Hasiya Gavah Part - 2 Bhagwan Atlani द्वारा फिक्शन कहानी में हिंदी पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करे

Hasiya Gavah Part - 2

ã¢çࢲ¢ x¢±¢ã

|¢x¢±¢Ý ¥ÅH¢Ýè

(2)

§„ ¥¢}¢ÎÝè ÜUï Ï¢¢±…êÎ »ÜU ÜUèÇ¢ ƒ¢ …¢ï Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ ÜUï çÎ}¢¢x¢¢ïæ }¢ïæ ÜUéHÏ¢éH¢¼¢ Úã¼¢ ƒ¢ J Ï¢ïã¼Ú …è±Ý S¼Ú, Ï¢ïã¼Ú „¢}¢¢ç…ÜU Ðíç¼D¢ ¥¢ñÚ Ï¢ïã¼Ú çà¢ÿ¢¢, ©Ý ΢ïÝ¢ïæ ÜU¢ï ™é}Ï¢ÜU ÜUè ¼Úã ¥¢ÜU<¯¼ ÜUÚ¼è ƒè J ²ãè ÜU¢Ú‡¢ ƒ¢ çÜU çÐÀÇï H¢ïx¢¢ïæ ÜUï Ï¢è™ Úã¼ï ãé», Ðí¢Ú}|¢ „ï ãè ¥„æSÜUë¼ ã±¢ }¢ïæ „¢æ„ Hï¼ï ãé» ÜU‹ãñ²¢ ¥¢ñÚ Æ¢ÜUéÚ ¥Ðïÿ¢¢ÜUë¼ Ï¢ãé¼ Ã²±ã¢Ú ÜUéà¢H, „é„æSÜUë¼ ¥¢ñÚ Ðíx¢ç¼Ðƒ ÜUï ÐçƒÜU Ï¢Ýï Úãï J

ࢢ²Î …êÝ ÜU¢ ÐãH¢ „#¢ã „}¢¢# ã¢ï Ú㢠ã¢ïx¢¢ï J ÜU‹ãñ²¢ |¢Úè ΢ïÐãÚ }¢ïæ „¢§çÜUH ÐÚ ƒñHï HÅÜU¢²ï ¥¢ñÚ ¶¢ï¶¢ Hx¢¢²ï „¢}¢¢Ý „ŒH¢§ü ÜUÚÝï …¢ Ú㢠ƒ¢ çÜU ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² ÜUè ¥¢±¢… „éÝ ÜUÚ ±ã LÜU x¢²¢ J x¢éL…è ÜU¢ï ¥¢±¢… Hx¢¢¼ï ãé» ¥ÐÝè ¥¢ïÚ ¥¢¼¢ Îï¶ÜUÚ ©„Ýï „¢§çÜUH ÜU¢ï SÅñ‡Ç ÐÚ ¶Ç¢ ÜUÚÜUï ©ÝÜUï ™Ú‡¢ SÐà¢ü çÜU²ï J

‘‘¥Úï |¢¢§ü ÜU‹ãñ²¢, ÜUã¢æ Úã¼ï ã¢ï ¥¢…ÜUH ? ¼é}¢Ýï ¼¢ï ç}¢HÝ¢-…éHÝ¢ ¼ÜU Ï¢‹Î ÜUÚ çβ¢ ãñ J’’

‘‘x¢éL…è, ΢ï-¼èÝ }¢ãèÝï ÜU¢ „}¢² ãñ J ç…¼Ýè Á²¢Î¢ ÜU}¢¢§ü ã¢ïx¢è ©¼Ýè ãè ¥x¢Hï „¢H ÐÉ¢§ü }¢ïæ }¢ÎÎ ç}¢Hïx¢è J’’

‘‘çÚ…ËÅ ¼¢ï¢ï ¥Ï¢ Î¢ï ™¢Ú çÎÝ }¢ïæ ¥¢Ýï ãè ±¢H¢ ã¢ïx¢¢ !’’

‘‘ã¢æ x¢éL…è J’’

‘‘}¢é…ï ¼é}¢ H¢ïx¢¢ïæ „ï ÜUéÀ …LÚè Ï¢¢¼ïæ ÜUÚÝè ãñ J çÜU„è çÎÝ Æ¢ÜUéÚ ÜUï „¢ƒ {Ú ¥¢¶¢ï J’’

‘‘¥¢Ð …Ï¢ ¥¢ÎïࢠÎïæ, ã¢ç…Ú ã¢ï …¢²ïx¢ï J’’

‘‘…ËÎè „ï …ËÎè ¥¢¥¢ï J’’

‘‘¥¢… ãè ¥¢ …¢²ïæ ?’’

‘‘¥¢… ¥¢ …¢¥¢ï J’’

‘‘ÆèÜU ãñ x¢éL…è, ¥¢… ࢢ}¢ ÜU¢ï ã}¢ ΢ïÝ¢ïæ ¥¢ÐÜUï ²ã¢æ ÐãéZ™ …¢²ïæx¢ï J’’

™¢ã¼ï ãé» |¢è Ÿ¢h¢±à¢ ²¢ |¢²±à¢ ÜU‹ãñ²¢ ãçÚ™Ú‡¢ …è „ï ÐêÀ Ýãè „ÜU¢ çÜU ±ï çÜU„ 籯² ÐÚ Ï¢¢¼ ÜUÚÝ¢ ™¢ã¼ï ãñ ?

Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ „‹Š²¢ ÜU¢ï …Ï¢ ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜUï {Ú ÐãéZ™ï ±ï ©ÝÜUè Ðí¼èÿ¢¢ ãè ÜUÚ Úãï ƒï J ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ {Ú ã¢§ü SÜUêH ÜUï çÜU„è „¢{¢Ú‡¢ ¥Š²¢ÐÜU ÜUï {Ú ÜUè ¼Úã „¢Îx¢è çH²ï ãé» ƒ¢ J Ï¢¢ãÚ ™¢ñÜU }¢ïæ Ú¶è Ýæx¢è ™¢ÚТ§ü ÐÚ Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï Ï¢ñÆ¢ ÜUÚ ©‹ã¢ïæÝï ÐêÀ¢, ‘‘Œ²¢„-ò¢„ Hx¢è ãñ ?’’

‘‘…è ã¢æ,’’ Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ Ýï Ðí¢²: »ÜU „¢ƒ „ÜU院¼ï ãé» ÜU㢠J

‘‘¼¢ï …¢¥¢ï, ¥‹ÎÚ }¢ÅÜU¢ ÐÇ¢ ãñ J ±ãèæ „ï ТÝè ÐèÜUÚ Î¢ï çx¢H¢„ |¢Ú H¢¥¢ï !’’ ©‹ã¢ïæÝï Æ¢ÜUéÚ ÜUè ¥¢ïÚ „æÜUï¼ çÜU²¢ J

ТÝè ÐèÜUÚ ÜU¢}¢ {‹{ï ÜUè ™™¢ü ãé§ü J çÎÝ™²¢ü ÜUï ç±±Ú‡¢ ãé» J §{Ú-©{Ú ÜUè Ï¢¢¼ïæ ãé§üæ J §„ÜUï Ï¢¢Î ÜUãèæ …¢ÜUÚ ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢êH Ï¢¢¼ ÐÚ ¥¢²ï, ‘‘¼é}¢ ΢ïÝ¢ïæ Ýï ÐÉÝï ÜUï Ï¢¢Î v²¢ ÜUÚÝï ÜU¢ çÝp² çÜU²¢ ãñ ?’’

Æ¢ÜUéÚ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ ÜUï çH²ï ²ã ¥Ý„¢ï™¢ ÐíàÝ ƒ¢ J ÐÉ çH¶ ÜUÚ „|², „é„æSÜUë¼ Ï¢Ý …¢²ïæx¢ï J ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ „ÜUïx¢ï J ¥ç{ÜU ÐÉ çH²ï ¼¢ï çÜU„è Îz¼Ú }¢ïæ ¥ÓÀè „è Ý¢ñÜUÚè ç}¢H …¢²ïx¢è J Ï¢™ÐÝ „ï ¥Ï¢ ¼ÜU |¢¢ïx¢ï ãé» ç{PU¢Ú ¥¢ñÚ {뇢¢ „ï }¢éçQU ç}¢H …¢²ïx¢è J }¢¢ïÅï ¼¢ñÚ ÐÚ §„ ¼Úã ÜUè |¢¢±Ý¢²ïæ ©ÝÜUï }¢çS¼cÜU }¢ïæ ƒèæ J ¥Ï¢ ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ ÐíàÝ „éÝÜUÚ ©‹ãïæ „êÛ¢¢ Ýãèæ çÜU …±¢Ï¢ }¢ïæ v²¢ ÜUãÝ¢ ™¢çã» J çÈUÚ |¢è ÜUéÀ Ý ÜUéÀ ¼¢ï ÜUãÝ¢ ãè ƒ¢ J §„çH²ï Æ¢ÜUéÚ Ýï ÜUã¢, ‘‘§„ „}Ï¢‹{ }¢ïæ ¥|¢è ¼ÜU ÜUéÀ „¢ï™¢ Ýãèæ ãñ, x¢éL…è J’’

ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ï ©œ¢Ú „éÝÜUÚ ôÜU發 ¥¢p²ü ã饢, ‘‘¼é}¢ ΢ïÝ¢ïæ }¢ïãݼ }¢…ÎêÚè ÜUÚÜUï Ï¢Çè ÜUçÆÝ¢§ü „ï Ðñ„¢ ÜU}¢¢¼ï ã¢ï, ÐïÅ ÜU¢ÅÜUÚ ÐÉ¢§ü ÜUÚ¼ï ã¢ï ¥¢ñÚ ¼é}¢Ýï ¥¢… ¼ÜU Ýãèæ „¢ï™¢ ãñ çÜU ÐÉ¢§ü ÜUï Ï¢¢Î ¼é}¢ v²¢ ÜUÚ¢ïx¢ï ?’’

HÁ…¢, „æ|¢±¼: ãèݼ¢ Ýï ©ÝÜUï }¢éæã }¢éÜU¢ çβï J ƒ¢ïÇ¢ LÜUÜUÚ ãçÚ™Ú‡¢ …è Ýï ãè Ï¢¢¼ ¥¢x¢ï Ϣɢ§ü, ‘‘™ÉÝï „ï Ï¢éçh Ï¢‹Î ÜUТŠ¶éH¼ï ãñæ J ¥¢Î}¢è ÜUè „¢ï™Ýï-„}¢Û¢Ýï ÜUè à¢çQU Ϣɼè ãñ J ÎëçC }¢ïæ ç±à¢¢H¼¢, ç±à¢éh¼¢ ¥¢¼è ãñ J }¢x¢Ú ÜUï±H §„ ©gïಠ„ï ÜU¢ï§ü Ýãèæ Ðɼ¢ ãñ J v²¢ïæçÜU ¼é}¢ ΢ïÝ¢ïæ ÜUC „¢Š² …è±Ý ò¼è¼ ÜUÚÜUï |¢è Hx¢Ý „ï ÐÉ Úãï ã¢ï, §„çH²ï }¢ñæ ™¢ã¼¢ ãêZ çÜU ¼é}¢ ÜUéÀ ÜU¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ¢ï J ÐÉ ¼¢ï ¼é}¢ H¢ïx¢ ±ñ„ï |¢è ¥ÐÝè Hx¢Ý ÜUï ÜU¢Ú‡¢ Úãï ã¢ï J „¢ï ÐÉ¢§ü §„è ¼Úã ™H¼è Úã „ÜU¼è ãñ J’’

‘‘}¢x¢Ú ¥|¢è „ï ã}¢ïæ ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢-{‹{¢ ÜU¢ñÝ Îïx¢¢ ?’’ Æ¢ÜUéÚÝï ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ï Å¢ïÜUÝï ãé» ÜU㢠J

±ï ƒ¢ïÇ¢ }¢éSÜUÚ¢²ï, ‘‘²ã Ï¢¢¼ À¢ïÇ¢ï J }¢é…ï ¼é}¢ H¢ïx¢ ç„ÈUü §¼Ý¢ Ï¢¼¢¥¢ï çÜU }¢ïÚ¢ ²ã ç±™¢Ú ¼é}ãïæ ¥ÓÀ¢ Hx¢¢ ²¢ Ýãèæ ?’’

‘‘ã}¢ïæ ÐêÚ¢ ç±E¢„ ãñ x¢éL…è çÜU ¥¢Ð ã}¢¢Ú¢ ¥çã¼ ÜU|¢è ç±™¢Ú ¼ÜU Ýãèæ „ÜU¼ï J’’ ÜU‹ãñ²¢ Ýï ©‹ãïæ ¥¢ES¼ çÜU²¢ J

‘‘}¢ñæÝï ¼é}¢ ΢ïÝ¢ïæ ÜUï çH» Ý¢ñÜUçÚ²¢æ Îï¶è ãñæ J »ÜU …x¢ã ã}¢¢Úï SÜUêH }¢ïæ ãñ J Îê„Úè …x¢ã ²ã¢æ ÜUï Ðè. ÇϢ˲ê. Çè. }¢ïæ ãñ J ¼é}¢ ΢ïÝ¢ïæ ¥¢Ð„ }¢ïæ ¼² ÜUÚ H¢ï çÜU çÜU„ï ÜUã¢æ Ý¢ñÜUÚè ÜUÚÝè ãñ J’’

‘‘§Ý ΢ïÝ¢ïæ }¢ïæ „ï ¥ÓÀè …x¢ã ÜU¢ñÝ „è ãñ x¢éL…è ?’’ Æ¢ÜUéÚ Ýï ÐêÀ¢ J Ú¶Ýï ÜUè ÎëçC „ï SÜUêH }¢ïæ ¥Š²¢ÐÜU ÜU¢ ÜU¢}¢ Á²¢Î¢ ÆèÜU ãñ J’’

‘‘¼¢ï çÈUÚ Æ¢ÜUéÚ ÜUï çH» ¥¢Ð SÜUêH }¢ïæ Ï¢¢¼ ÜUÚïæ, x¢éL…è J’’ ÜU‹ãñ²¢ Ýï ÐãH ÜUè J

‘‘Ýãèæ x¢éL…è, ²ã ÜU¢}¢ ÜU‹ãñ²¢ ÜUè Lç™ ÜU¢ ãñ, §„çH²ï §„è ÜUè Ï¢¢¼ ÜUçÚ²ï J’’ Æ¢ÜUéÚ Ýï Ðíç¼±¢Î çÜU²¢ J

ãçÚ™Ú‡¢ …è ãæ„ï, ‘‘¥|¢è ÚãÝï ΢ï J ÜUãèæ }¢ïÚï „¢}¢Ýï ãè ¼é}¢ Û¢x¢Ç Ý ÐÇ¢ï J ç±™¢Ú ÜUÚÜUï »ÜU-΢ï }¢ïæ }¢é…ï Ï¢¼¢ …¢Ý¢ J

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï ¥{Ú }¢ïæ ©ÀHÜUÚ LÜU x¢²¢ »ÜU ç„PU¢ ¥¢… |¢è ¥ÐÝè ÜUËÐÝ¢ }¢ïæ çÆÜU x¢²¢ }¢¢Hê}¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ±ã ¼¢æÏ¢ï ÜU¢ ϢǢ x¢¢ïH ¥¢ñÚ }¢¢ïÅ¢, »ÜU Ðñ„ï ±¢H¢ ç„PU¢, ç…„ÜUï »ÜU ¼ÚÈU …¢™ü Ðæ™}¢ì ÜU¢ ÈU¢ïÅ¢ï ã饢 ÜUÚ¼¢ ƒ¢ ¥¢ñÚ Îê„Úè ¼ÚÈU ™¢ñƒ¢§ü ¥¢Ý¢ ç±ç|¢ó¢ |¢¢¯¢¥¢ïæ }¢ïæ çHçÐÏ¢h ã¢ï¼¢ ƒ¢; ¥ÐÝè À~¢ À¢²¢ }¢ïæ §ü„±è „Ýì ÜU¢ï ÐíÎ<ࢼ ÜUÚ¼¢ ã饢, ©„è ç„PUï ÜUï …¢…ü Ðæ™}¢ì ÜU¢ï ÜU‹ãñ²¢ Ýï ™éÝ¢ ƒ¢ J ç„PU¢ ©À¢H¢ ƒ¢ Æ¢ÜUéÚ Ýï J ¥ÐÝè …¢ÝÜU¢Úè }¢ïæ Ï¢ï§ü}¢¢Ýè ÜUÚÝï }¢ïæ ÜU¢ï§ü ÜU„Ú Ï¢¢ÜUè Ýãèæ À¢ïÇè ƒè J …¢…ü Ðæ™}¢ì ±¢H¢ ÐãHê ª ÐÚ ƒ¢ J ࢼü ÜUï ¥Ýé„¢Ú ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï Ý¢ñÜUÚè ™éÝÝï ÜU¢ ÐãH¢ ¥ç{ÜU¢Ú ç}¢H x¢²¢ ƒ¢ J

Îê„Úï çÎÝ ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ï ÜU‹ãñ²¢ ¥¢ñÚ Æ¢ÜUéÚ Ï¢¼¢ ¥¢²ï ƒï çÜU Æ¢ÜUéÚ SÜUêH }¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ Ðè.ÇϢ˲ê.Çè. }¢ïæ Ý¢ñÜUÚè ÜUÚïx¢¢ J §„ }¢¢ïÇ Ýï ΢ïÝ¢ïæ ç}¢~¢¢ï ÜU¢ï ¥ÐÝï |¢ç±c² ÜUè çÝÚ¢Ðμ¢ ÜUï „‹Î|¢ü }¢ïæ в¢ü# ¥¢à±S¼ çÜU²¢ ƒ¢ J ¥Ý¢ƒ¢±Sƒ¢ ÜUè ç¼ÚSÜU¢Ú²éQU, ¥±H}Ï¢-ç±ãèÝ çSƒç¼²¢ïæ ÜU¢ï ÐÀ¢Ç ÜUÚ …ã¢æ ±ï Ðãéæ™ï ƒï ²¢ ÜU㢠…¢²ï, Ðãéæ™Ýï ±¢Hï ƒï, ±ã „‹¼¢ï¯ …ÝÜU ©ÐHçÏ{ ÜU¢ Ðí¼èÜU ƒè J ΢ïÝ¢ïæ ç±|¢¢ïÚ ƒï, ¥Ýéx¢íãè¼ ƒï ¥¢ñÚ ¥¢à¢¢ç‹±¼ ƒï çÜU |¢ç±c² ©‹ãïæ „é¶Î¼Ú çSƒç¼²¢ïæ ÜUè x¢¢ïÎ }¢ïæ Ï¢ñÆ¢²ïx¢¢ J

}¢ñçÅîÜU ÜU¢ ÐÚèÿ¢¢ÈUH ©ÝÜUè ¥Ðïÿ¢¢ „ï ¥ç{ÜU ©y„¢ã…ÝÜU ¥¢²¢ ƒ¢ J ±ï ΢ïÝ¢ïæ Ðíƒ}¢ Ÿ¢ï‡¢è }¢ïæ ©œ¢è‡¢ü ãé» ƒï J ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² ÜUï Ðí²yÝ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ ± Æ¢ÜUéÚ ÜUè à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU ²¢ïx²¼¢»æ ç}¢HÜUÚ »ÜU »ï„¢ „‹Îïà¢ Ï¢Ý x¢²ï ƒï …¢ï „Îñ± }¢æx¢HÜU¢Úè ã¢ï¼¢ ãñ J

΢ïÝ¢ïæ Ýï Ý¢ñÜUÚè ÜUï „¢ƒ ¥Š²¢²Ý ÜU¢ RU}¢ ™¢Hê Ú¶¢ ƒ¢ J }¢Ý Hx¢¢ÜUÚ Ý¢ñÜUÚè ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ }¢Ý Hx¢¢ÜUÚ ÐÉÝ¢ J ÜU‹ãñ²¢ ¥¢ñÚ Æ¢ÜUéÚ ÜUï Т„ §Ý ΢ï ÜU¢}¢¢ïæ ÜUï ¥ç¼çÚQU ¼è„Ú¢ ÜU¢}¢ Ýãèæ ã¢ï¼¢ ƒ¢ J Í¢‡Å¢{Ú ÜUï Т„ ©‹ã¢ïæÝï çÜUÚ¢²ï ÐÚ »ÜU ÜU}¢Ú¢ Hï çH²¢ ƒ¢J ãèݼ¢ ± ¥±H}Ï¢ãèݼ¢ ÜUè x¢í狃²¢æ RU}¢à¢: x¢H¼è x¢§ü ƒèæ J …è±Ý }¢ïæ Sƒ¢ç²y± ¼¢ï ƒ¢ ãèJ „¢ƒ }¢ïæ Ðíx¢ç¼ ÜUï m¢Ú ™¢ñÐÅ ¶éHï ãé» ƒï J ©‹ãï ¥¢|¢¢„ ã¢ï¼¢ ƒ¢, ±ï …¢ï ™¢ãïæx¢ï ç}¢H …¢²ïx¢¢ J }¢ïãݼ ¥ç{ÜU ÜUÚÝè ÐÇ „ÜU¼è ãñ çÜU‹¼é ¥¢Ú¢Š² ç}¢Hïx¢¢ ¥¢ñÚ …LÚ ç}¢Hïx¢¢ J

ã¢æ, çࢱ …è ÜU¢ ±ã ÜUHñ‡ÇÚ §Ý „|¢è ©ÐHçÏ{²¢ïæ ÜUï „¢ƒ ©ÝÜUï çH²ï Ðê±¢üç{ÜU Ÿ¢hï² ¥¢Sƒ¢ÜUï‹Îí Ï¢Ý x¢²¢ ƒ¢ J ¥ÐÝï ç±ÜU焼 }¢çS¼cÜU ÜUï ÜUHñ‡ÇÚ „}Ï¢‹{è ÐíàÝ¢ïæ ÜU¢ ÆèÜU ©œ¢Ú Ý ÉêæÉ Ð¢Ýï ÜUï Ï¢¢±…êÎ ©ÝÜUè ¥¢Sƒ¢ ¥ÿ¢é‡¢ ƒè J ²ãè ÜU¢Ú‡¢ ƒ¢ çÜU ©„ ÜUHñ‡ÇÚ ÜU¢ï ©ÝÜUï ÜU}¢Úï }¢ïæ „±üŸ¢ïD Sƒ¢Ý ç}¢H¢ ƒ¢ J ¥Ï¢ ¼¢ï ±ã ÜUHñ‡ÇÚ |¢è ÜUã¢æ Ú㢠x¢²¢ ƒ¢ ? »ÜU ¶êÏ¢„êÚ¼ ÈUíï}¢ }¢ïæ „éÚçÿ¢¼, „éࢢïç|¢¼ ÜUHñ‡ÇÚ ÜU}¢Úï ÜUï ÎÚ±¢…ï ÜUï „¢}¢Ýï ÐǼè Îè±¢Ú ÐÚ Î¢ï Îè±¢Ú ÈUêH΢ݢïæ ÜUï Ï¢è™ „æ±Ú¢, ÈUêH }¢¢H¢ ¥¢ïÉï ϢǢ ¥¢ÜU¯üÜU Hx¢¼¢ ƒ¢ J çݲç}¢¼ LÐ „ï ¥x¢ÚϢ眢²¢ïæ ÜU¢ ±¢„ ã¢ï¼¢ J }¢‹~¢ ÜU¢ …¢Ð ã¢ï¼¢ J „Ï¢„ï Ï¢ÉÜUÚ, „}¢S¼ „é¶Î ÐçÚ±¼üÝ¢ïæ ÜU¢ ΢¼¢ ©„ ÜUHñ‡ÇÚ ±¢Hï çࢱ …è ÜU¢ï }¢¢Ý¢ …¢¼¢ J

Ï¢è.». ÜUÚ¼ï ãè ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï Îz¼Ú }¢ïæ ¼ÚPUè ç}¢H x¢§ü ƒè J ±ã vHÜUü „ï ãïÇ vHÜUü ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ J ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜU¢ çм¢±¼ì ±ÚÎãS¼ ƒ¢ ãè J Æ¢ÜUéÚ ÜUï çH» |¢è ÜU¢ï§ü Îê„Úè Ý¢ñÜUÚè ç}¢H …¢²ï, ãçÚ™Ú‡¢ …è ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ ¥Ï¢ §„ Ï¢¢¼ ÜUï çH²ï Ðí²Õà¢èH ƒï J

¼|¢è ¥ÜUS}¢¢¼ì ±…í¢Í¢¢¼ ã饢 ƒ¢ J »ÜU „éÏ¢ã SÜUêH …¢¼ï „}¢² |¢èÇ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ Æ„¢Æ„ |¢Úè Ï¢„ ÜUï LJÇï „ï HÅÜU¼ï Æ¢ÜUéÚ ÜU¢ 㢃 ÀêÅ x¢²¢ ƒ¢ J Ï¢„ ÐêÚè Úz¼¢Ú „ï ΢ñÇ Úãè ƒè J H¢ïx¢¢ïæ Ýï ࢢïÚ }¢™¢²¢ ¼¢ï Ç±Ú Ýï ÜU„ÜUÚ Ï¢íïÜU ÎÏ¢¢²ï J ç™æÍ¢¢Ç¼ï ãé» Ðçã²ï …ñ„ï ãè LÜUï H¢ïx¢ ÐèÀï ÜUè ¥¢ïÚ Î¢ñÇÝï Hx¢ï J

Æ¢ÜUéÚ ÜU¢ ç„Ú ÈUÅ x¢²¢ ƒ¢ J ¶êÝ Ï¢ã Ú㢠ƒ¢ J ™‹Î H}¢ã¢ïæ }¢ïæ ±ã Ï¢ïã¢ïࢠã¢ï x¢²¢ ƒ¢ J |¢èÇ }¢ïæ „ï ÜUéÀ „Nβ ²é±ÜU ©„ï ¥Sм¢H Hï x¢²ï ƒï J …ã¢æ Ðí¢²: ¼èÝ Í¢‡Åï Ï¢ïã¢ïࢠÚãÝï ÜUï Ï¢¢Î …Ï¢ Æ¢ÜUéÚ Ýï ¥¢æ¶ï ¶¢ïHÜUÚ ¼H¢à¢¼è çÝx¢¢ã¢ïæ „ï ¥ÐÝï ™¢Ú¢ïæ ¥¢ïÚ Îﶢ ƒ¢ ¼¢ï ±ã¢æ »ÜU Ç¢vÅÚ ¥¢ñÚ »ÜU Ý„ü ÜUï ¥ç¼çÚQU ÜU¢ï§ü Ýãè ƒ¢ J „Ï¢ ¼ÚÈU çÏ¢Àï ÐHæx¢¢ï ÐÚ }¢Úè… ¥¢ñÚ }¢Úè… HïÅï ãé» ƒï J ©„Ýï „æÜUï¼ „ï Ç¢vÅÚ ÜU¢ï ¥ÐÝè ¥¢ïÚ Ï¢éH¢²¢ ƒ¢ J ¼|¢è ÅêÅï ÈUêÅï à¢Ï΢ïæ }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ Ý¢}¢ ¥¢ñÚ ©„ÜU¢ ÅïHèÈU¢ïÝ Ý}Ï¢Ú ÎïÜUÚ ±ã çÈUÚ Ï¢ï„é{ ã¢ï x¢²¢ ƒ¢J

ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï ΢ïÐãÚ Î¢ï Ï¢…ï ÜUï Hx¢|¢x¢ …Ï¢ ¥Sм¢H „ï ÅïHèÈU¢ïÝ ÐÚ ¶Ï¢Ú ç}¢Hè, ±ã Æx¢¢ „¢ ¶Ç¢ Úã x¢²¢ ƒ¢ J …Ç ±S¼é ÜUè ¼Úã çÝpH, çݱ¢üÜU ÜUéÀ ÿ¢‡¢¢ïæ ¼ÜU ±ã çãH |¢è Ýãè „ÜU¢ ƒ¢ J „ñçÜU‡Ç ÜUï „¢ñ±ïæ çãS„ï }¢ïæ x¢¢Çè ÜUï çÇÏÏ¢ï }¢ïæ Æ¢ÜUéÚ „ï çHÐÅ¢ ÐÇ¢ ÜU‹ãñ²¢ ©„ÜUï „¢}¢Ýï ™PUÚ ç{ó¢è ¶¢¼¢ Í¢ê}¢ x¢²¢ ƒ¢ J ƒ¢ïÇ¢ „¢ „}|¢H¼ï ãè ©„ï }¢ã„ê„ ã饢 ƒ¢, ±ã ¥Ý¢ƒ ã¢ï x¢²¢ ãñ J »ÜU Æ¢ÜUéÚ ãè ¼¢ï ƒ¢ …¢ï ©„ÜU¢ ¥ÐÝ¢ ƒ¢ J »ÜU Æ¢ÜUéÚ ãè ¼¢ï ƒ¢ ç…„ÜUï x¢Hï „ï çHÐÅÜUÚ ±ã „é¶ ¥¢ñÚ Îé:¶ Ï¢¢æÅ Hï¼¢ ƒ¢ J »ÜU Æ¢ÜUéÚ..... J çÈUÚ ©„Ýï Ðí²yÝÐê±üÜU ¥}¢æx¢HÜU¢Úè ç±™¢Ú Ðí±¢ã ÜU¢ï Ðíç¼Ï¢ç‹{¼ çÜU²¢ ƒ¢J Ï¢„ „ï çx¢Ú x¢²¢ ãñ J ¥Sм¢H }¢ïæ ãñæ J ¥Sм¢H }¢ïæ ãñ J ã¢ïࢠ}¢ïæ ã¢ïx¢¢ ¼|¢è ©„Ýï }¢ïÚ¢ Ý¢}¢ м¢ Ï¢¼¢²¢ ãñ J Æ¢ÜUéÚ ÜU¢ï ÜU‹ãñ²¢ ÜUè …LÚ¼ ãñ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢ òƒü Îéçp‹¼¢¥¢ïæ „ï ç{Ú¢, Îé|¢¢ü±Ý¢¥¢ïæ „ï „æÍ¢¯ü ÜUÚ Ú㢠ãñ J

§„ÜUï Ï¢¢Î ÜU‹ãñ²¢ Ýï Îz¼Ú }¢ïæ Ý çÜU„è „ï ÐêÀ¢ ƒ¢ ¥¢ñÚ Ý çÜU„è ÜU¢ï ÜUéÀ Ï¢¼¢²¢ ƒ¢ J ΢ñǼ¢ ã饢 ±ã Ï¢¢ãÚ çÝÜUH¢ ƒ¢ ¥¢ñÚ „¢}¢Ýï ÐÇÝï ±¢Hè Åñv„è ÜU¢ï 㢃 ÜUï §à¢¢Úï „ï Ú¢ïÜUÜUÚ ±ã ©„}¢ïæ Ï¢ñÆ x¢²¢¢ï ƒ¢ J Ú¢S¼ï }¢ïæ ãÚ ç}¢ÝÅ ÐÚ Ç±Ú ÜU¢ï ±ã ¼ï… ™HÝï, ¥¢ñÚ ¼ï… ™HÝï ÜUï çH» ÜUã¼¢ Ú㢠ƒ¢ J ±ã¢æ Ðãéæ™ ÜUÚ Åñv„è LÜUÝï „ï ÐãHï ãè ΄ ÜU¢ Ý¢ïÅ Ç±Ú ÜUï ª ÐÚ ÈUñæÜUÜUÚ Ï¢¢ÜUè Ðñ„ï ±¢Ð„ çH²ï çϢݢ ãè ±ã ΢ñǼ¢ ã饢 ¥Sм¢H ÜUè „èçɲ¢æ ™É x¢²¢ ƒ¢ J ¥S¼Ã²S¼ ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï ãÇϢǢãÅ }¢ïæ „èçɲ¢æ ™É¼¢ Îï¶ÜUÚ }¢ïÝ x¢ïÅ ÐÚ ¶Çï ™¢ñÜUèÎ¢Ú ÜU¢ï |¢è ©„ï¢ Ú¢ïÜUÝï ÜU¢ „¢ã„ Ýãèæ ã饢 ƒ¢ J

ã¢æÈU¼ï-ã¢æÈU¼ï …Ï¢ ÜU‹ãñ²¢ Ýï ±¢Çü }¢ïæ Ðí±ïࢠçÜU²¢ ƒ¢, ©„ÜUè Ï¢ï™ñÝ ÎëçC »ÜU Û¢ÅÜUï }¢ïæ Ðí±ïࢠçÜU²¢ ƒ¢, ©„ÜUè Ï¢ï™ñÝ ÎëçC »ÜU Û¢ÅÜUï }¢ïæ ãè „Ï¢ ¥¢ïÚ {ê}¢ x¢§ü ƒè J Ï¢¢§üæ ¥¢ïÚ Ú¶ï ÐHæx¢¢ï ÜUè ÐæçQU }¢ïæ ¥‹¼ ÜUè ¥¢ïÚ »ÜU ÐHæx¢ ÜU¢ï ТÅèüà¢Ý ÎïÜUÚ ¥Hx¢ ÜUÚ çβ¢ x¢²¢ ƒ¢ J ©„ ÐHæx¢ ÜU¢ ç„Ú ÜUè ¥¢ïÚ ÜU¢ ÜUéÀ çãS„¢ çÈUÚ |¢è çζ¢§ü Îï Ú㢠ƒ¢ J „ÈUïÎ ™¢ÎÚ „ï ÉÜU¢ ã饢 ç„Ú J.....H¢à¢ J

±ã Û¢Ðż¢ ã饢 ©„è ÐHæx¢ ÜUè ¥¢ïÚ Ï¢É¢ ƒ¢ J ÜU¢ï§ü Ú¢ïÜU „ÜUï §„„ï ÐãHï ãè ©„Ýï H¢à¢ ÜUï ™ïãÚï „ï ™¢ÎÚ ãÅ¢ Îè ƒè ¥¢ñÚ çÈUÚ ‘Æ¢ÜUéÚ’ ÜUï ¥¢¼ü „}Ï¢¢ï{Ý ÜUï „¢ƒ ™èyÜU¢Ú ÜUÚ¼¢ ÜU‹ãñ²¢ H¢à¢ „ï çHÐÅÜUÚ çÏ¢H¶ ÐÇ¢ ƒ¢ J ™¢Ú¢ïæ ¥¢ïÚ çÏ¢Àï ÐHæx¢, HïÅï }¢Úè…, Ç¢vÅÚ, Ý„ü, §¼Ý¢ ϢǢ ±¢Çü ©„ÜUï ©ÐÜUÚ‡¢ „Ï¢ ç±Hé# ã¢ïÜUÚ ¥¢ïÛ¢H ã¢ï x¢²ï ƒï J »ÜU |¢²æÜUÚ „êÝ¢ÐÝ ƒ¢, …¢ÝHï±¢ „ó¢¢Å¢ J çÝÐÅ ¥ÜUïHïÐÝ ÜU¢ »ã„¢„ ¥¢ñÚ ¥‹ÎÚ ¼ÜU ™èÚ …¢Ýï ±¢Hè Åè„ J çãH¢ïÚïæ Hï¼¢ ÎÎü J çÝS„¢Ú¼¢ ÜUè ÜU™¢ïÅ J ¥„㢲¼¢ ÜU¢ ÎæࢠJ ¥Ýçx¢Ý¼ |¢¢±Ý¢²ïæ {Ýè|¢ê¼ ã¢ïÜUÚ ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ï §„ Ï¢éÚè ¼Úã ¥¢‹Î¢ïçH¼ ÜUÚ x¢§üæ ƒèæ çÜU Îï¶Ýï ±¢Hï, „}Ï¢h ¥¢ñÚ ¥„}Ï¢h }¢Úè… ¥¢ñÚ ©ÝÜUï „æx¢è-„¢ƒè ¥¢Îíü ݲݢïæ „ï ©„ï „}|¢¢HÝï Hx¢ ÐÇï ƒï J ÜUHï…ï ÜU¢ï ™èÚ ÜUÚ çÝÜUH¢ LÎÝ ¥Ý…¢Ýï, ¥ÐçÚ發 Nβ¢ïæ ÜU¢ï Îíç±¼ ÜUÚ ©Æ¢ ƒ¢ J

Æ¢ÜUéÚ ÜUè ¥„¢}¢ç²ÜU, ¥ÝÐïçÿ¢¼ }¢ëy²é „ï ©yÐó¢ à¢ê‹² }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢ ÜU¢ }¢¢Ý„ ¥hZUç±çÿ¢# „¢ |¢ÅÜU¼¢ Ú㢠ƒ¢ ÜU§ü }¢ãèÝ¢ïæ ¼ÜU J ¶¢Ý¢-ÐèÝ¢, ©ÆÝ¢-Ï¢ñÆÝ¢, „¢ïÝ¢-…¢x¢Ý¢, ÐãÝÝ¢-¥¢ïÉÝ¢, }¢¢Ý-}¢²¢ü΢, ò¢±ã¢çÚÜU¼¢-¥¢ñЙ¢çÚÜU¼¢ ÜUéÀ |¢è Ðí¢„æçx¢ÜU Ýãèæ Úã x¢²¢ ƒ¢ ©„ÜUï çH²ï J ç±ÎíêÐÐꇢü ©Î¢„èݼ¢ „ï çHТ-Ðé¼¢ ÜU‹ãñ²¢ }¢¢Ý¢ï „çó¢Ð¢¼ ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ J Îz¼Ú …¢Ý¢ Ï¢‹Î ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ J ΢Éè 좃 x¢§ü ƒè J …è±Ý }¢ïæ ò±Sƒ¢, „院L¼¢ Ý¢}¢ ÜUè ÜU¢ï§ü ™è… Ýãèæ Úã x¢§ü ƒè J

©Ý çÎÝ¢ïæ ÜU¢ }¢¢Ýç„ÜU ±ñ{ò ÜU‹ãñ²¢H¢H…è }¢æx¢H ÜU¢ï v²¢ ¥¢… |¢è Ýãèæ ç„æãÚ¢¼¢ ãñ ? Æ¢ÜUéÚ ÜUè ¥ÝéÐçÚƒç¼ „ï Ðñ΢ ãé§ü ¶çHà¢, ©„ÜUï ¥|¢¢± }¢ïæ }¢ã„ê„ çÜU²¢ ã饢 ¶¢H ±ï ¥¢… |¢è |¢Ú „ÜUï ãñ v²¢ ? ¥¢… ©ÝÜUï Т„ „Ï¢ ÜUéÀ ãñ J {Ý-„}Ð΢, Ðé~¢, ÐçÚ±¢Ú, ²à¢, Ðíç¼D¢, v²¢ Ýãèæ ãñ ©ÝÜUï Т„ ? ¥x¢Ú Ýãèæ ãñ ¼¢ï Æ¢ÜUéÚ ç…„ÜUï „¢ƒ ©ÝÜUï Ï¢ïãÎ ¥ÐÝï „é¶, „±üƒ¢ òçQUx¢¼ Îé:¶, ¥¢Sƒ¢-¥Ý¢Sƒ¢ ÜUï Ý}¢ÜUèÝ ¥Ÿ¢é, ÅêÅ¼ï …éÇ¼ï „¢ã„ ÜUï ¥ç±S}¢Ú‡¢è², ™é|¢Ý |¢Úï ±QU ÜUï ÅéÜUÇï, çÜU„è ¶éà¢Ýé}¢¢ S±ŒÝ ÜUè |¢í¢æç¼ ™}¢Ý „ï çÝÜUH ÜUÚ Úïçx¢S¼¢Ý ÜUï x¢é}¢¢Ú¢ïæ }¢ïæ ç±HèÝ ã¢ï x¢²ï ãñ J ¼Ï¢ „ï ¥Ï¢ ¼ÜU çÜU„è ÜU¢ï v²¢ ±ï ¥ÐÝï ÜUÚèÏ¢ }¢ã„ê„ ÜUÚ „ÜUï ãñ ? »ÜU ¥|¢ïl, ¥Ã²QU, ¥ÎëಠÜU¢ïãÚ¢ ©‹ãïæ „Îñ± ¥Hx¢ Ϣݢ²ï Ú¶¼¢ ãñ J ÜU¢ïãÚï ÜUè ©„ Îè±¢Ú ÜU¢ï |¢ïÎÜUÚ ©„ Ð¢Ú çÝÜUH …¢Ýï ÜUè ©‹ã¢ïæÝï ÜU|¢è §ÓÀ¢ ¼ÜU Ýãè ÜUè ãñ J „}|¢± ãñ §ÓÀ¢ ÜUÚÝï ÜUï Ï¢¢Î ±ï »ï„¢ ÜUÚ Ð¢¼ï J çÜU‹¼é »ï„ï ¥±„Ú¢ïæ ÐÚ …æx¢H ÜUè ããÚ¢¼è ã±¢¥¢ïæ ÜU¢ ã¢ã¢ÜU¢Ú ©ÝÜUï ÜU¢Ý¢ïæ ÜUï ÐÎïü ÈU¢Ç ÎïÝï ÐÚ ©¼¢L ã¢ï …¢¼¢ ãñ …ñ„ï J

„}¢² ÜUï 㢃 çÜU¼Ýï RUêÚ ãñ ? ¥Ï¢ ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² |¢è Ýãèæ Úãï J Æ¢ÜUéÚ ÜUè }¢¢ñ¼ ÜU¢ „Î}¢¢ „ãÜUÚ ÎéÏ¢¢Ú¢ ©Æ ¶Ç¢ ã¢ïÝï ÜUè à¢çQU, ç…‹Îx¢è ÜU¢ çã}}¢¼ „ï }¢éÜU¢Ï¢H¢ ÜUÚÝï ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ ÎïÝï ±¢Hï ±ï Îï± ¼é˲ ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜUéÀ ±¯ü Ðê±ü »ÜU¢»ÜU ç}¢H x¢²ï ƒï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï J

©Ý çÎÝ¢ïæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Îz¼Ú ÜUï ÜU¢}¢-ÜU¢… ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ ΢ñÚï ÐÚ ƒï J Îz¼Ú ÜUè …èÐ }¢ïæ Ï¢ñÆï ±ï ÜUãè …¢ Úãï ƒï J „éÏ¢ã ÜU¢ „}¢² ƒ¢ J „<β¢ïæ ÜUè ÜUæÐÜUæÐè Ðñ΢ ÜUÚ¼è ¼ï… ã±¢ ™H Úãè ƒè J }¢¢}¢êHè „è {êÐ çÝÜUHè ƒè, çÜU‹¼é ©c‡¢¼¢ çÏ¢HÜUéH |¢è Ýãèæ ƒè ©„}¢ïæ J x¢Ú}¢ „êÅ ÐãÝï ãé» ™¢ÜU-™¢ñÏ¢S¼, ™éS¼-ÎéLS¼ ¥ÈU„Ú ÜUï ¥‹Î¢… }¢ïæ çÝ

…èÐ „ï ©¼ÚÜUÚ ±ï ©„ ±ëh ÜUï Т„ x¢²ï ƒï ¥¢ñÚ |¢¢ñ™PUï „ï ¥Ý¢²¢„ ãé§ü §„ |¢ïæÅ ÐÚ Ï¢¢ñÚ¢ ©Æï ƒï J x¢Îìx¢Îì |¢¢± „ï }¢éÜUÜUÚ ©‹ã¢ïæÝï ±ëh ÜUï Ð¢æ± ÐÜUÇ çH²ï ƒï, ‘‘¥¢… ¼¢ï }¢ã¢Ð¢¼ÜU ÜU¢ |¢¢x¢è ã¢ïÝï „ï Ï¢¢H-Ï¢¢H Ï¢™¢ ãêæ, x¢éL…è J’’

¥¢æ¶ï ç}¢™ç}¢™¢ÜUÚ ãçÚ™Ú‡¢ …è Ýï …éx¢éŒ„¢Ðê±üÜU Îﶢ ƒ¢ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï J »ÜU¢»ÜU ©ÝÜUè {éæç{²¢§ü ÎëçC }¢ïæ ™}¢ÜU ©¼Ú ¥¢§ü ƒè J ÜU¢æÐ¼è ¥¢±¢… }¢ïæ ©ÝÜUï ç„Ú ÐÚ ã¢ƒ ÈUïÚ¼ï ãé» ¥ÐÝè {ϢǢ¤Å ÐÚ ÜUÏ…¢ ÜUÚ¼ï ãé» ©‹ã¢ïæÝï ÐêÀ¢ ƒ¢, ‘‘ÜU‹ãñ²¢ ! Ï¢ïÅ¢ ÆèÜU ¼¢ï ã¢ï Ý ?’’

ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² ÜU¢ï ¥ÐÝï „¢ƒ …èÐ }¢ïæ Ï¢ñÆ¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ÆãÚÝï ÜUï Sƒ¢Ý ÐÚ Hï x¢²ï ƒï ÜU‹ãñ²¢H¢H…è J x¢éL…è ÜUè ¶êÏ¢ ¥¢±|¢x¢¼ ÜUè ƒè J ©ÝÜUï „¢ƒ Ï¢ãé¼ ÎïÚ ¼ÜU Ï¢ñÆÜUÚ Ï¢¢¼™è¼ ÜUè ƒè J ©ÝÜUè „ï±¢ çݱ뜢 Ðïà¢Ý²¢z¼¢ ±ëh¢±Sƒ¢ ÜUï „¢ƒ …éÇï ¥ÓÀï Ï¢éÚï „ê~¢¢ïæ ÜU¢ï …¢ïǼï Úãï ƒï J ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜUè Îï¶|¢¢H ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢ï§ü Ýãèæ ƒ¢ J »ÜU HÇÜU¢ ƒ¢ ±ã |¢è ç±}¢é¶ ã¢ï x¢²¢ ƒ¢ ©Ý„ï J ç…‹Îx¢è Ï¢ñH ÜU¢ …饢 Ï¢Ýè ãé§ü ƒè J Ý Ú¶ï Ï¢Ý¼è ƒè ¥¢ñÚ Ý ©¼¢Úï Ï¢Ý¼è ƒè J Ðïæà¢Ý §¼Ýè Ýãèæ ƒè çÜU „韢ꯢ ÜUï çH» ÜU¢ï§ü Ý¢ñÜUÚ-™¢ÜUÚ Ú¶¢ …¢ „ÜUï J Ï¢êÉ¢-Ï¢éçɲ¢ »ÜU-Îê„Úï ÜUè H¢Æè Ï¢Ýï ãé» ƒï J ²ï Ï¢è}¢¢Ú ã¢ï¼ï ¼¢ï ±ï „}|¢¢H¼èæ J ±ï ÐÇ …¢¼è ¼¢ï ÜU}¢Ú }¢éÜU¢ÜUÚ ²ï ΢ñǼï Úã¼ï J ±QU ÜUè ÚçS„²¢ïæ „ï …ÜUÇè ãé§ü ©}¢í ÜUè x¢¢Çè ç{„Å Úãè ƒè, …¢ïÚ „ï ¥¢±¢… ÜUÚ¼è ãé§ü J

ãçÚ™Ú‡¢ …è }¢¢H±è² Ðí¢²: ΢ï Í¢‡Åï ¼ÜU ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï „¢ƒ ƒï J §„ÜUï Ï¢¢Î …èÐ „ï ãè ±ï ©‹ãïæ Í¢Ú Ðãé晢 ¥¢²ï J çÜU‹¼é }¢ãèÝ¢ïæ ¼ÜU Æ¢ÜUéÚ ©ÝÜUï ¥‹ÎÚ „}Ðꇢü ¥¢ÜU¢Ú ÜUï „¢ƒ …è ©Æ¢ ƒ¢ J „Ï¢ ÜUéÀ ÜUÚ¼ï ãé» |¢è »ÜU À¢²¢, »ÜU ç±™¢Ú ©‹ãïæ ¥ÐÝï Í¢ïÚï }¢ïæ HÐïÅï Úã¼¢ J §‹„¢Ý¢ïæ ÜUï …æx¢H }¢ïæ ¥Ý¢ƒ |¢ÅÜU Úãï »ÜU ¥¢Î}¢è ÜUè ç±Î¢ÚÜU¼¢¥¢ïæ ÜU¢ï ™éЙ¢Ð …è¼ï ™Hï …¢Ýï ÜUï ¥ç¼ÚèQU ©‹ãïæ ÜUéÀ „êÛ¢¼¢ ãè Ýãèæ ƒ¢ J Æ¢ÜUéÚ ÜUè ÜU}¢è, ©„ÜU¢ ¥|¢¢± ©‹ãïæ ¼¢ïǼ¢ Úã¼¢, çÛ¢æÛ¢¢ïǼ¢ Úã¼¢, ¥¢ñÚ ±ï 籱ࢠã¢ï …¢¼ï ©ÝèæÎè Ú¢¼ï x¢é…¢ÚÝï ÜUï çH», ¶éHè ¥¢æ¶¢ï ÜUè ÝèæÎ ÜUï Ï¢²¢Ï¢¢Ý }¢ïæ ò¢ÜUéH çÝÚèã¼¢¥¢ïæ ÜU¢ „¢}¢Ý¢ ÜUÚÝï ÜUï çH» J

ãçÚ™Ú‡¢ …è „ï ãé§ü ¥ÜUS}¢¢¼ |¢ïæÅ ÜUï Ðp¢¼ì ΢ï Ï¢¢Ú ãè ÜU‹ãñ²¢ H¢H…è ©ÝÜUï çݱ¢„ Sƒ¢Ý ÐÚ ©ÝÜUï Îà¢üÝ ÜUÚ „ÜUï J ΢ï Ï¢¢Ú ãè ©‹ãïæ ¥±„Ú ç}¢H „ÜU¢ ƒ¢ ©„ Ýx¢Ú }¢ïæ …¢Ýï ÜU¢ J ΢ïæÝ¢ïæ Ï¢¢Ú ÉïÚ „¢Úï ÈUH, »ÜU ¥¢{ x¢Ú}¢ ÜUÐÇ¢ ¥¢ñÚ »ÜU ΢ï ÎñçÝÜU ¥¢±à²ÜU¼¢ ÜUè ±S¼é»æ HïÜUÚ ¥ÝéݲÐê±üÜU ±ï ©‹ãïæ Îï ¥¢²ï ƒï J ãçÚ™Ú‡¢ …è „ï }¢ëy²éвZ‹¼ ÜU|¢è ©«‡¢ ã¢ï „ÜU¼ï ãñæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ? ©ÝÜUï ¥ƒ¢ã ©ÐÜU¢Ú, çÝ:S±¢ƒü, ¥Ðïÿ¢¢ Úçã¼ SÝïã, ©ÝÜU¢ çÎࢢÐÚÜU „¢ñ}² çÝÎïüࢠ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ Îï¼¢ §„ ç±E }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è ÜU¢ï ? »ÜU ©ÐÜUë¼ ÜUè |¢í¢æç¼ çÝD¢Ðê±üÜU |¢çQU|¢¢± „ï ±ï ¥Š²ü HïÜUÚ ©ÝÜUè „ï±¢ }¢ïæ Ðê…Ý ÜUè „è }¢Ý: çSƒç¼ HïÜUÚ …¢¼ï ƒï J H¢ñÅ¼ï „}¢² ±ï Ï¢ãé¼ ÎïÚ ¼ÜU „鱢焼 ¥Ýé|¢± ÜUÚ¼ï J ©‹ãïæ Hx¢¼¢ Úã¼¢ …ñ„ï ±ï çÜU„è Ð釲SƒH „ï H¢ñÅ Úãï ãñæ J }¢Ý-Ðí¢‡¢ ÐéÝè¼ ±¢¼¢±Ú‡¢ ¥¢ñÚ §üEÚè² „éÚç|¢ „ï ¥ÝéÐí¢ç‡¢¼ ã¢ï ©Æï ãñæ J ²ã „}¢Û¢¼ï ãé» |¢è çÜU }¢¢H±è² …è ÜUï „¢ç󢊲 }¢ïæ Æ¢ÜUéÚ ÜUè ÜU™¢ïÅ |¢Ú¼è, ç±uH Ϣݢ¼è S}¢ëç¼²¢ïæ ÜU¢ï ¼ï… ã±¢ ÜUï ƒÐïÇï §¼Ý¢ çÝÜUÅ Hï …¢¼ï ãñæ çÜU ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï çH» ©ÝÜUï SÐà¢ü „ï Ï¢™Ý¢ „±üƒ¢ ¥„}|¢± ãñ, ±ï ±ã¢æ …¢Ýï ÜU¢ ¥±„Ú Ýãèæ À¢ïÇ¼ï ƒï J ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜUï Í¢Ú Ï¢ñÆÜUÚ ©Ý„ï ±¢¼¢üH¢Ð ÜUÚ¼ï ãé» ©‹ãïæ „Îñ± ²ãè }¢ã„ê„ ã¢ï¼¢ çÜU ¥ÜUïH¢ ÜU‹ãñ²¢ Ýãèæ Ï¢ñÆ¢ ãñ ©ÝÜUè ™¢ÚТ§ü ÜUï Т„ J Æ¢ÜUéÚ |¢è ²ãèæ ãñ J çÏ¢ËÜUéH Т„ }¢ïæ J ¥ÜUïH¢ ÜU‹ãñ²¢ Ýãèæ ÜUã Ú㢠ãñ ÜUéÀ |¢è J Æ¢ÜUéÚ ÜU¢ S±Ú |¢è ÜU‹ãñ²¢ ÜUï S±Ú }¢ïæ „ç}}¢çH¼ ãñ, {éH¢ ç}¢H¢ ãñ J ²ãè ÜU¢Ú‡¢ ƒ¢ çÜU Ï¢éÚè ¼Úã ¥S¼-òS¼ ã¢ï …¢Ýï ÜUè ~¢¢„Îè ÜU¢ï Ðí„ó¢¼¢Ðê±üÜU S±èÜU¢Ú ÜUÚÜUï ±ï ©Ý ÿ¢‡¢¢ïæ ÜU¢ï À¢ïÇÝï ÜUè Ï¢¢¼ „¢ï™ ¼ÜU Ýãèæ ТÝï ƒï …Ï¢ Æ¢ÜUéÚ …èç±¼ ã¢ï ©Æ¼¢ ƒ¢ J

¼è„Úè Ï¢¢Ú …Ï¢ ±ï ã}¢ïࢢ ÜUè ¼Úã Ï¢ãé¼ „¢ „¢}¢¢Ý „¢ƒ çH²ï ãçÚ™Ú‡¢ …è ÜUï {Ú Ðãéæ™ï ƒï, ±ã¢æ ¼¢H¢ Hx¢¢ ç}¢H¢ ƒ¢ J ÐÇ¢ñ焲¢ïæ „ï ÐêÀ¼¢À ÜUè ¼¢ï м¢ Hx¢¢ çÜU »ÜU çÎÝ ±ï »ï„¢ „¢ï²ï çÜU çÈUÚ Ýãè ©Æï J ©„ çÎÝ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è ÜUÚ Ýãè „ÜUï J …ñ„ï x¢²ï ƒï ±ñ„ï ãè …èÐ „ï ±¢Ð„ H¢ñÅ ¥¢²ï J Ðíy²ÿ¢ …è±Ý }¢ïæ „¢}¢¢‹² çζ¢§ü ÎïÝï ÜUï Ï¢¢±…êÎ ©‹ãïæ ÜUéÀ HéÅ …¢Ýï …ñ„è ¥Ýé|¢êç¼ Ï¢Ú¢Ï¢Ú {ïÚï Úãè J ÜUñ„è ç±Ç}Ϣݢ ãñ çÜU ÜU§ü ±¯¢ïü ¼ÜU x¢éL…è ÜUè {¢Ú¢ „ï ÜUÅï ÚãÝï ÜUï Ï¢¢Î …Ï¢ ÐéÝ: ©„ {¢Ú¢ „ï …éÇÝï ÜU¢ „æ²¢ïx¢ Ϣݢ ¼¢ï }¢ëy²é Ýï ©ÝÜUè …è‡¢ü Û¢¢ïæÐÇè ÜU¢ m¢Ú ¶Å¶Å¢ çβ¢ J çÜU„è ÜUï ã¢ïÝï Ý ã¢ïÝï „ï ÜU¢ï§ü Ðíy²ÿ¢ ¥‹¼Ú Ýãè ÐǼ¢ ã¢ï ™¢ãï, çÜU‹¼é ÜUéÀ òçQU ç±à¢ï¯ »ï„ï |¢è ã¢ï¼ï ãñ ç…ÝÜU¢ ¥|¢¢± „}Ðꇢü }¢ã„ê„ ã¢ïÝï Ýãè Îï¼¢ J »ÜU à¢ê‹², »ÜU çÚQU¼¢, Nβ ÜUï çÜU„è ÜU¢ïÝï }¢ïæ Ï¢ÈUü ÜUè }¢¢ïÅè ¼ã ÜUè |¢í¢æç¼ …}¢ …¢¼è ãñ J ÜU§ü Ï¢¢Ú ²ã çÚçQU ÜU|¢è Ýãèæ |¢Ú Т¼è J Ï¢Ýè Úã¼è ãñ J §„ ÇÚ „ï çÜU çÈUÚ Îé{üÅÝ¢ Ý ã¢ï …¢², òçQU §„ à¢ê‹² ÜU¢ï |¢ÚÝï „ï |¢è ÜU¼Ú¢Ýï Hx¢¼¢ ãñ J Æ¢ÜUéÚ ÜUè }¢ëy²é Ýï …¢ï }¢æÛ¢¢»æ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï …è±Ý }¢ïæ ¥ÜUS}¢¢¼ H¢ÜUÚ ¶Çè ÜUÚ Îèæ ƒèæ, ©ÝÜUè ÐéÝÚ¢±ë眢 Ý ã¢ï …¢²ï §„ |¢² „ï ±ï ÜU|¢è çÜU„è „ï {çÝC ã¢ïÝï ÜU¢ Ðí²Õ ãè Ýãèæ ÜUÚ¼ï ƒï J x¢éL…è ÜUï Îï㢱„¢Ý Ýï, ¥¢±à²ÜU „¢±{¢Ýè ÜUï Ï¢¢±…êÎ, ©ÝÜUï S¶çH¼ Nβ }¢ïæ à¢ê‹²¼¢ ÜUè ÐéÝÚ¢±çœ¢ ÜUÚ Îè J