હું એટલા માટે હંમેશા ખુશ રહી શકુ છુ કારણ કે, હું મારી સરખામણી ફકત મારી સાથે જ કરુ છુ..

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है