શરૂઆત આપણી (કાવ્ય) Heena katariya द्वारा कविता में हिंदी पीडीएफ

શરૂઆત આપણી (કાવ્ય)

Heena katariya Verified icon द्वारा हिंदी कविता

કઇક એવી છે શરૂઆત આપણીજેમા બસ તારી યાદો રહી છે બાકીકઇક એવી છે મુલાકાત આપણીજેમા બસ વાતો જ રહી છે બાકીકઈક એવો છે પ્રેમ આપણોજેને નામ આપવાનુ છે બાકીકઈક એવો છે વિરહ છે આપણોજેને વણૅન કરવાનો રહો છે બાકીકઈક ...और पढ़े