè ¥ÝéÐçSƒç¼ ÜUï }¢êH ÜU¢Ú‡¢ ÜUè Ï¢çH Ï¢Ýè ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUè ÐyÝè ÜUè ¥±Sƒ¢ }¢ïæ ÜUéÀ çx¢Ú¢±Å |¢Hï ãè ¥¢§ü ã¢ï, „é{¢Ú Ýãèæ ã饢 J ±ï S±²æ ÐçÚ±¢Ú ÜUè Ï¢Éè ãé§ü ç…}}¢ï΢çÚ²¢æ ¥¢ñÚ ¥¢Ÿ¢}¢ „}Ï¢‹{è Ðíç¼Ï¢h¼¢¥¢ïæ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ÐãHï ç…¼Ýï ãè òS¼ Úã¼ï ƒï J ÐyÝè ÜUï çH» ç…„ „¢ç󢊲 ÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢ ƒè ©„ï Ý ±ï ¥Ýé|¢± ÜUÚ Ð¢¼ï ƒï ¥¢ñÚ Ý Îï Т¼ï ƒ…ï J ÈUH¼: ±ï {Ú }¢ïæ ÜUãèæ |¢è Ï¢ñÆ x¢§ü, ÜUãè |¢è HïÅ x¢§ü, çÜU„è Ýï ÐêÀ¢ ¼¢ï |¢¢ï…Ý ÜUÚ çH²¢, §ÓÀ¢ ãé§ü ¼¢ï çÜU„è ÜUï Ý}¢S¼ï ÜU¢ …±¢Ï¢ Îï çβ¢, }¢Ý }¢ïæ ¥¢²¢ ¼¢ï çÜU„è „ï Ï¢¢¼ ÜUÚ Hè J …ñ„¢ çÜU „¢{¢Ú‡¢¼: ã¢ï¼¢ ãñ, H}Ï¢è Ï¢è}¢¢Úè ÜUï „‹Î|¢ü }¢ïæ ÐçÚ±¢Ú ÜUï „ÎS²¢ïæ ÜUè „éx¢í¢çã¼¢ ÜU}¢ ã¢ï¼è …¢¼è ãñ J ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è |¢è Ï¢ãé¼ …LÚè ã饢 ¼¢ï Ï¢¢¼™è¼ ÜUÚ¼ï J ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï òS¼ Ú¶ÜUÚ ±ï ²ƒ¢çSƒç¼ ÜU¢ï S±èÜU¢Ú ÜUÚ¼ï …¢ Úãï ƒï J {Ú ¥¢Ý¢ ¼¢ï ÐyÝè ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ÐêÀ |¢Ú HïÝ¢, Ï¢ãé¼ …LÚè ã饢 ¼¢ï Ï¢¢¼™è¼ ÜUÚÝ¢, ¥ÐÝï ¥¢Ð }¢ïæ òS¼, ¥ÐÝè x¢ç¼ç±ç{²¢ïæ }¢ïæ ©HÜUï ÚãÝ¢ ©ÝÜUï çH» „¢}¢¢‹² Ï¢¢¼ Ï¢Ý x¢§ü J

²ƒ¢çSƒç¼ ÜU¢ S±èÜU¢Ú ãè ƒ¢ çÜU Ï¢¢Î }¢ïæ …Ï¢ ©ÝÜUè ÐyÝè ÜU¢ Îï㢋¼ ã饢 ¼¢ï ©ÝÜUè ¥¢æ¶¢ï „ï ΢ï Ï¢êæÎ ¥¢æ„ê |¢è Ý çÝÜUH „ÜUï J Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² ÜUï çÝ{Ý ÜUï Ï¢¢Î Ï¢éÚè ¼Úã çãH ©ÆÝï ±¢Hï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUè ÐyÝè ÜUï ¥|¢¢± }¢ïæ, ÐyÝè ÜUï ¥|¢¢± }¢ïæ, ÐyÝè ÜUè S}¢ëç¼ }¢ïæ »ÜU Ú¢¼ |¢è ¥ÝèæÎè Ýãèæ x¢é…Úè J ²ã Ï¢¢¼ ¥Hx¢ ãñ çÜU H¢ïx¢¢ïæÝï ©ÝÜUè „¢}¢¢‹²¼¢ ÜU¢ï ©ÝÜUï ¥¢Š²¢çy}¢ÜU ²à¢ ± Ðíç¼D¢ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ©ÝÜUè }¢ã¢Ý¼¢ }¢¢Ý¢ J çÜU‹¼é ±¢S¼ç±ÜU¼¢ „ï ±ï |¢Hè |¢í¢æç¼ ÐçÚ發 ƒï J Ï¢è}¢¢Úè ÜUï Ðp¢¼ì ±ï ¥ÐÝè ÐyÝè „ï §„ ÜUÎÚ ÜUÅ x¢²ï ƒï çÜU ©ÝÜUè }¢ëy²é „æ±ïÎÝ¢ }¢ïæ ÜU¢ï§ü çãH¢ïÚï ©yÐó¢ Ýãèæ ÜUÚ „ÜUè J ²ã çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜUè ¥¢Š²¢y}¢ ÐíÎœ¢ „}¢Û¢ ²¢ ©Î¢„èݼ¢ ÜU¢ l¢ï¼ÜU Ðí|¢¢± ÜU¼§ü Ýãèæ ƒ¢ J

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ¥¢… …¢ï |¢è ÜUéÀ ãñ ©„ÜUï ÐèÀï ÜU§ü H¢ïx¢¢ïæ ÜUè à¢é|¢ ÜU¢}¢Ý¢²ïæ, ÜU§ü H¢ïx¢¢ïæ ÜUï „ÎìÐí²¢„ Úãï ãñæ, çÜU‹¼é ©ÝÜUè ÐyÝè ÜUè ¼ÐS²¢ ÜU¢ï x¢¢ñ‡¢ }¢¢ÝÜUÚ ©‹ãïæ ÝÜU¢Ú ÎïÝï „ï ϢǢ ¥‹²¢² ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü Ýãèæ ã¢ï „ÜU¼¢ J }¢ëy²éвü‹¼ ©„ }¢çãH¢ Ýï Ðç¼ ÜUï „¢}¢Ýï ¥ÐÝè }¢¢æx¢ Ýãèæ Ú¶è J ±ã ™¢ã¼è ãè v²¢ ƒè ? Ðç¼ ÜU¢ „¢ç󢊲, ©„ÜUè çÝÜUż¢ ãè ¼¢ï J §„ ÐÚ ¼¢ï ±ñ„ï |¢è ©„ÜU¢ ¥ç{ÜU¢Ú ƒ¢ J ±ã Ðç¼ ÜUè Ðí„ó¢¼¢ ÜUï çH» „Îñ± Îï¼è Úãè, HïÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ©„Ýï ÜU|¢è Ýãèæ ÜUè J ¥¢… „ï±¢çݱë眢 ÜUè ÎãHè… ÐÚ ¶Çï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜU¢ï ²ã Ï¢¢¼ Ï¢éÚè ¼Úã ÜU™¢ïÅ Úãè ãñ çÜU ¥ÐÝè „ã{<}¢‡¢è ÜUï „¢ƒ ©‹ã¢ïæÝï ‹²¢² Ýãèæ çÜU²¢ J ±ï ç…„ |¢í}¢…¢H }¢ïæ ÈUæ„ï Úãï, „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜUï Ðíç¼ ç…„ ¥¢Sƒ¢ ÜU¢ çݱ¢üã ÜUÚ¼ï Úãï, ©„Ýï ©ÝÜUï òçQUy± }¢ïæ çÜU¼Ý¢ ãè }¢ãy±Ðꇢü v²¢ïæ Ý …¢ïÇ¢ ã¢ï, ÐyÝè ÜUï Ðíç¼ ÜU¼üòç±}¢é¶¼¢ ÜUï ТР„ï ÜUñ„ï }¢éQU ã¢ï „ÜUïx¢ï ? çÈUÚ ç…Ý ÐÚ ©‹ãïæ Ÿ¢h¢ ã¢ï x¢§ü ƒè, ±ï „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ |¢è Ï¢¢Ï¢¢ ÜUã¢æ ƒï ? „|¢¢…¢ïÇ ãè ¼¢ï ƒï J

Ç¢vÅÚ ÐÚ}¢¢Ý‹Î …è „ï ã¢ïç}¢²¢ïÐñƒè ÜUè „}¢é發 çà¢ÿ¢¢ HïÜUÚ ©‹ãïæ ¥¢Ÿ¢}¢ }¢ïæ α¢¶¢Ý¢ ¶¢ïHï Î¢ï ±¯ü ãé» ã¢ïæx¢ï J ±ï Ï¢¢Ï¢¢ ÜUï ÐÚ}¢|¢QU¢ïæ }¢ïæ çx¢Ýï …¢Ýï Hx¢ï ƒï J ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUè „y„æx¢ ò±Sƒ¢ ¥¢ñÚ ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜUï „æ™¢HÝ ÜUè ²¢ï…Ý¢ ©ÝÜU¢ï „¢ñæÐ Îè x¢§ü ƒè J α¢¶¢Ý¢ ¥ÓÀ¢ ™HÝï Hx¢¢ ƒ¢ J ©ÝÜUï 㢃 }¢ïæ ¥ÓÀ¢ ²à¢ ƒ¢ J Ýx¢Ú „ï Ðí¢²: Ð¢æ™ }¢èH ÎêÚ ã¢ï¼ï ãé» |¢è ÜU§ü Ú¢ïx¢è ¥ÐÝï ¥„¢Š² Ú¢ïx¢ HïÜUÚ ©ÝÜUï Т„ Ðãéæ™¼ï ƒï J Ðí¢¼: „¢¼ „ï Ý¢ñ ¥¢ñÚ „¢²æ À: „ï ¥¢Æ Ï¢…ï ¼ÜU ±ï α¢¶¢Ýï }¢ïæ Ï¢ñÆ¼ï ƒï J „¢Ú¢ „}¢² Ú¢ïçx¢²¢ïæ ÜUè |¢èÇ „ï ç{Úï Úã¼ï ƒï J ã¢ïç}¢²¢ïÐñƒè ÜU¢ Ðí™HÝ ©Ý çÎÝ¢ïæ ¥ç{ÜU ƒ¢ |¢è ÜUã¢æ J çÜU‹¼é ¥ÓÀï ¥ÓÀï »H¢ïÐñçƒÜU ç™çÜUy„ÜU¢ïæ ÜU¢ï À¢ïÇ ÜUÚ Ú¢ïx¢è ©ÝÜUï Т„ ¥¢¼ï ƒï J α¢¶¢Ýï ÜUï Ðí±ïࢠm¢Ú ÜUï çÝÜUÅ »ÜU }¢æ…ꯢ Ú¶è Úã¼è ƒè J Ú¢ïx¢è „ï α¢ ÜU¢ »ÜU Ðñ„¢ |¢è Ýãèæ çH²¢ …¢¼¢ ƒ¢ J Ÿ¢h¢ÝéLР煼ݢ ç…„ÜUè §ÓÀ¢ ã¢ï ΢Ý-}¢æ…ꯢ }¢ïæ Ç¢H Îï¼¢ ƒ¢ J à¢ï¯ „|¢è ò² ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUè ¥¢ïÚ „ï ã¢ï¼ï ƒï J ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUï Т„ §¼Ý¢ {Ý ÜUã¢æ „ï ¥¢¼¢ ƒ¢, ²ã x¢éyƒè α¢¶¢Ý¢ ¶¢ïHÝï ÜUï Hx¢|¢x¢ Î¢ï ±¯ü Ï¢¢Î ¶éHè J

»ÜU çÎÝ „éϢ㠄¢¼ Ï¢…ï …Ï¢ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H α¢¶¢Ý¢ ¶¢ïHÝï ÜUï çH» ¥¢Ÿ¢}¢ }¢ïæ ÐãéZ™ï ¼¢ï ©‹ã¢ïæÝï Îﶢ, }¢éw² m¢Ú ÐÚ ÜUéÀ ÐéçH„ ±¢Hï ¶Çï ãñæ J ±ï ÐãHï „ÜUÐÜU¢», çÈUÚ ÐéçH„ ±¢H¢ïæ „ï ãè ©‹ã¢ïæÝï }¢¢Ú¢ ÐêÀ¢ J Ï¢¢¼ „éÝÜUÚ ±ï Æx¢ï „ï ¶Çï Úã x¢²ïJ „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ¥¢ñÚ ©ÝÜUï Ðí}¢é¶ çà¢c² ÐíÜU¢à¢¢Ý‹Î ÜU¢ï …¢„ê„è ÜUï ¥¢Ú¢ïÐ }¢ïæ çx¢Úz¼¢Ú çÜU²¢ x¢²¢ ƒ¢ J ²ã ¥¢Ÿ¢}¢ çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜU¢ „¢{Ý¢ SƒH Ý ã¢ïÜUÚ „}ÐÜUü ÜU¢ ¥a¢ ƒ¢J Ï¢Çï-Ï¢Çï „ÚÜU¢Úè ¥ç{ÜU¢çÚ²¢ïæ ÜU¢ï Ðí|¢¢ç±¼ ÜUÚÜUï „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ Ýï ©Ý„ï ¥‹¼Úæx¢¼¢ Ϣݢ Hè ƒè J Ï¢¢¼™è¼ ÜUï Ðí±¢ã }¢ïæ ©Ý ¥ç{ÜU¢Úè²¢ïæ „ï ¥ÝïÜU x¢é# „ê™Ý¢»æ ©‹ãïæ ç}¢H …¢¼è ƒè J Ï¢¢Î }¢ïæ ç±S¼ë¼ „}¢¢™¢Ú ç}¢HÝï ÐÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï м¢ Hx¢¢ ƒ¢ çÜU „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜU¢ ¼ƒ¢ÜU烼 „¢{Ý¢ x¢ëã ©ÝÜUï „‹ÎïࢠÐí„¢çÚ¼ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ x¢é# ÜU¢²ü±¢çã²¢ïæ ÜU¢ï ¥ç‹¼}¢ LÐ ÎïÝï ÜU¢ Sƒ¢Ý ƒ¢, §„çH» ²ã Sƒ¢Ý ¼ã¶¢Ýï }¢ïæ ƒ¢ J ±¢²ÚHñ„, çÚ±¢Ë±Ú ¥¢ñÚ ¥¢H}¢¢Úè }¢ïæ Ï¢‹Î ÜUéÀ x¢é# ÜU¢x¢…¢¼ ÐéçH„ Ýï ±ã¢æ Ï¢Ú¢}¢Î çÜU²ï ƒï J §„ ¥¢Ÿ¢}¢ ÐÚ Ã²² ã¢ïÝï ±¢Hè Ú¢çࢠÜU¢ ÜUéÀ ¥æࢠ„|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜUï çà¢c²¢ïæ ÜUè ¥¢ïÚ „ï Ðíç¼}¢¢ã Î¢Ý ÜUï LÐ }¢ïæ ¥¢¼¢ ƒ¢ J à¢ï¯ ϢǢ |¢¢x¢ ©„ ÎïࢠÜUè ¥¢ïÚ „ï ò² ã¢ï¼¢ ƒ¢, ç…„ÜUï çH» „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜU¢ „éx¢çƼ ÎH …¢„ê„è ÜUÚ¼¢ ƒ¢ J Ðí¢²: ¼èÝ ±¯¢ïü ¼ÜU „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ¥¢ñÚ ©ÝÜUè }¢‡ÇHè ÐÚ }¢éÜUÎ}¢¢ ™H¢ ƒ¢ J ÜU‹ãñ²¢H¢H…è ÐéçH„ ÜUè ¥¢ïÚ „ÚÜU¢Úè x¢±¢ã ÜUï LÐ }¢ïæ ¥Î¢H¼ }¢ïæ ÐíS¼é¼ ã¢ï¼ï Úãï ƒï J

©„ çÎÝ ÜUè ¥ÐÝè }¢Ý: çSƒç¼ ÜU‹ãñH¢H …è }¢æx¢H ¥¢… |¢è |¢êH Ýãèæ Т¼ï J ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUè ÚãS²¢y}¢ÜU¼¢ „ï Ð΢ü ©Å ™éÜU¢ ƒ¢, çÜU‹¼é ©ÝÜUï ç±E¢„ ÜU¢ï §¼Ýè |¢²æÜUÚ Æï„ Ðãéæ™è ƒè çÜU ±ï ç¼Hç}¢H¢ ©Æï ƒï J ¥¢çS¼ÜU¼¢ ©‹ãïæ É¢ïæx¢ Hx¢Ýï Hx¢è ƒè J ç¶ó¢ }¢Ý {Ú ¥¢ÜUÚ ©‹ã¢ïæÝï …¢ï ÐãH¢ ÜU¢}¢ çÜU²¢ ©„ çÎÝ, ±ã ƒ¢ ¥ÐÝï Ï¢™ÐÝ ÜUè ¥¢Ú¢Š² çࢱ…è ÜUï ÈUíï}¢ }¢ïæ }¢Éè ãé§ü }¢ê<¼ ÜU¢ï Îè±¢Ú „ï ©¼¢ÚÜUÚ ÈUïæÜU ÎïÝ¢ J ±ï x¢é}¢„é}¢ „ï ÜU|¢è ¥¢RU¢ïࢠ¥¢ñÚ ÜU|¢è çÝڢࢢ ÜUï çã™ÜU¢ïHï ¶¢¼ï ã¼Ðí|¢ „ï ç±S¼Ú ÐÚ ÐÇï Úãï ƒï J „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜUè S¼éç¼ Ýï çÝ…è LÐ „ï ©‹ãïæ ©ÝÜU¢ }¢Ý™¢ã¢ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ ƒ¢ J }¢¢Ýç„ÜU ¥çSƒÚ¼¢, ç±ÜUH¼¢ ÜUï Sƒ¢Ý ÐÚ ãÚ „}¢² ©‹ãïæ Ðí„ó¢¼¢ ¥¢ñÚ ¥¢y}¢ „æ¼¢ï¯ ÜUè „é¶Î ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ƒè J ÐyÝè ÜUè }¢‹ÎÏ¢éçh ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ©yÐó¢ „}¢S²¢»æ ÜU|¢è ©‹ãïæ ç±™çH¼ Ýãèæ ÜUÚ Ð¢¼è ƒèæ J »ï„è ¥ÓÀè-¥ÓÀè }¢¢ïãÜU Ï¢¢¼ïæ ÜUÚÝï ±¢Hï, Ï¢ãé¼ Ï¢Çï ç±m¢Ý Ðíç¼|¢¢ç„¼ ã¢ï¼ï „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜU¢ ™çÚ~¢ »ï„¢ ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ, ©‹ã¢ïæÝï ÜUËÐÝ¢ |¢è Ýãèæ ÜUè ƒè J »ÜU H}Ï¢ï „}¢² ÜUï Ðp¢¼ì ©„ Ú¢¼ ±ï À¼ ÐÚ Ï¢Ýï ¥ÐÝï ÜU}¢Úï }¢ïæ ÜU|¢è ç¶ÇÜUè ÜUï „¢}¢Ýï ¶Çï ã¢ïÜUÚ ¥‹{ÜU¢Ú ÜU¢ï {êÚÝï ÜU|¢è ÜU}¢Úï ÜU¢ï H}Ï¢¢§ü }¢ïæ ™èÚÝï ÜU¢ ©ÐRU}¢ ÜUÚ¼ï Úãï J

±ï ç±ÜUH¼¢ ÜUï çà¢ÜUæ…ï „ï ¼Ï¢ ¼ÜU }¢éQU Ýãèæ ã¢ï „ÜUï …Ï¢ ¼ÜU ¥ÐÝï Ï¢éçh|¢í}¢ ÜU¢ï ÐÚ¢S¼ ÜUÚÜUï ©‹ã¢ïæÝï ÜUéÀ É¢ï„ ç݇¢ü² Ýãèæ Hï çH²ï J …ËÎè ãè ¥ÐÝï {Ú ÜUï »ÜU ÜU}¢Úï ÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï α¢¶¢Ýï ÜU¢ LÐ Îï çβ¢ J …¢ï ƒ¢ïÇï Ï¢ãé¼ Ú¢ïx¢è ±ã¢æ ¥¢¼ï }¢Ý Hx¢¢ÜUÚ ±ï ©ÝÜU¢ §H¢… ÜUÚ¼ï J ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUè |¢í¢æç¼ ©‹ã¢ïæÝï α¢¶¢Ýï }¢ïæ ÐçÚ‡¢¼ ÜU}¢Úï ÜUï ¥‹ÎÚ »ÜU ÜU¢ïÝï }¢ïæ ΢Ý-Т~¢ Ú¶ çβ¢ J ¥ÐÝï ¥¢Ÿ¢}¢ ÜUï „}ÐÜU¢ïü ÜUï ¥¢{¢Ú ÐÚ ©‹ã¢ïæÝï »ÜU Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè ÜU¢ x¢ÆÝ çÜU²¢ J ²ã }¢‡ÇHè Ðíç¼ à¢çݱ¢Ú Ðí¢¼: çÜU„è }¢ç‹ÎÚ }¢ïæ, çÜU„è {Ú }¢ïæ ÜUãèæ |¢è Ú¢}¢¢²‡¢ ÜU¢ ¥¶‡Ç Ð¢Æ Ðí¢Ú}|¢ ÜUÚ¼è J Úç±±¢Ú Ðí¢¼: „}¢¢ÐÝ ÜUÚÜUï, ÜUéÀ x¢¢ Ï¢…¢ÜUÚ, Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜUï, ¥¢²¢ï…Ý „}¢¢# ÜUÚ¼è J Úç±±¢Ú „ï ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜUï çH» „éç±{¢Ýé„¢Ú ¥ÐÝï ÜU¢}¢ {‹{ï ÜUÚ¼ï ãé» }¢‡ÇHè ÜUï ΄-Ï¢¢Úã „ÎS² „}¢² ÎïÝï ÜUè ²¢ï…Ý¢ Ϣݢ Hï¼ï J ¥¢Ú¼è ²¢ |¢…Ý-ÜUè¼üÝ „ï ²çÎ ÜUéÀ ¥¢² ã¢ï¼è ¼¢ï α¢¶¢Ýï ÜUï ÜU¢}¢ ¥¢¼è J ¼Ï¢ ÜU¢ Ðí¢Ú}|¢ çÜU²¢ ã饢 α¢¶¢Ý¢ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ¥¢… |¢è ™H¢ Úãï ãñæ, ©„è ÜU}¢Úï }¢ïæ …ã¢æ „ï ©„ï ™¢Hê çÜU²¢ ƒ¢ J Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè |¢è ¥Ï¢ ¼ÜU ¥ÐÝï çݲ}¢ ÜU¢ï ÐêÚ¢ ÜUÚ¼è ™H Úãè ãñ J }¢‡ÇHè ÜUï „ÎS²¢ïæ ÜUè „æw²¢ ¥Ï¢ Й¢„ „ï ªÐÚ ãñ J ¼èÝ-¼èÝ }¢¢ã ¼ÜU ÜU¢ çÜU„è {Ú }¢ïæ ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜUï ¥¢²¢ï…Ý ÜU¢ ¥çx¢í}¢ çÝ}¢‹~¢‡¢ ã¢ï¼¢ ãñ J }¢‡ÇHè ÜUï Т„ ¥ÐÝï ±¢l, ¥ÐÝ¢ H¢©ÇSÐèÜUÚ ãñ J ¥¢² ¥¢… |¢è α¢¶¢Ýï ÜUï ÜU¢}¢ }¢ïæ ¥¢¼è ãñ J

Hx¢|¢x¢ „~¢ã-¥É¢Úã ±¯¢ïü „ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢¢Ýç„ÜU ÎëçC „ï ç±à¢ï¯ ÐÚïࢢÝè ÜUï çà¢ÜU¢Ú Ýãèæ ãé» ãñæ J ¥ÐÝï À¢ïÅï „ï ΢²Úï }¢ïæ, ¥ÐÝè ãñ焲¼ ÜUï ¥Ýé„¢Ú …Ý „ï±¢ ÜUÚ¼ï ãé» ±ï „æ¼¢ï¯Ðê±üÜU …è±Ý ²¢ÐÝ ÜUÚ Úãï ãñ J ¥¼è¼ ÜUè ÐÚÀ¢§²¢ïæ Ýï ©‹ãïæ Ï¢ãé¼ ÜU}¢ Í¢ïÚ¢ ãñ J

¥Ï¢ „ï±¢ çݱë眢 ÜUï çÝÜUÅ Ðãé晼ï ãé» »ÜU ²éx¢ ÜUï Ï¢¢Î ¥ÐÝ¢ …è±Ý, ¥¼è¼ ÜUï ©¼¢Ú-™É¢±, Æ¢ÜUéÚ ÜUè S}¢ëç¼, ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² ÜU¢ Fïã, ©}¢Ç-Í¢é}¢ÇÜUÚ ¥¢H¢ïçǼ ÜUÚ Ú㢠ãñ ©‹ãïæ J „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ çÜU ç…‹ã¢ïæÝï Îê„Ú¢ïæ ÜUï çH» …èÝï ÜU¢ x¢éL }¢æ~¢ çβ¢ ƒ¢ ©‹ãïæ, ±ï |¢è ²¢Î ¥¢ Úãï ãñæ J ÐyÝè, ç…„ÜUè ©‹ã¢ïæÝï ç±à¢ï¯ 癋¼¢ Ýãèæ ÜUè ÜU|¢è, ±ã |¢è ©ÝÜUï ç±™¢Ú¢ïæ }¢ïæ ãH™H }¢™¢ Úãè ãñ J …è±Ý ÜUï ΢ï ç¼ã¢§ü ²¢ ࢢ²Î ¼èÝ ™¢ñƒ¢§ü H}Ï¢ï ¥Š²¢² ÜUï ¶^ï-}¢èÆï „æS}¢Ú‡¢ §¼Ýï ±¯¢ïü ÜUï Ðp¢¼ì ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï çSƒÚ }¢Ý ÜU¢ï ©hïçH¼ ÜUÚ Úãï ãñæ J ÜU‹ãñH¢H …è Ý ™¢ã¼ï ãé» |¢è §Ý}¢ïæ ÇêÏ¢ï …¢ Úãï ãñæ J ©ÝÜU¢ ¥ÐÝè S}¢ëç¼²¢ïæ ÐÚ ±à¢ Ýãè ™H Т Ú㢠ãñ J

§ÜU¼è„ ç΄}Ï¢Ú J à¢ÚÎ ™¢Ú¢ïæ ¥¢ïÚ çÏ¢Àè „ÈUïÎè ÜUï Ï¢è™ ¥ÐÝï Ðæ¶ „}¢ïÅï çÆÆéÚ Ú㢠ƒ¢ J ݱ ±¯ü ÜUï S±¢x¢¼ ÜUè ¼ñ²¢çÚ²¢æ ã¢ï Úãè ƒèæ J Ï¢Çï-Ï¢Çï ã¢ïÅH¢ïæ }¢ïæ ç±à¢ï¯ ¥¢²¢ï…Ý¢ïæ ÜUè {¢ï¯‡¢¢»æ ã¢ï Úãè ƒèæ J „}¢¢™¢Ú Ð~¢, Ðç~¢ÜU¢¥¢ïæ }¢ïæ Ï¢è¼ï ±¯ü ÜU¢ Hﶢ-…¢ï¶¢ ¥¢ñÚ ¥¢x¢¢}¢è ±¯ü ÜUè „}|¢¢±Ý¢»æ òQU ÜUè …¢ Úãèæ ƒè J ™¢Ú¢ïæ ¥¢ïÚ »ÜU ¥¢ïÉ¢ ã饢 ©Ì¢„ ò¢# ƒ¢ J

…¢Hæ{Ú „ï }¢éÚ¢Úè, çÎÌè „ï çx¢Ú{¢Úè, ¥}¢ë¼„Ú „ï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUè Ï¢çãÝ ± ΢ïÝ¢ïæ Ðéç~¢²¢æ ÜUH Ú¢¼ ¼ÜU Ðãéæ™ x¢²ï ƒï J §ÜU¼è„ ç΄}Ï¢Ú ©ÝÜU¢ „ï±¢ çݱë眢 çα„ ƒ¢ ¥¢ñÚ ÐçÚ±¢Ú ÜUï „|¢è „ÎS² ç}¢HÜUÚ §„ï ¶éà¢Ýé}¢¢ ²¢Î΢à¼ï }¢ïæ ÐçÚ‡¢¼ ÜUÚÝ¢ ™¢ã¼ï ƒï J

{Ú }¢ïæ ¥ÓÀ¢ ¶¢„¢ ãæx¢¢}¢¢ ƒ¢ J „|¢è H¢ïx¢ „ÐçÚ±¢Ú ¥¢²ï ƒï, §„çH²ï Ï¢Ó™¢ïæ ÜUè „æw²¢ |¢è ΄ „ï ª ÐÚ Ðãéæ™ x¢§ü ƒè J ÜU|¢è ¶ïH ™H Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ ÜU|¢è }¢¢ÚÐèÅ ã¢ï Úãè ãñ J ÜU|¢è Ï¢Ó™¢ïæ ÜUè Ï¢¢¼¢ïæ ÐÚ ãæ„è ÜUï ÈUñ¢Úï ÀêÅ Úãï ãñæ, ÜU|¢è çÜU„è ÜUÚ¼ê¼ ÐÚ Ç¢æÅ ÈUÅÜU¢Ú ã¢ï Úãè ãñ J ç™Ì-Тïæ }¢™è ãé§ü ƒè J {Ú çÜU„è ç±±¢ã SƒH ÜUè x¢ã}¢¢x¢ã}¢è }¢ïæ Ï¢ÎH x¢²¢ ƒ¢ J

ݱ ±¯ü à¢çݱ¢Ú „ï Ðí¢Ú}|¢ ã¢ïÝ¢ ƒ¢ J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUï ¥±ÜU¢à¢ Ðí¢# …è±Ý ÜU¢ ÐãH¢ Ðí|¢¢¼ J ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝï {Ú ÐÚ Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUï ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜU¢ ¥¢²¢ï…Ý çÜU²¢ ƒ¢ J Îz¼Ú ÜUï „ã²¢ïx¢è, }¢¢¼ã¼, ç}¢HÝï …éHÝï ±¢Hï „|¢è ÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜUè „}¢¢ç# ÜUï Ðp¢¼ì ΢ïÐãÚ ÜUï |¢¢ï…Ý ÜUï çH²ï çÝ}¢ç‹~¢¼ çÜU²¢ ƒ¢ J „}}¢¢ÝÐê±üÜU §¼Ýï ±¯¢ïü ÜUè Ý¢ñÜUÚè „ï ¥±ÜU¢à¢ ç}¢H¢ J çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜU¢ „Ó™¢-…êÆ¢ ¥¢Ú¢ïÐ ¼ÜU Ýãèæ Hx¢¢ ©Ý ÐÚ ¥ÐÝï „ï±¢ ÜU¢H }¢ïæ J §„ Ï¢¢¼ ÜU¢ ¥¢|¢¢Ú }¢¢Ý¼ï ãé» ¥ÐÝè „ï±¢ çݱë眢 ÜU¢ï ±ï „Ï¢ H¢ïæx¢¢ïæ ÜUï „¢ƒ, „Ï¢ H¢ïx¢¢ïæ ÜUï Ï¢è™ ©y„± ÜUè |¢¢æç¼ }¢Ý¢Ý¢ ™¢ã¼ï ƒï J

Ðí¢¼: Ðí¢Ú}|¢ ã饢 §ÜU¼è„ ç΄}Ï¢Ú …Ï¢ Ú¢ç~¢ ÜUï ¥¢x¢¢ïࢠ}¢ïæ ¶¢ï²¢, ÉïÚ „¢Úè ãæ„è ¥¢ñÚ ÜUãÜUãï ÜU‹ãñH¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUï ¥¢æx¢Ý }¢ïæ çÏ¢¶ïÚ x¢²¢ J »ÜU Îê„Úï ÜU¢ï çÝࢢݢ Ϣݢ ϢݢÜUÚ ÀïÇÝ¢ ¥¢ñÚ ÜUÚ ±„êH ÜUÚÝ¢, §„ ÜUÎÚ ¼ï…è „ï ™H¢ ©„ çÎÝ çÜU Ú¢¼ ÜU¢ï „¢ï¼ï „}¢² Hx¢|¢x¢ ¼èÝ çÜUH¢ï ç}¢Æ¢§ü ÜUï Ðñ„ï »ÜU~¢ ã¢ï x¢²ï J Ï¢¢Úã Ï¢…ï ¥ÐÝè Ú…¢§²¢ï }¢ïæ ÎéÏ¢ÜUï „Ï¢ H¢ïx¢¢ïæ ÜUï ÜU¢Ý¢ïæ }¢ïæ §}¢Ú…ï‹„è „¢§ÚÝ ÜUè ¥¢±¢… x¢êæ…è ¼¢ï ÐêÚï {Ú }¢ïæ ãÇϢǢãÅ ÜU¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ Ï¢Ý x¢²¢ J }¢éÚ¢Úè ¥¢ñÚ çx¢Ú{¢Úè „Ï¢ ÜU¢ï »ÜU~¢ ÜUÚÜUï Çüæx¢ L}¢ }¢ïæ Hï ¥¢²ï J ±ã¢æ ¥¢ÜUÚ |¢ïÎ ¶éH¢ çÜU ÅïÐçÚÜU¢ÇüÚ ÐÚ Hx¢¢ ã饢 »ÜU ÅïÐ ²ã ¥¢±¢… çÝÜU¢H Ú㢠ƒ¢ J ©„è „}¢² ÜU¢²üà¢èH ТТ ÜU¢ï ç±Î¢ ÎïÜUÚ „ï±¢ çݱ뜢 ТТ ÜU¢ï ݱ ±¯ü ÜUï „¢ƒ S±¢x¢¼ Ðê±üÜU „}}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ J çÎÝ |¢Ú }¢ïæ »ÜU~¢ ãé» ¼èÝ çÜUH¢ï ç}¢Æ¢§ü ÜUï Ðñ„¢ïæ ÜU¢ ©Ð²¢ïx¢ ÜUÚÜUï …éÅ¢§ü x¢§ü ¶¢l „¢}¢x¢íè ÜU¢ ç±¼Ú‡¢ Ð턢ΠÜUï LÐ }¢ïæ çÜU²¢ x¢²¢ J

§„ ÐíÜU¢Ú ݱ ±¯ü ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUï ¥±ÜU¢à¢ ÜU¢ï x¢êæƒÜUÚ »ï„è ™¢àÝè }¢ïæ ç|¢x¢¢ï çβ¢ x¢²¢ çÜU ±ã Ú¢ç~¢ ¥ç±S}¢Ú‡¢è² Ï¢Ý ÜUÚ Úã x¢§ü J ¥x¢Hï çÎÝ Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUï Ð¢Æ ÜUè ¼ñ²¢çÚ²¢ïæ }¢ïæ „Ï¢ H¢ïx¢ òS¼ Úãï J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜU¢ï S±²æ ÜUéÀ |¢è Ýãèæ ÜUÚÝï Ýãèæ çβ¢ …¢ Ú㢠ƒ¢ J ©ÝÜU¢ ¥¢Îïࢠã¢ï¼¢ ƒ¢ J çx¢Ú{¢Úè, }¢éÚ¢Úè ¥¢ñÚ ç±c‡¢é ©„ï ÜU¢²¢ü狱¼ ÜUÚ¼ï ƒï J Ú¢ç~¢ ÜU¢ï {Ú ÜU¢ „¢Ú¢ ÐéL¯ ±x¢ü ©„è ã¢H }¢ïæ „¢ï²¢ …ã¢æ ¥¶‡Ç Ð¢Æ ™H Ú㢠ƒ¢ J H¢§Å ™Hï …¢Ýï ÐÚ ç±ÜUËÐ ÜUï ¼¢ñÚ ÐÚ »ÜU H¢HÅïÝ Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUï Т„ ™¢ñÜUè ÐÚ Ú¶¢ x¢²¢ ƒ¢ J ¥¶‡Ç Ð¢Æ }¢ïæ „ç}}¢çH¼ ТçƲ¢ïæ ÜUè „ï±¢, ©ÝÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢¥¢ïæ ÜUè Ðê<¼, ©ÝÜUï ¶¢Ý-Ð¢Ý ÜUè ò±Sƒ¢ ©„ Ú¢¼ }¢éÚ¢Úè, çx¢Ú{¢Úè ¥¢ñÚ ç±c‡¢é ¼èÝ¢ïæ Ýï RU}¢à¢: …¢x¢Ú‡¢ ÜUÚÜUï ÜUè J

¥x¢Hï çÎÝ ¥ƒ¢ü¼ Úç±±¢Ú ÜU¢ï „éϢ㠥¶‡Ç Ð¢Æ ÜU¢ „}¢¢ÐÝ ã饢 J |¢…Ý ÜUè¼üÝ ã饢 J Hx¢|¢x¢ ÇïÉ „¢ñ òçQU²¢ïæ ÜUï |¢¢ï…Ý ÜUè ò±Sƒ¢ ƒè J ç±c‡¢é ÜUï ©œ¢Ú΢ç²y± }¢ïæ |¢¢ïÁ²-„¢}¢x¢íè ¼ñ²¢Ú ÜUÚÝï ÜUï çH» ™¢Ú Ú„¢ï§²¢ïæ ÜU¢ï Hx¢¢ çβ¢ ƒ¢ J |¢…Ý-ÜUè¼üÝ }¢ïæ „ç}}¢çH¼ ã¢ïÝï ±¢H¢ïæ ÜUï Ï¢ñÆÝï ÜUï çH²ï H¢Ý }¢ïæ Т‡Ç¢H Hx¢¢²¢ x¢²¢ ƒ¢ J ±ãèæ Ï¢¢Î }¢ïæ |¢¢ï…Ý ÜUÚ¢Ýï ÜU¢ ç±™¢Ú çÜU²¢ x¢²¢ ƒ¢ J ¥¢x¢‹¼éÜU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢ï…Ý ¥¢çÎ ÜUÚ¢ÜUï ÐçÚ±¢Ú ÜUï H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï çݱ뜢 ã¢ï¼ï ã¢ï¼ï Ð¢æ™ Ï¢… x¢²ï J ©„ÜUï Ðp¢¼ì çÜUÚ¢²ï ÐÚ H¢²¢ ã饢 „¢}¢¢Ý H¢ñÅ¢²¢ x¢²¢ J {Ú ÜU¢ ÈUÝèü™Ú Ðê±¢ü±Sƒ¢ }¢ïæ Ú¶¢ x¢²¢ J çÎÝ |¢Ú ÜUè ãH™H „ï vH¢‹¼ „Ï¢ H¢ïx¢ §„ÜUï Ï¢¢Î ¥ÐÝè „éç±{¢Ýé„¢Ú Î¢ï-΢ï, ¼èÝ-¼èÝ ÜUÚÜUï ÅãHÝï, ™¢Å ¶¢Ýï, Ï¢¢…¢Ú {ê}¢Ýï ²¢ çÐBÚ Îï¶Ýï çÝÜUH x¢²ï J ç±c‡¢é {Ú ÐÚ Úã ÜUÚ Ú¢ç~¢ ÜUï |¢¢ï…Ý ÜUè ¼ñ²¢Úè }¢ïæ ÐyÝè ÜU¢ 㢃 Ï¢æÅ¢¼¢ Ú㢠J

Ú¢ç~¢ |¢¢ï…Ý¢ïÐÚ¢‹¼ Ï¢Ó™¢ïæ ÜU¢ï „éH¢ÜUÚ „Ï¢ H¢ïx¢ ç±c‡¢é ÜUï Ï¢ñÇ L}¢ }¢ïæ çÏ¢Àï ÇÏ¢H Ï¢ñÇ ÐÚ Ú…¢§²¢æ ¥¢ïÉÜUÚ Ï¢ñÆ x¢²ï J ãæ„è }¢…¢ÜU „ï Ï¢¢¼™è¼ Ðí¢Ú}|¢ ãé§ü ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï Ï¢ãÝ¢ï§ü Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï §„ ÐíàÝ ÜUï Ï¢¢Î çÜU ¥¢x¢ï ÜUï çH²ï v²¢ „¢ï™¢ ãñ, x¢}|¢èÚ ç±™¢Ú-ç±}¢à¢ü ÜUè ¥¢ïÚ }¢éÇ x¢§ü J ±¢S¼± }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ¥|¢è ¼ÜU §„ „}Ï¢‹{ }¢ïæ ÜU¢ï§ü ç݇¢ü² Ýãèæ Hï Т²ï ƒï J §„çH²ï ±ï ¼éÚ‹¼ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï ÐíàÝ ÜU¢ ©œ¢Ú Ýãèæ Îï „ÜUï J çÈUÚ ©‹ã¢ïæÝï SÐC ¼¢ñÚ ÐÚ ¥ÐÝè ¥ç݇¢ü² ÜUè çSƒç¼ ©ÝÜUï „¢}¢Ýï Ï¢²¢Ý ÜUÚ Îè J