Hasiya Gavah Part - 5 Bhagwan Atlani द्वारा फिक्शन कहानी में हिंदी पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करे

Hasiya Gavah Part - 5

ã¢çࢲ¢ x¢±¢ã

|¢x¢±¢Ý ¥ÅH¢Ýè

(5)

}¢éÚ¢Úè Ýï ÜUã¢, ‘‘ТТ, }¢ñæÝï ¥¢ÐÜU¢ï »ÜU „éÛ¢¢± çH¶¢ ƒ¢ J …¢Hæ{Ú }¢ïæ }¢à¢èÝÚè Ï¢ãé¼ Ï¢Ý¼è ãñ J ±ñ„ï |¢è …¢Hæ{Ú }¢à¢èÝ¢ïæ ÜU¢, ¶¢„¼¢ñÚ „ï À¢ïÅè }¢à¢èÝ¢ïæ ÜU¢ x¢É ãñ J ±ã¢æ Ï¢Ýè ãÚ }¢à¢èÝ ÜU¢ ϢǢ ¥ÓÀ¢ Ï¢¢…¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ J }¢¢ïÅÚ Ð¢Åüì„ ÜUè §‡ÇSÅîè ¥x¢Ú ±ã¢æ Hx¢ …¢²ï ¼¢ï ÜU¢}¢ Ï¢ãé¼ ¥ÓÀ¢ ™H „ÜU¼¢ ãñ J’’

Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè Ýï }¢éÚ¢Úè ÜU¢ï Å¢ïÜU¢, ‘‘ÇïÉ H¢¶ }¢ïæ ¼é}¢ à¢ñÇ |¢è ¶ÚèÎ H¢ïx¢ï, çÏ¢ôËÇx¢ |¢è Ϣݱ¢ H¢ïx¢ï, }¢à¢èÝïæ |¢è Hx¢¢ H¢ïx¢ï, ¥¢ñÚ ÜUÓ™¢ }¢¢H ¶ÚèÎÜUÚ ™è… Ï¢¢…¢Ú }¢ïæ ¥¢Ýï ¼ÜU „¢Úï ¶™ïü |¢è ©Æ¢ H¢ïx¢ï ?’’

}¢éÚ¢Úè Ýï …±¢Ï¢ çβ¢, ‘‘à¢ñÇ „ÚÜU¢Ú çÜUÚ¢²ï ÐÚ Îï¼è ãñ J çÏ¢ôËÇx¢ ϢݢÝï ¥¢ñÚ }¢à¢èÝï Hx¢¢Ýï ÜUï çH²ï 籜¢ çÝx¢}¢ «‡¢ Îï¼¢ ãñ J ÜUÓ™¢ }¢¢H ¶ÚèÎÝï ¥¢ñÚ ª ÐÚ ÜUï ¶™ïü ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ÇïÉ H¢¶ Lв¢ Ï¢ãé¼ ã¢ïx¢¢ J }¢ñæ ¼¢ï ²ã ÜUã „ÜU¼¢ ãêæ çÜU ¥x¢Ú ã}¢ ¥ÐÝ¢ ÇïÉ H¢¶ Hx¢¢²ïæx¢ï ¼¢ï ÜU}¢ „ï ÜU}¢ À: H¢¶ ÜU¢ ÜU¢Ú¶¢Ý¢ ¶Ç¢ ÜUÚ Hïæx¢ï J’’

‘‘籜¢ çÝx¢}¢ „ï «‡¢ ç}¢HÝï }¢ïæ ÜU}¢ „ï ÜU}¢ »ÜU „¢H Hx¢ …¢¼¢ ãñ J ã…¢Ú HÈUÇï ã¢ï¼ï ãñæ, ¼Ï¢ …¢ÜUÚ ÜUãèæ H¢ïÝ „ïvà¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J’’

‘‘ã}¢ïæ |¢è ¥x¢Ú §¼Ý¢ „}¢² Hx¢ x¢²¢ ¼¢ï ã}¢¢Úï …¢Hæ{Ú }¢ïæ ÚãÝï „ï v²¢ ÈU¢²Î¢ ?’’

‘‘¼é}ã¢Ú¢ v²¢ w²¢H ãñ, «‡¢ ÜUè S±èÜUëç¼ }¢ïæ çÜU¼Ý¢ „}¢² Hx¢ïx¢¢ ?’’

‘‘¼èÝ }¢ãèÝï „ï Á²¢Î¢ çÜU„è ã¢H¼ }¢ïæ Ýãèæ J’’

‘‘¼èÝ }¢ãèÝï ¼¢ï §‹¼…¢Ú ÜUÚÝ¢ ÐÇïx¢¢ Ý ?’’

‘‘΢ï-¼èÝ }¢ãèÝï ¼¢ï ТТ ÜU¢ï Îz¼Ú „ï ¥ÐÝ¢ Ðñ„¢ çÝÜU¢HÝï }¢ïæ ãè Hx¢ …¢²ïx¢ï J ã}¢ H¢ïx¢ ¥|¢è „ï à¢ñÇ „ï à¢ñÇ ÜUï çH²ï ©l¢ïx¢ ç±|¢¢x¢ }¢ïæ ¥¢ñÚ }¢à¢èÝ¢ïæ, ¥¢çÎ ÜUï çH²ï 籜¢ çÝx¢}¢ }¢ïæ ¥<…²¢æ Ç¢H Îï¼ï ãñæ J’’

‘‘ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ¥ÜUïHï §„ ÜU¢}¢ ÜU¢ï ™H¢ Hïæx¢ï ?’’

‘‘¥ÜUïHï v²¢ïæ ? ã}¢ ¼èÝ |¢¢§ü ãñ J „Ï¢ ç}¢HÜUÚ ™H¢²ïæx¢ï J’’

‘‘¥¢ñÚ ¼é}ã¢Úè Ý¢ñÜUçÚ²¢æ ?’’

‘‘à¢L }¢ïæ ΢ï-΢ï }¢ãèÝï ÜUè Àé^è Hï Hïx¢ï J ÜU¢}¢ …}¢ …¢Ýï ÜUï Ï¢¢Î Ý¢ñÜUÚè À¢ïÇ Îïæx¢ï J’’

ÜU‹ãñH¢H …è }¢æx¢H ¥Ï¢ ¼ÜU Ï¢ñÆï }¢éÚ¢Úè ¥¢ñÚ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜU¢ ±¢¼¢üH¢Ð „éÝ Úãï ƒï J }¢éÚ¢Úè ÜUè ²¢ï…Ý¢ ÜU¢ï „}¢Û¢ HïÝï ÜUï Ï¢¢Î ©‹ã¢ïæÝï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè „ï ÐêÀ¢,’’ ¥¢ÐÜU¢ v²¢ ç±™¢Ú ãñ ? ¥¢ÐÝï |¢è ¼¢ï »ÜU „éÛ¢¢± çβ¢ ƒ¢ Ý ?’’

‘‘}¢ñæ ¼¢ï ²ã „¢ï™ Ú㢠ƒ¢ çÜU }¢éÚ¢Úè, çx¢Ú{¢Úè ¥¢ñÚ ç±c‡¢é ¼èÝ¢ïæ ¥ÓÀè Ý¢ñÜUçÚ²¢æ ÜUÚ Úãï ãñæ J ©ÝÜU¢ï Ý¢ñÜUçÚ²¢ïæ „ï ãÅ¢ÜUÚ çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜU¢ ¶¼Ú¢ Ýãè HïÝ¢ ™¢çã²ï J’’

‘‘¼¢ï v²¢ ÜUÚÝ¢ ™¢çã²ï ?’’

‘‘}¢ïÚ¢ ¼¢ï ç±™¢Ú ƒ¢ çÜU ¥ÐÝè ¥}¢ë¼„Ú }¢ïæ …¢ï Ý„Ï¢¢Ú ÜUè ÈUñvÅîè ãñ ¥¢Ð ©„}¢ïæ ¥¢ …¢§²ï J ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ϣɢ Hïæx¢ï J ¥¢Ð ±ãè ÚãÜUÚ Îï¶|¢¢H ÜUçÚ²ï J ÈUñvÅîè ÜUè ò±Sƒ¢ „æ|¢¢çH²ï J }¢ñæ Ý„±¢Ú ÜUè çÏ¢ÜUè ÜUè ¥¢ïÚ Š²¢Ý Îêæx¢¢ J }¢éÝ¢ÈUï }¢ïæ „¢ÈUï΢Úè ã¢ï …¢²ïx¢è J’’

‘‘¥¢ÐÝï çÜU¼Ýè Ðêæ…è Hx¢¢§ü ãé§ü ãñ ?’’

‘‘²ãè ÜU¢ï§ü ÇïÉ-΢ï H¢¶ Lвï J’’

‘‘çÏ¢ôËÇx¢, }¢à¢èÝ, „Ï¢ ç}¢H¢ÜUÚ ?’’

‘‘ã¢æ J’’

‘‘}¢ïÚ¢ ¼¢ï ç±™¢Ú ƒ¢ çÜU ¥ÐÝè ¥}¢ë¼„Ú }¢ïæ …¢ï Ý„±¢Ú ÜUè ÈUñvÅîè ãñ ¥¢Ð ©„}¢ïæ ¥¢ …¢§²ï J ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ϣɢ Hïæx¢ï J ¥¢Ð ±ãè ÚãÜUÚ Îï¶|¢¢H ÜUçÚ²ï J ÈUñvÅîè ÜUè ò±Sƒ¢ „æ|¢¢çH²ï J }¢ñæ Ý„±¢Ú ÜUè çÏ¢ÜUè ÜUè ¥¢ïÚ Š²¢Ý Îêæx¢¢ J }¢éÝ¢ÈUï }¢ïæ „¢ÈUï΢Úè ã¢ï …¢²ïx¢è J’’

‘‘¥¢ÐÝï çÜU¼Ýè Ðêæ…è Hx¢¢§ü ãé§ü ãñ ?’’

‘‘²ãè ÜU¢ï§ü ÇïÉ-΢ï H¢¶ Lвï J’’

‘‘çÏ¢ôËÇx¢, }¢à¢èÝ, „Ï¢ ç}¢H¢ÜUÚ ?’’

‘‘ã¢æ J’’

‘‘¥¢ñÚ ãÚ „¢H }¢éÝ¢ÈU¢ çÜU¼Ý¢ ã¢ï …¢¼¢ ãñ ?’’

‘‘²ãè ÜU¢ï§ü Ðñ¼è„ ™¢Hè„ ã…¢Ú Lвï J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUè }¢éÎí¢ „¢ï™Ðꇢü ã¢ï x¢§ü J Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè Ýï ãè çÈUÚ ÜUã¢, ‘‘±ñ„ï }¢ïÚ¢ »ÜU ¥¢ñÚ |¢è ÐíS¼¢± ãñ J’’

‘‘v²¢ ?’’

‘‘¥¢Ð ™¢ãïæ ¼¢ï ¥ÐÝ¢ „}¢² „}¢¢… „ï±¢ }¢ïæ Hx¢¢ „ÜU¼ï ãñ J Ðñ„¢ ò¢… ÐÚ Hx¢¢ Îèç…²ï J Ï¢„, ç…„ÜUï Т„ Ú¶ï, ±ã |¢Ú¢ï„ï ÜU¢ ¥¢Î}¢è ã¢ïÝ¢ ™¢çã²ï J’’

‘‘¥¢ÐÝï ࢢ²Î ²ã Ï¢¢¼ ¥ÐÝï Ð~¢ }¢ïæ |¢è ¼¢ï çH¶è ƒè ?’’

‘‘ã¢æ, §„èçH²ï ÜUã Ú㢠ãêæ çÜU ²çÎ Ðñ„¢ ¥ÐÝï ÜU¢Ú¶¢Ýï }¢ïæ Hx¢ïx¢¢ ¼¢ï „éÚçÿ¢¼ 㢃¢ïæ }¢ïæ |¢è Úãïx¢¢, ©„„ï ã¢ïÝï ±¢H¢ H¢|¢ |¢è {Ú }¢ï Úãïx¢¢ J ò¢… ¼¢ï ¶ñÚ ¥¢²ïx¢¢ ãè ¥¢²ïx¢¢ J’’

‘‘ò¢… çÜU„ çㄢϢ „ï Îïæx¢ï ¥¢Ð ?’’

‘‘±ãè Ï¢¢…¢Ú |¢¢± „ï, ÇïÉ Lв¢ „ñÜUÇ¢ J §„ çㄢϢ „ï »ÜU H¢¶ Lвï ÐÚ ÇïÉ ã…¢Ú Lв¢ }¢ãèÝ¢ ¥¢ÐÜUï Т„ ò¢… ÜU¢ ¥¢ …¢²ïx¢¢ J Ý ÜU¢ï§ü ç„Ú ÎÎü, Ý ÜU¢ï§ü ÐÚïࢢÝè J Lв¢ „éÚçÿ¢¼ Úãïx¢¢ ãè J’’

‘‘¥Úï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè, „éÚÿ¢¢ ÐÚ §¼Ý¢ …¢ïÚ v²¢ïæ Îï Úãï ã¢ï ? çx¢ËÅè ÜU¢æࢄ ¼¢ï Ýãèæ ã¢ï ?’’ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï ã愼ï ãé» ™éÅÜUè Hè J

Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè |¢è ãæ„ï, ‘‘…¢ïÚ §„çH²ï Îï Ú㢠ãêæ v²¢ïæçÜU ò¢… ÜUè H¢H™ }¢ïæ }¢êH{Ý ÇêÏ¢Ýï ÜUï ©Î¢ãÚ‡¢ Ï¢ãé²¢¼ }¢ïæ Îï¶Ýï ÜU¢ï ç}¢H¼ï Úã¼ï ãñæ J’’

ãæ„è ÜU¢ ΢ñÚ …Ï¢ LÜU¢ ¼¢ï çx¢Ú{¢Úè Ýï ÜUã¢, ‘‘ТТ, ¥x¢Ú çÎÌè }¢ïæ ÈUï„ Ð¢©ÇÚ ¥¢ñÚ RUè}¢ ϢݢÝï ÜU¢ ÜU¢}¢ ™¢Hê çÜU²¢ …¢² ¼¢ï ϢǢ ¥ÓÀ¢ ™H „ÜU¼¢ ãñ J’’

‘‘ã¢æ, ¼é}¢Ýï |¢è ¼¢ï Ð~¢ }¢ïæ ²ã ÐíS¼¢± çH¶¢ ƒ¢ J ¥Ï¢ Ï¢¼¢¥¢ï, »ï„¢ v²¢ ãñ §„ {‹{ï }¢ïæ çÜU ã}¢ïæ §„ï ãè ™¢Hê ÜUÚÝ¢ ™¢çã» ?’’

‘‘ТТ, çÎÌè ÜUï ÈUñà¢Ý ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ¼¢ï ¥¢Ð …¢Ý¼ï ãè ãñ J SÅñ‡ÇÇü ÜUè ÜU}Ðçݲ¢ïæ ÜUï Ϣݢ²ï ãé» Ðí„¢{Ý ÜUï „¢}¢¢Ý, çÎÌè }¢ïæ Ï¢Ýï }¢x¢Ú SÅñ‡ÇÇü ÜU}Ðçݲ¢ïæ ÜUï HïçÏ¢H Hx¢ï Ðí„¢{Ý ÜUï ÝÜUHè „¢}¢¢Ý ¥¢ñÚ „S¼ïÐÝ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ çÎÌè }¢ïæ Ï¢Ýï ãé» RUè}¢-Т©ÇÚ »ï„ï {ÇÌï „ï ±ã¢æ çÏ¢ÜU¼ï ãñæ çÜU ÜUéÀ }¢¼ ÐêçÀ²ï J’’

‘‘}¢x¢Ú §„ ÜU¢}¢ }¢ïæ ÜU¢}ÐèçÅà¢Ý |¢è çÜU¼Ý¢ ãñ ?’’

‘‘ÜU¢}ÐèçÅà¢Ý ™¢ãï 煼ݢ ã¢ï }¢x¢Ú çÏ¢ÜU¼¢ „Ï¢ ÜUéÀ ãñ ±ã¢ J ãÚ §H¢ÜUï }¢ïæ »ÜU-΢ï, »ÜU-΢ï H¢ïx¢ »ï„ï …LÚ ãñ …¢ï çÏ¢‹Îè, ÝñHТçHࢠ²¢ §„è ÐíÜU¢Ú ÜUè ÜU¢ï§ü ™è… Ϣݢ¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ¥ÓÀ¢ ÜU}¢¢¼ï ãñæ J Т©ÇÚ ±ã |¢è ÈUï„ Ð¢©ÇÚ ¥¢ñÚ ÈUï„ RUè}¢ ¼¢ï }¢ïÚ¢ w²¢H ãñ Ï¢ãé¼ ÜU}¢ H¢ïx¢ Ϣݢ¼ï ãñæ çÎÌè }¢ïæ J’’

ç±c‡¢é §„ Ϣㄠ„ï ¥Hx¢-ƒHx¢, ¼ÅSƒ „¢ Ï¢ñÆ¢ Ï¢¢¼™è¼ „éÝ Ú㢠ƒ¢ J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï ©„ï „}Ï¢¢ïç{¼ ÜUÚ¼ï ãé» ÜUã¢, ‘‘¼é}¢ ™éÐ v²¢ïæ ã¢ï ? ¼é}¢ }¢éÛ¢ „ï ÜUéÀ ÜUڢݢ Ýãè ™¢ã¼ï ?’’

‘‘ТТ, }¢ñæ ¼¢ï ÐãïHï ãè ÜUã ™éÜU¢ ãêæ çÜU ¥¢Ð ÜUéÀ |¢è ÜUçÚ²ï, }¢ñæ ¥¢ÐÜUï ÐèÀï ãêæ J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ãæ„ï, ‘‘±ã ¼¢ï }¢ñæ …¢Ý¼¢ ãêæ, ¼é}¢ Ú¢}¢ …è ÜUï ãÝé}¢¢Ý ã¢ï J }¢x¢Ú ÜUéÀ ¼¢ï ÜUã¢ï J

‘‘ÜU¢ï§ü ݲ¢ ç±™¢Ú ¼¢ï }¢ïÚï Т„ ãñ Ýãèæ çÜU ¥¢ÐÜUï „¢}¢Ýï Ú¶êæ J’’

‘‘…¢ï ¼é}¢Ýï „éÝ¢ ©„è ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ¥ÐÝè Ú¢² Îï ΢ï J’’

‘‘}¢é…ï „Ï¢ÜUè Ï¢¢¼ ¥ÓÀè Hx¢ Úãè ãñ J’’

‘‘Ï¢„, Ï¢¢¼ïæ ãè ¥ÓÀè Hx¢ Úãè ãñæ J’’ }¢éÚ¢Úè Ýï Ï¢¢¼ ÜU¢ï ÐÜUÇ¢ ¥¢ñÚ „Ï¢ H¢ïx¢ ç¶Hç¶H¢ÜUÚ ãæ„ ÐÇï J

‘‘¥Ï¢ Îï網ï Ý Ð¢Ð¢, }¢ïÚ¢ ¥ÐÝ¢ ÜU¢ï§ü „éÛ¢¢± ãñ Ýãè J ç…„ÜU¢ „}¢ƒüÝ ÜULæx¢¢ ±ã }¢é…ï ÜU¢ï§ü ÐéÚSÜU¢Ú Îïx¢¢, §„ Ï¢¢¼ ÜUè „æ|¢¢±Ý¢ çζ¢§ü Ýãèæ Îï¼è J çÈUÚ Ï¢¢ÜUè ΢ï H¢ïx¢¢ïæ ÜUè Ý…Ú }¢ïæ }¢ñæ Ï¢éÚ¢ v²¢ïæ Ï¢Ýêæ ?’’ ç±c‡¢é Ýï ÜU㢠J çÈUÚ }¢éÚ¢Úè ÜUè ¥¢ïÚ }¢éÜUÜUÚ {èÚï „ï Ï¢¢ïH¢, ‘‘Ï¢Çï |¢ñ²¢, ÜUéÀ ¥¢„Ú¢ ã¢ï ¼¢ï ¥Ï¢ |¢è ÜUã Îèç…²ï J HÇÜUè ¥|¢è ¥ÐÝï ãè {Ú ãñ J’’

}¢éÚ¢Úè ÜUè Ï¢¢¼ ÜU¢ ©„è Éæx¢ „ï …±¢Ï¢ „éÝÜUÚ »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ ÜUãÜUãï Îè±¢Ú¢ïæ „ï ÅÜUÚ¢ÜUÚ ÐÚ¢±<¼¼ ã¢ïÝï ÜU¢ Ðí²¢„ ÜUÚÝï Hx¢ï J Ï¢¢¼ ÜU¢ï ÐéÝ: ç±c‡¢é Ýï ãè ©Æ¢²¢

²ã ç±™¢Ú „Ï¢ ÜU¢ï ÆèÜU Hx¢¢ J Ðí¢ç±Çñ‡Å ÈUæÇ, §ü‹à²¢ïÚï‹„, Ðïæà¢Ý, ¥¢çÎ ÜUè ¥¢ñЙ¢çÚÜU¼¢»æ ÐêÚè ÜUÚÜUï |¢éx¢¼¢Ý ÜUè ò±Sƒ¢ ÜUÚ¼ï-ÜUÚ¼ï ¥¢Ú¢}¢ „ï ΢ï-¼èÝ }¢¢ã ò¼è¼ ã¢ï …¢Ýï ÜUè „æ|¢¢±Ý¢ ƒè J §„ ¥±ç{ }¢ïæ ¥ÐÝï ¥‹² ç}¢HÝï …éHÝï ±¢H¢ïæ, à¢é|¢ç™‹¼ÜU¢ïæ „ï |¢è „H¢ã }¢à¢ç±Ú¢ ã¢ï „ÜU¼¢ ƒ¢ J Ï¢¢æÜUï çÏ¢ã¢Úè ÜUï „¢ƒ çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜU¢ ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú Ýãèæ ÜUÚÝ¢ ãñ, §„ „}Ï¢‹{ }¢ïæ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï ç±™¢Ú SÐC ƒï J Ï¢ãé¼ ÐãHï, „}|¢±¼: ΄ ±¯ü „ï |¢è ¥ç{ÜU „}¢² ÐãHï ÜUè »ÜU {ÅÝ¢ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUè S}¢ëç¼ }¢ïæ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÜU¢ñæ{ Úãè ƒè J

©Ý çÎÝ¢ïæ Ï¢¢æãïçÏ¢ã¢Úè ÜUè ݱ„¢Ú ÜUè ÈUñvÅîè }¢ïæ ¥™¢ÝÜU Ðñ„ï ÜUè ¼æx¢è Ðñ΢ ã¢ï x¢§ü ƒè J Ï¢çãÝ Ýï Ï¢ãé¼ ç±Ý²Ðê±üÜU ÜU‹ãñ²H¢H …è ÜU¢ï ТZ™ „¢¼ ã…¢Ú ÜUè ò±Sƒ¢ ÜUÚÝï ÜUï çH» çH¶¢ ƒ¢ J Ï¢ÎHï }¢ïæ ©‹ã¢ïæÝï S±²æ ãè ±¢²Î¢ çÜU²¢ ƒ¢ çÜU ÈUñvÅîè }¢ïæ ÜU‹ãñH¢H …è ÜUè Î¢ï ¥¢Ýï „¢…ï΢Úè Ú¶ Hïx¢ï J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï Ï¢éÚï ±QU ÜUï çH» …}¢¢ çÜU» ãé» Ðíç¼}¢¢ã „¢ñ Lвïæ ±¢Hè Ú¢çࢠ}¢ïæ „ï çÝÜUH±¢ÜUÚ „¢¼ ã…¢Ú L. ©‹ãï |¢ï…ï çÎ²ï ƒï J Î¢ï ¥¢Ý¢ „¢…ï΢Úè ²¢ ò¢… ÜUè Ï¢¢¼ |¢êH |¢è …¢²ïæ, çÜU‹¼é ±ï „¢¼ ã…¢Ú ¥¢… ¼ÜU ±¢Ð„ Ý H¢ñÅÝï ±¢Hè Ï¢¢¼ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è |¢êH Ýãè „ÜUï ãñæ J ¥¢… ÜUè Ï¢¢¼™è¼ ÜUï Ï¢¢Î ¼¢ï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜU¢ï ©Ý Lв¢ïæ ÜUè ²¢Î çÎH¢Ý¢ |¢è ©ç™¼ Ýãèæ Hx¢¢ ©‹ãïæ J ÐãHè Ï¢¢Ú …¢ï x¢H¼è ã¢ï x¢§ü ©„ÜU¢ ©œ¢Ú΢ç²y± ™¢ãï ÜUÝñ²¢H¢H …è ÜUè ¥¿¢¢Ý¼¢ ÐÚ …¢²ï, çÜU‹¼é §„ Ï¢¢Ú ²çÎ ©„ÜUè ÐéÝÚ¢±ë眢 ã¢ï¼è ãñ ¼¢ï çÝp² ãè ÐçÚ‡¢¢}¢ ÜU¢ „}Ðꇢü ΢ç²y± ©ÝÜU¢ ¥ÐÝ¢ }¢¢Ý¢ …¢²ïx¢¢J

§„ÜUï „¢ƒ ãè Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï ™çÚ~¢ ÜU¢ï ©…¢x¢Ú ÜUÚ¼è ¥¢ñÚ ÜU§ü Í¢ÅÝ¢¥¢ïæ ÜUè ²¢Î ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï ¥¢§ü J Ï¢çãÝ ¥¢²é }¢ïæ ©ÝÜUï ÜU¢ÈUè À¢ïÅè ƒè J ©ÝÜUè „¢ñ¼ïHè Ï¢çãÝ ƒèJ ÜU§ü ÜU¯¢ïü ÜUï Ï¢¢Î ©‹ã¢ïæÝï …Ï¢ Ý¢ñÜUÚè ÜUÚÝ¢ ™¢Hê ÜUÚ çβ¢ ƒ¢ ±ï ¥ÐÝï çм¢ ÜUï ÐéÚ¢Ýï Í¢Ú x¢²ï ƒï J м¢ Hx¢¢ ƒ¢ çÜU ç±}¢¢¼¢ ¥¢ñÚ ©ÝÜU¢ Ðé~¢ ΢ïÝ¢ïæ ãè ¥Ï¢ Ýãèæ Úãï ãñæJ HÇÜU¢ ¼¢ï Ï¢™ÐÝ }¢ïæ ãè ™H Ï¢„¢ ƒ¢ J HÇÜUè ÜU¢ ç±±¢ã ÜUÚÝï ÜUï Ï¢¢Î }¢¢æ |¢è ™H Ï¢„è J ç±}¢¢¼¢ ÜUè ÜUã¢Ýè ©„ x¢¢Z± ÜUï H¢ïx¢¢ïæ „ï „éÝÜUÚ ©‹ãïæ Ðí„ó¢¼¢ ¥¢ñÚ ÐèÇ¢ ÜUè {¢Ú¢²ï »ÜU „¢ƒ Ðí±¢çã¼ ã¢ï¼è ¥Ýé|¢± ãé§üæ ƒèæ J ç…„Ýï ©ÝÜUï „¢ƒ §¼Ý¢ çÝÎü² ò±ã¢Ú çÜU²¢, ¥ÓÀ¢ ã饢 ©„ÜU¢ï }¢ëy²é ÜUï Ï¢¢Î ™‹Î¢ HïÜUÚ à}¢à¢¢Ý Ðãé晢Ýï ÜUè çSƒç¼²¢ïæ „ï x¢é…ÚÝ¢ ÐÇ¢ J }¢ëy²é „ï Ðê±ü ±ã ¥ÐÝï Í¢Ú }¢ïæ ¥ÜUïHè ÐÇè ÜU¢ïÉ }¢ïæ „Ç¼è Úãè ƒè J ÜU¢ï§ü ÐêÀÝï ²¢ α¢ ΢L ÎïÝï ±¢H¢ |¢è çÝÜUÅ Ýãè ƒ¢ J ²¢¼Ý¢}¢² …è±Ý ÜU¢ï ç{„Å-ç{„Å ÜUÚ Ã²¼è¼ ÜUÚÝï ÜU¢ï 籱ࢠ±ã }¢çãH¢ ç…„ Ï¢éÚè }¢¢ñ¼ }¢Úè, §EÚ çÜU„è ÜU¢ï Ý }¢¢Úï, »ï„ï ©Îìx¢¢Ú x¢¢Z± ±¢H¢ïæ ÜUï }¢éæã „ï „éÝÜUÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜU¢ï Îé:¶ |¢è ã饢 ƒ¢ J

}¢ÜU¢Ý Ï¢ï™ÜUÚ ¥}¢ë¼„Ú }¢ïæ Ý„±¢Ú ÈUñvÅîè }¢ïæ Ý¢ñÜUÚ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè „ï HÇÜUè ÜU¢ ç±±¢ã ÜUÚÜUï }¢¢æ Ï¢è}¢¢Ú ÐÇ x¢§ü ƒè J ¥ƒ¢ü|¢¢±, „éç±{¢ç±ãèÝ …è±Ý, Îï¶|¢¢H ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢ï§ü Ýãèæ, }¢¢æ Ï¢è}¢¢Ú ãé§ü ¼¢ï çÈUÚ Ýãèæ ©Æè J ¥æx¢ à¢Ýñ:-à¢Ýñ: x¢H¼ï ™Hï x¢²ï J à¢ÚèÚ ç±ÜUë¼ ã¢ï¼¢ ™H¢ x¢²¢ J Îéx¢ü‹{ Ï¢É¼è ™Hè x¢§ü J ©ÝÜUè ç™_è ТÜUÚ »ÜU Ï¢¢Ú HÇÜUè ¥¢ñÚ Î¢}¢¢Î ¥¢²ï |¢è ¼¢ï ¼èÝ ™¢Ú çÎÝ¢ïæ }¢ïæ ãè ±¢Ð„ H¢ñÅ x¢²ï J

¥ÐÝï Ï¢™ÐÝ }¢ïæ x¢éçDz¢ ÜUè ¼Úã x¢¢ïÎ }¢ïæ ç…„ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ï¢ãH¢²¢ ÜUÚ¼ï ƒï, ©„ÜUè çÜUHÜU¢çÚ²¢ïæ ÜUï ¥¢ÜU¯ü‡¢ „ï Ï¢æ{ÜUÚ ©„ÜU¢ м¢ }¢¢Hê}¢ ÜUÚÜUï ±ï ¥}¢ë¼„Ú Ðãéæ™ï ƒï J Ï¢çãÝ Ýï ©‹ãïæ Ð㙢ݢ Ýãè ƒ¢ J ©‹ã¢ïæÝï …Ï¢ ¥ÐÝ¢ ÐçÚ™² ©„ï çβ¢ ¼Ï¢ |¢è ç±à¢ï¯ SÝïã ÜU¢ „æ™¢Ú ©„}¢ïæ Ýãè ã饢 ƒ¢ J Ï¢çãÝ ÜUè ¼ÅSƒ¼¢ ©‹ãïæ ¥ç{ÜU ¥¢p²ü…ÝÜU Hx¢è |¢è Ýãèæ ƒè J }¢¢æ „¢ñ¼ïHè ƒè, ©„Ýï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ÜU|¢è Ï¢¢¼ çÝÜUHè ã¢ïx¢è ¼¢ï ç…RU ÐÚ çβ¢ ã¢ïx¢¢ J çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜUï „ê~¢ ²çÎ ©‹ãïæ …¢ïǼï |¢è ƒï ¼¢ï çм¢ ÜUè ¥ÝéÐçSƒç¼ „ï ±ï Hé# ã¢ï x¢²ï ã¢ïæx¢ï J »ï„è çSƒç¼ }¢ïæ Ï¢çãÝ ÜUï }¢çS¼cÜU }¢ïæ ©ÝÜU¢ ÜU¢ï§ü LРࢢ²Î ãè ¥æÜUéçÚ¼ ã¢ï Т²¢ ã¢ï J

±ï ÜUéÀ çÎÝ Ï¢çãÝ ÜUï Т„ Úãï ƒï J §Ý çÎÝ¢ïæ }¢ïæ ©‹ãïæ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï „}Ï¢‹{ }¢ïæ ÜU§ü …¢ÝÜU¢çÚ²¢æ ç}¢Hè ƒèæ J Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè çÎÝ }¢ïæ Ý¢ñÜUÚè ÜUÚ¼ï ƒï J ࢢ}¢ „ï ÎïÚ Ú¢¼ x¢²ï ¼ÜU …饢 ¶ïH¼ï ƒï J ÆÚ¢ü Ðè¼ï ƒï J Í¢Ú ¥¢ÜUÚ x¢¢Hè, x¢H¢ñ…, }¢¢ÚÐèÅ ÜUÚ¼ï ƒï J Ï¢çãÝ „Ï¢„ãÝ ÜUÚ¼è ƒè J Ý ÜU|¢è ç±Ú¢ï{ ÜUÚ¼è ƒè ¥¢ñÚ Ý ÜU|¢è ÜUéÀ ÜUã¼è ƒè Ðç¼ ÜU¢ï J ÜU‹ãñ²¢H¢H …è v²¢ïæçÜU Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Ú¢ï ÜUï „¢Hï ã¢ï¼ï ƒï, ÜUéÀ Ý ÜUéÀ ÎïÝï ±¢Hï çÚà¼ï΢Ú, §„çH» …Ï¢ ¼ÜU ±ï ¥}¢ë¼„Ú }¢ïæ Úãï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè Ýï S±²æ ÜU¢ï „æ²¼ çζ¢Ýï ÜU¢ Ðí²yÝ çÜU²¢ J

΢ï-»ÜU ±¯¢ïü ÜUï Ï¢¢Î ãè Ï¢çãÝ Ýï çH¶¢ çÜU Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè Ýï Ý„±¢Ú ÜU¢ ¥ÐÝ¢ ÜU¢Ú¶¢Ý¢ Hx¢¢ çH²¢ ãñ J „¢{¢Ú‡¢ „è Ý¢ñÜUÚè ÜUÚÝï ±¢Hï …é¥¢Úè ¥¢ñÚ à¢Ú¢Ï¢è ¥¢Î}¢è ÜUï Т„ »ÜU¢»ÜU §¼Ý¢ Ðñ„¢ ÜUã¢æ „ï ¥¢ x¢²¢ çÜU ©„Ýï ÜU¢Ú¶¢Ý¢ Hx¢¢ çH²¢ ? ²ã ÐíàÝ S±¢|¢¢ç±ÜU ƒ¢ ¥¢ñÚ ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUï çÎ}¢¢x¢ }¢ïæ ©Æ¢ J ©„ „}¢² ¼¢ï ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝè à¢é|¢ÜU¢}¢Ý¢»æ çH¶ÜUÚ |¢ï… Îè Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜU¢ï J Ï¢¢Î }¢ïæ ©‹ãïæ м¢ Hx¢¢, …饢 ÜUï ç…„ ¥aï ÐÚ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ¶ïHÝï …¢¼ï ƒï ±ã¢æ Î¢ï …é¥¢çÚ²¢ïæ }¢ïæ Û¢x¢Ç¢ ã¢ï x¢²¢ J ΢ïÝ¢ïæ Ýï ™¢ÜUê çÝÜU¢H çH²ï J ©Æ¢ ÐÅÜU }¢ïæ …Ï¢ ©Ý}¢ïæ …Ï¢ ©Ý}¢ïæ „ï »ÜU ÜUè ãy²¢ ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ¼}¢¢à¢Ï¢èÝ¢ïæ ÜUè ¼Úã ¼¢çH²¢æ Ï¢…¢¼ï à¢ï¯ H¢ïx¢ |¢²|¢è¼ ã¢ïÜUÚ ±ã¢æ „ï |¢¢x¢ ¶Çï ãé» J

„æ²¢ïx¢±à¢ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÆèÜU ©„è „}¢² ±ã¢æ Ðãéæ™ï J ã¢ïࢢïã±¢„ ¶¢ï» ãé» ãy²¢Ú¢ ©„ „}¢² |¢¢x¢Ýï ÜUè ¼ñ²¢Úè ÜUÚ Ú㢠ƒ¢ J Û¢x¢Çï }¢ïæ ÈUæ„ï ΢ïÝ¢ïæ …é¥¢çÚ²¢ïæ ÜUï Ý¢ïÅ¢ïæ ÜUï ÉïÚ Á²¢ïæ ÜUï y²¢ïæ çÏ¢¶Úï ÐÇï ãé» ƒï J ¶‡ÇãÚ¢ïæ }¢ïæ ™H Úãï §„ ²¢ÚÏ¢¢à¢ ÐíÜU¢Ú ÜUï ¥aï ÐÚ §¼Ýï „¢Úï H¢±¢çÚ„ Ý¢ïÅ Îï¶ÜUÚ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï }¢éæã }¢ïæ ТÝè |¢Ú ¥¢²¢ J ç…¼Ýï Ý¢ïÅ ±ï ©Æ¢ „ÜU¼ï ƒï, HïÜUÚ ™}м ã¢ï x¢²ï J

Ï¢¢Î }¢ïæ ÐéçH„ Í¢ÅÝ¢SƒH ÐÚ Ðãéæ™è ¥¢ñÚ Ï¢™ï ¶é™ï Ý¢ïŠϢڢ}¢Î ãé» J Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè §„ ÐíÜUÚ‡¢ }¢ïæ ÜUãè |¢è „¢}¢Ýï Ýãè ¥¢²ï J „}¢Û¢Î¢Úè ÜU¢ ÜU¢}¢ ²ã çÜU²¢ ©‹ã¢ïæÝï çÜU ©„ Ðñ„ï ÜU¢ï çÈUÚ Î¢æ± ÐÚ Ý Hx¢¢ÜUÚ, ÜU¢Ú¶¢Ý¢ Hx¢¢ çH²¢ J

¥¢… Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUéÀ |¢è ã¢ï „ÜU¼ï ãñæ J ¥}¢ë¼„Ú ÜUï Ðíç¼çD¼ H¢ïx¢¢ïæ }¢ïæ „ï »ÜU ±ï }¢¢Ýï …¢¼ï ã¢ïæx¢ï J çÜU‹¼é }¢¢ñçHÜU LÐ „ï ¼¢ï ¥¢… ÜU¢ Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè »ÜU ™çÚ~¢ãèÝ, {¢ï¶ïÏ¢¢…, çx¢Úï ãé» ¥¢Î}¢è ÜUè Ðíç¼ÓÀ¢²¢ ãñ J

²ãè ÜU¢Ú‡¢ ƒ¢ çÜU ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ¥ÐÝè …è±Ý |¢Ú ÜUè Ðêæ…è ÜU¢ï Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜUï 㢃¢ïæ }¢ïæ Ý „¢ñæÐÝï ÜUï „}Ï¢‹{ }¢ïæ SÐC ƒï J ©‹ãïæ ¥ÐÝï HÇÜU¢ïæ ÜUï ÐíS¼¢± ÜU¢ï ÜU„¢ñÅè ÐÚ ÐÚ¶Ýï ÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢ ¥±à² ¥Ýé|¢± ã¢ï¼è ƒè J Ï¢¢æÜUïçÏ¢ã¢Úè ÜU¢ï »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ ¥¢…}¢¢Ýï ÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢ ç¼H }¢¢~¢ |¢è Ýãèæ Hx¢¼è ƒè J

Ðé~¢¢ïæ ¥¢ñÚ Ï¢ãÝ¢ï§ü ÜUï ±¢Ð„ H¢ñÅÝï ÜUï Ï¢¢Î ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï α¢¶¢Ýï }¢ïæ ΢ïÐãÚ ¼Ú Ï¢ñÆÝ¢ Ðí¢Ú}|¢ ÜUÚ çβ¢ J „éϢ㠥¢Æ Ï¢…ï „ï }¢Úè…¢ïæ ÜU¢ï Îï¶Ý¢ à¢éL ÜUÚ¼ï J Ï¢è™ }¢ïæ ݢ༢ ÜUÚÝï ÜUï çH» »ÜU Ï¢¢Ú ©ÆÜUÚ Í¢Ú ¥¢¼ï ¥¢ñÚ Î¢ïÐãÚ »ÜU-΢ï Ï¢…ï ¼ÜU „|¢è }¢Úè…¢ïæ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ çÈUÚ Î±¢¶¢Ý¢ À¢ïǼï J |¢¢ï…Ý ÜUÚÜUï »ÜU Í¢‡Å¢ ¥¢Ú¢}¢ ÜUÚÜUï ±ï ™¢Ú Ï¢…ï ÜUï ¥¢„-Т„ Í¢Ú „ï çÝÜUH¼ï J Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè ¥¢ñÚ çÝ:à¢éËÜU ç™çÜUy„¢ „ï±¢ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ©ÝÜUï „}Ï¢‹{ Ï¢ãé¼ ¥ÓÀï-¥ÓÀï H¢ïx¢¢ïæ „ï ƒï J …ã¢æ ±ï …¢¼ï ©‹ãïæ ²ƒïD „}}¢¢Ý ç}¢H¼¢ ƒ¢J §„çH» ™¢Ú Ï¢…ï „ï Ð¢æ™ Ï¢…ï ¼ÜU ¥ÐÝï ÈUæÇ ÜUï }¢¢}¢Hï çÝÐÅ¢Ýï ÜUï çH» ±ï ç…„ Îz¼Ú }¢ïæ |¢è Ðãé晼ï, „è{ï ¥ÈU„Ú ÜUï Т„ ãè …¢¼ï J „}Ï¢ç‹{¼ ¥ç{ÜU¢çÚ²¢ïæ „ï ²¢ ¼¢ï ©ÝÜU¢ Ðê±ü ÐçÚ™² ã¢ï¼¢ ƒ¢, ¥‹²ƒ¢ ±ï ÜUãèæ „ï „‹Î|¢ü Hï Hï¼ï ƒï J ÜU¢}¢ ã¢ïÝï }¢ïæ ©‹ãïæ çÜU„è ÐíÜU¢Ú ÜUè ÜUçÆÝ¢§ü ¥ƒ±¢ ÐÚïࢢÝè ÜU¢ „¢}¢Ý¢ Ýãèæ ÜUÚÝ¢ ÐǼ¢ ƒ¢ J

Hx¢|¢x¢ À: Ï¢…ï ¼ÜU Í¢Ú H¢ñÅ ÜUÚ, ™¢² ÐèÜUÚ ±ï ²çÎ ÜU¢ï§ü Ú¢ïx¢è ¥¢²¢ ã¢ï¼¢ ¼¢ï ©„ï Îﶼï, ¥‹²ƒ¢ Ú¢ïçx¢²¢ïæ ÜUï Í¢Ú¢ïæ ÐÚ …¢¼ï J ©ÝÜUï ã¢H™¢H ÐêÀ¼ï J x¢Ðà¢Ð ÜUÚ¼ï J Ú¢S¼ï }¢ïæ ÐÇÝï ±¢Hï ¥ÐÝï ÐçÚ發¢ïæ „ï |¢ïæÅ ÜUÚ¼ï, Í¢ê}¢¼ï-Í¢¢}¢¼ï Ý¢ñ-„¢Éï Ý¢ñ Ï¢…ï ¼ÜU ±¢Ð„ ¥¢¼ï J ÜUéÀ ÐÉ¼ï ¥¢ñÚ „¢ï …¢¼ï J à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï …Ï¢ ÜUãèæ Ý ÜUãèæ Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUï ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜU¢ ¥¢²¢ï…Ý ã¢ï¼¢, „‹Š²¢ ÜU¢ï ÜUãèæ ¥¢ñÚ Ý …¢ÜUÚ ±ï ±ãè …¢¼ï J Î¢ï ¼èÝ Í¢‡Åï Ð¢Æ }¢ïæ „ã²¢ïx¢ Îï¼ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï çÝçp¼ „}¢² ÜUï ¥¢„-Т„ Í¢Ú H¢ñÅ ¥¢¼ï J

¥‹² „ï±¢ çݱ뜢 òçQU²¢ïæ ÜUè |¢¢æç¼ „}¢² ò¼è¼ ÜUÚÝ¢ ©ÝÜUï çH» ÜU|¢è „}¢S²¢ Ýãèæ Ϣݢ J ©ÝÜU¢ „¢Ú¢ çÎÝ ²¢ïæ ¼ï…è „ï ò¼è¼ ã¢ï …¢¼¢ ƒ¢ çÜU ©‹ãïæ м¢ ¼ÜU Ýãèæ Hx¢¼¢J çÜU„è Ý çÜU„è „ï |¢ïæÅ, çÜU„è Ý çÜU„è „ï Ï¢¢¼™è¼, ÜUãèæ Ý ÜUãèæ …¢Ý¢, çÜU„è Ý çÜU„è ÜU¢ ¥¢Ý¢ „¢Ú¢ çÎÝ Ï¢Ý¢ Úã¼¢ ƒ¢ J ÜU§ü Ï¢¢Ú ¼¢ï „Úx¢<}¢²¢ïæ ÜU¢ ²ã ã¢H ã¢ï¼¢ çÜU Ú¢¼ ÜU¢ï çÏ¢S¼Ú ÐÚ HïÅñHïÅï ©‹ãïæ ÜU§ü »ï„ï ÜU¢}¢ ÜU¢ï晼ï Úã¼ï ç…‹ãïæ ±ï ¥ÐÝè òS¼¼¢ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ çÝÐÅ¢ Ý Ð¢²ï ã¢ï¼ï J …Ï¢ ±ï Ý¢ñÜUÚè ÜUÚ¼ï ƒï ¼Ï¢ ÜUè ©ÝÜUè òS¼¼¢»æ ©ÝÜUè ¥¢… ÜUè òS¼¼¢¥¢ïæ „ï çÜU„è ¼Úã Á²¢Î¢ ƒèæ, »ï„¢ ¥¢|¢¢„ ©‹ãïæ ÜU|¢è Ýãè ã¢ï¼¢ ƒ¢ J „¢±ü…çÝÜU ©Ð²¢ïx¢ ÜUï çH» „}¢<м òçQUy± „ãè ¥ƒ¢ïZ }¢ïæ ÜU¢}¢ ¥¢ Ú㢠ƒ¢ J S±|¢¢± }¢ïæ Ðí¢Ú}|¢ „ï ò¢# }¢ëÎé¼¢ ©ÝÜUï ò±ã¢Ú }¢ïæ }¢¢ïãÜU¼¢ ÜU¢ „}¢¢±ïࢠÜUÚ¼è Úã¼è J

©‹ãïæ çÎÝ¢ïæ ©l¢ïx¢ ç±|¢¢x¢ ÜUï »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢Çï ¥ç{ÜU¢Úè Ÿ¢è ÜUÐêÚ „ï ©ÝÜU¢ „}ÐÜUü ã饢 J Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè ÜUï »ÜU „ÎS² ÜUï „¢ƒ ±ï ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢æx¢H ÜUï Т„ ¥¶‡Ç Ð¢Æ ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ Ï¢¢¼ ÜUÚÝï ¥¢²ï ƒï J

ÐçÚ™² ÜUè ¥¢ñЙ¢çÚÜU¼¢ Ðꇢü ãé§ü ¼¢ï ±¢¼¢ü ÜU¢ RU}¢ …ËÎè ãè ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ÜUè ¥¢ïÚ }¢éÇ x¢²¢ çÜU „ï±¢ çݱë眢 ÜUï Ï¢¢Î ±ï v²¢ ÜUÚ Úãï ãñ ? ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï ç±™¢Ú¢ƒü ÐíS¼¢± …¢ï ©ÝÜUï „¢}¢Ýï ƒï, ÐíS¼é¼ ÜUÚ çβï J ÜUÐêÚ ÜUéÀ ÜUãïæ §„„ï ÐãHï ãè Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè ÜUï …¢ï „ÎS² ©ÝÜUï „¢ƒ ¥¢²ï ƒï, Ï¢¢ïH ÐÇï, ‘‘ÜUÐêÚ „¢ãÏ¢, ã}¢¢Úè Ï¢¢¼ ÐÚ Ð¼¢ Ýãèæ v²¢ïæ Ç¢vÅÚ „¢ãÏ¢ ç±™¢Ú ÜUÚÝï ÜU¢ï ãè ¼ñ²¢Ú Ýãèæ ã¢ï¼ï J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è }¢éSÜUÚ¢²ï J ÜUÐêÚ Ýï ÐêÀ¢, ‘‘¥¢ÐÝï v²¢ „H¢ã Îè ãñ §ÝÜU¢ï ?’’

‘‘…Ý„ï±¢ ÜU¢ ¼Ý¢ ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢ ²ã¢æ ™H Ú㢠ãñ J ¥ÝïÜU „ã¢Ú¢ãèÝ H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï |¢ÅÜU¼¢ À¢ïÇÜUÚ Ç¢vÅÚ „¢ãÏ¢ …²ÐéÚ „ï ™Hï …¢²ïæx¢ï J »ÜU-Î¢ï ±¯¢ïü ÜUè Ï¢¢¼ ã¢ï ¼¢ï À¢ïÇ¢ |¢è …¢² J Ï¢è„ „¢H „ï ç…„ ÜU¢}¢ ÜU¢ï Hx¢¢¼¢Ú ÜUÚ¼ï ¥¢ Úãï ãñæ ©„ï Ï¢‹Î ã¢ï¼¢ Îï¶ÜUÚ §ÝÜU¢ï |¢è ÜU}¢ ÜUC Ýãèæ ã¢ïx¢¢ J ²ã¢æ ÜUÚÝï ÜUï çH²ï {æ{¢ïæ ÜUè ÜU}¢è ãñ v²¢ ? ¥¢ñÚ ²ã Ï¢¢¼ ¥ÜUïH¢ }¢ñæ Ýãèæ ÜUã¼¢ ãêæ, ÜU}¢ „ï ÜU}¢ Й¢„ H¢ïx¢ ãñæ …¢ï §„è Ï¢¢¼ ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñæ J’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è ¶¢}¢¢ïà¢è „ï Ðê±ü±¼ì }¢‹Î-}¢‹Î }¢éSÜUÚ¢¼ï Úãï J ÜUÐêÚ Ýï ãè ©Ý„ï ÐêÀ¢, ‘‘§ÝÜUè Ï¢¢¼ ÜU¢ ÜU¢ï§ü …±¢Ï¢ Ýãèæ Îï Úãï ãñæ, }¢æx¢H „¢ãÏ¢ ? ’’

ÜU‹ãñ²¢H¢H …è Ýï {èÚï-{èÚï ÜUã¢, ‘‘ÜUÐêÚ „¢ãÏ¢, ²ï H¢ïx¢ ¼¢ï SÝïã ÜU¢ï ±Úè²¼¢ ÎïÜUÚ ¥¢x¢íã ÜUÚ Úãï ãñæ J ±¢S¼± }¢ïæ ²ã¢æ Úã¼ï ãé» „¢}¢¢ç…ÜU¼¢ ÜU¢ ÐãHï ÜUè |¢¢æç¼ ¥ÓÀè ¼Úã çݱ¢üã ÜUÚÜUï ÜU¢ï§ü |¢è ÜU¢}¢ ÜUÚÝ¢ }¢é…ï „}|¢± Ðí¼è¼ Ýãèæ ã¢ï¼¢ ãñ J’’

‘‘…Ï¢ ¥¢Ð Ý¢ñÜUÚè ÜUÚ¼ï ƒï ¼Ï¢ |¢è ¼¢ï çݱ¢üã ã¢ï¼¢ ãè ƒ¢ J’’

‘‘Ý¢ñÜUÚè }¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÜU¢}¢ ÜU¢}¢ }¢ïæ ¥‹¼Ú ãñ, ²ã ¼¢ï ¥¢Ð }¢¢Ýïæx¢ï ãèæ J çÈUÚ …¢Hæ{Ú ¥¢ñÚ çÎÌè }¢ïæ }¢ïÚï HÇÜUï ãñæ …¢ï ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú „}|¢¢Hïæx¢ï J’’

‘‘¥¢ÐÜU¢ »ÜU HÇÜU¢ ¼¢ï ²ã¢æ |¢è ãñ J’’ }¢‡ÇHè ÜUï „ÎS² Ýï ÜU㢠J

‘‘ã¢Z, »ÜU HÇÜU¢ ²ã¢æ |¢è ãñ J }¢x¢Ú »ÜU ¼¢ï ±ã ϢǢ }¢S¼ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ HÇÜU¢ ãñ J ±ã çÜU„è {æ{ï }¢ïæ ™H Ýãèæ „ÜUïx¢¢ J Îê„Ú¢ ²ã¢æ Úã¼ï ãé» }¢ñæ ©„ÜUï çH²ï çÜU„è |¢è ÐíÜU¢Ú „ï H¢|¢ÐíÎ ç„h Ýãèæ ã¢ï „ÜUêæx¢¢ J’’

‘‘¥¢Ð Ï¢¢ãÚ …¢ÜUÚ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ™¢Hê ÜUÚïx¢ï ¼Ï¢ |¢è ¼¢ï ¥¢ÐÜUï çÜU„è Ý çÜU„è HÇÜUï ÜU¢ï Àé^è HïÝè ÐÇïx¢è ²¢ Ý¢ñÜUÚè À¢ïÇÝè ÐÇïx¢è Ý ? ¥¢Ð ²ãèæ ÐÚ çÜU„è Ðé~¢ ÜU¢ï v²¢ïæ Ýãèæ Ï¢éH¢ Hï¼ï !’’

‘‘§„„ï v²¢ H¢|¢ ã¢ïx¢¢ ? …ñ„è „}¢¢… „ï±¢ }¢ñæ ²ã¢æ ÜUÚ¼¢ ãêæ, ±ñ„è ãè ±ã¢ ÚãÜUÚ |¢è ÜULæx¢¢ J }¢ïÚï çH²ï v²¢ …²ÐéÚ ¥¢ñÚ v²¢ …¢HæÍ¢Ú ? çÈUÚ Ã²ƒü ãè }¢ñæ ©„ï ²ã¢æ v²¢ï Ï¢éH¢ªæ ? }¢ñæ S±²æ ãè ±ã¢æ v²¢ïæ Ý ™H¢ …¢ªæ ?’’

ÜUÐêÚ Ýï ÜUã¢, ‘‘²ã¢æ ç…¼Ýè „éç±{¢²ï ¥ÐÝï ÐçÚ™² ÜUï ¥¢{¢Ú ÐÚ ¥¢ÐÜU¢ï ç}¢H „ÜU¼è ãñæ ©¼Ýè „}|¢±¼: ±ã¢æ Ý ç}¢H „ÜUïæ J’’

ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è Ýï ÜUã¢, ‘‘„}|¢± ãñ ¥¢Ð ÆèÜU ÜUã¼ï ã¢ïæ, çÜU‹¼é …¢Hæ{Ú }¢ïæ }¢ïÚï HÇÜUï }¢éÚ¢Úè ÜUï ÜU¢ÈUè ¥ÓÀï „}ÐÜUü ãñæ J’’

‘‘¶ñÚ, ©ÝÜUï „}ÐÜUü ÜU¢ï }¢ñæ ™éÝ¢ñ¼è Ýãèæ Îï „ÜU¼¢, çÈUÚ |¢è §¼Ý¢ …LÚ ÜUã „ÜU¼¢ ãêæ çÜU ¥¢ÐÜU¢ }¢éÜU¢Ï¢H¢ ࢢ²Î ±ï Ýãèæ ÜUÚ „ÜUïæx¢ï J ©Î¢ãÚ‡¢ ÜUï çH» Ý²ï ©l¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï à¢ñÇ ¥¢±æçż ÜUÚÝï ÜU¢ ÜU¢}¢ }¢ïÚï Îz¼Ú „ï ã¢ï¼¢ ãñ J ¥¢Ð ²çÎ ™¢ãïæ ¼¢ï ²ã¢æ ¥¢ÐÜUï Ý¢}¢ Ï¢ãé¼ …ËÎè ¥ÓÀ¢, }¢¢ñÜUï ÜU¢ à¢ñÇ ¥¢±æçż ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ J’’

‘‘Ï¢ãé¼-Ï¢ãé¼ {‹²±¢Î ÜUÐêÚ „¢ãÏ¢ J ¥¢±à²ÜU¼¢ ÐÇè ¼¢ï ¥¢Ð …ñ„ï çã¼ñ¯è ÜU¢}¢ }¢ïæ Ýãèæ ¥¢²ïæx¢¢ ?’’

ÜUÐêÚ ÜU¢ï ÜU‹ãñ²¢ H¢H …è Ýï ÜUéÀ |¢è ÜU㢠ã¢ï, }¢x¢Ú ©ÝÜUï „¢ï™ ÜU¢ï ÜUÐêÚ ÜUï „éÛ¢¢±¢ïæ Ýï »ÜU ݲ¢ ¥¢²¢}¢ Îï çβ¢ J ÐãHï ±ï §„ Ýx¢Ú }¢ïæ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ™¢Hê ÜUÚÝï ÜUè ÎëçC „ï çÏ¢ËÜUéH Ýãèæ „¢ï™ Úãï ƒï J ©ÝÜU¢ }¢¢ÝÝ¢ ƒ¢ çÜU çÝ:à¢éËÜU ç™çÜUy„¢ ¥¢ñÚ Ú¢}¢¢²‡¢ }¢‡ÇHè ÜUï }¢¢Š²}¢ „ï ©ÝÜUè ç…¼Ýè Ðíç¼D¢ ²ã¢æ Ï¢Ýè ãé§ü ãñ ±ã §„ Ýx¢Ú }¢ïæ ÜU¢}¢ ™¢Hê ÜUÚÝï „ï Sƒ¢²è Ýãèæ Úã Т²ïx¢è J ¥ÐÝ¢ ÜU¢}¢ ¥ÐÝ¢ ãè ã¢ï¼¢ ãñ J }¢Úè…¢ïæ ÜUè ¥¢ïÚ Š²¢Ý ÎïÝï }¢ïæ, ©ÝÜUè ç™çÜUy„¢ }¢ïæ, ÜUãèæ ÉèH ã¢ï x¢§ü ²¢ ÜU|¢è „}¢² Ýãèæ ç}¢H¢ ¥¢ñÚ „}¢¢… „ï±¢ ÜUè ÎëçC „ï …¢ï ç…}}¢ï΢çÚ²¢æ Hï Ú¶è ãñæ ©ÝÜUï çݱ¢üã }¢ïæ ÜUãèæ |¢è ™êÜU ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ©ÝÜUè „¢¶ ÜU¢ï {PU¢ Ðãéæ™ïx¢¢ J

ÜUÐêÚ „ï ãé§ü Ï¢¢¼™è¼ ÜUï Ðp¢¼ì §„ Ýx¢Ú }¢ïæ ÜU¢}¢ ÜUÚÝï ÜUè „}|¢¢±Ý¢²ïæ |¢è ©‹ãï ±…ÝÎ¢Ú }¢¢Hê}¢ ã¢ïÝï Hx¢è J „éϢ㠄¢¼ „ï Ý¢ñ ¥¢ñÚ à¢¢}¢ ÜU¢ï À: „ï ¥¢Æ Ï¢…ï ¼ÜU α¢¶¢Ý¢ ¶¢ïHÝï ÜU¢ ¥ÐÝ¢ Ðéڢݢ çݲ}¢ ±ï ÐéÝ: ò±ã¢Ú }¢ïæ H¢ „ÜU¼ï ƒï J Ú¢}¢¢²‡¢ ÜUè ¥¶‡Ç Ð¢Æ ²¢ï…Ý¢ ÜUï RU}¢ }¢ïæ, ã}¢ïࢢ Ð¢Æ ÜUè à¢L¥¢¼ ¥¢ñÚ „}¢¢ÐÝ ©Ý„ï ã¢ï¼¢ ƒ¢ J ¥Ï¢ |¢è ±ñ„¢ ãè ™Hïx¢¢ J „ï±¢ çݱë眢 ÜUï Ï¢¢Î §Ý ÜU¢²¢ïü }¢ïæ Hx¢¢²¢ …¢Ýï ±¢H¢ „}¢² §¼Ý¢ ãè Ϣݢ Úãï, ²ã ¥¢±à²ÜU ¼¢ï Ýãèæ ãñ J ±ñ„ï |¢è }¢¢~¢ ²à¢ ¥¢ñÚ Ðíç¼D¢ ÜUï çH» ²ï ÜU¢}¢ ÜUã¢æ ™¢Hê çÜU²ï ƒï ©‹ã¢ïæÝï ? ¥¢y}¢„‹¼éçC ÜUï çH» çζ¢§ü ãé§ü „|¢¢…¢ïÇ Ï¢¢Ï¢¢ ÜUè Ú¢ã ÜU¢ï çÜU„è ¥‹² çÎࢢ }¢ïæ }¢¢ïÇÜUÚ „}|¢± ãñ ±ï }¢êH ©ÐHçÏ{ „ï ±æ發 Úã …¢²ïæ J ¥‹²¢ïæ ÜU¢ çã¼ ÜUÚÝ¢, ©ÝÜU¢ï „é¶ Ðãé晢ݢ, S±²æ „é¶è ã¢ïÝï ÜU¢ „ÈUH¼}¢ ©Ð¢² ãñ J çÐÀHï Ï¢è„ ±¯¢ïü „ï ò¢ã¢çÚÜU S¼Ú ÐÚ „趢 ã饢 ²ã Ð¢Æ Ý¢}¢ ¥¢ñÚ Ðíç„h ÜUï ÎHÎH }¢ïæ ÈUæ„¢ÜUÚ ©ÝÜUï ¥<…¼ „±üS± ÜU¢ï ÀèÝ ÜUÚ ©‹ãïæ ÜUæx¢¢H Ý Ï¢Ý¢Îï J {Ý-„}Ð΢ ÜUè ÎëçC „ï ±ï §„„ï ¥ç{ÜU „}Ðó¢ ã¢ïÜUÚ v²¢ ÜUÚïx¢ï ? }¢¢Ýç„ÜU „é¶ ÜU¢ ~¢¢‡¢Î¢²ÜU „}Ï¢H ÅêÅ x¢²¢ ¼¢ï ©ÝÜUï çH» …èÝ¢ Îê|¢Ú ã¢ï …¢²ïx¢¢ J

çÈUÚ ±ï „¢ï™Ýï Hx¢ï }¢x¢Ú çÜU„è »ÜU Ýx¢Ú „ï Ï¢æ{¢ Úãêæ, ²ã }¢¢ïã ÜUñ„¢ ? v²¢ïæ Ϣݢ Úãêæ }¢ñæ ²ãèæ ? …¢Hæ{Ú }¢ïæ v²¢ïæ Ýãèæ ? çÎÌè }¢ïæ v²¢ïæ Ýãèæ ? ÐÚ¢ïÿ¢ }¢ïæ ±ï ¥ÐÝè …Ý„ï±¢ ÜU¢ï |¢éݱ¢Ýï ÜUè |¢¢±Ý¢ „ï §„è Ýx¢Ú „ï ç™ÐÜUï ÚãÝ¢ Ýãèæ ™¢ã¼ï v²¢ ? ¥ÓÀï ڄ궢¼ ãñæ J ÐçÚ™² ¥¢ñÚ Ðí|¢¢± ÜU¢ ÿ¢ï~¢ ç±S¼ë¼ ãñ J ãÚ ÜU¢}¢ ÜUï çH» „¢{Ý ± ›¢ï¼ ©ÐHÏ{ ã¢ï …¢¼ï ãñæ J Ÿ¢h¢Ðê±üÜU „Ï¢ ÐíÜU¢Ú ÜUï ÜU¢²ü „}Ðó¢ ÜUÚÝï ±¢Hï H¢ïx¢ ãñæ ²ã¢æ J v²¢ §„è çH» Ýãèæ ¥¢²¢ §„ Ýx¢Ú }¢ïæ Ï¢Ýï ÚãÝï ÜU¢ ç±™¢Ú ©ÝÜUï }¢çS¼cÜU }¢ïæ ? ²à¢ ¥¢ñÚ „}}¢¢Ý ¼¢ï çÝ:S±¢ƒü „ï±¢ ÜUè „éx¢‹{ ÜUï LÐ }¢ïæ ÈUñHÝ¢ ãè ƒ¢ J çÜU‹¼é ±ï S±²æ |¢è ²çÎ ²à¢, }¢¢Ý-„}}¢¢Ý ÜU¢ï ±Úè²¼¢ ÎïÝï Hx¢ï ¥¢ñÚ à¢ï¯ „Ï¢ ©ÝÜUè ÎëçC }¢ïæ x¢¢ñ‡¢ ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ²ã çÝ:S±¢ƒü „ï±¢ ÜUñ„ï ãé§ü ? ¥‹¼}¢üÝ }¢ïæ S±¢ƒü ã¢ï, çζ¢±ï ÜUï çH» ÐÚ}¢¢ƒü ã¢ï, »ï„è ΢ïãÚè Ýèç¼²¢æ Ú¶Ýï ±¢H¢ òçQU }¢¢~¢ S±¢ƒèü Ýãèæ {ê¼ü, }¢ã¢S±¢ƒèü ÜUãH¢²ïx¢¢ J