કોલેજકાળ દરમ્યાન ધણુ ધણુ જાણવાનુ અને અભિવ્યક્ત કરવાનુ જનૂન જાગેલુ.. ધીમે ધીમે અંદરથી હુ ઉધડતો રહ્યો જેમ મા પોતાના બાળકને જન્મ આપી ખુશ થાય એવી અનુભૂતી સર્જન જોઈ થઈ.. આપના પ્રતિભાવો મને જીવાડે છે કેમકે હુ મારા માટે જ લખુ છુ..!" 9870063267

  • (26)
  • 700
  • (34)
  • 1.1k
  • (24)
  • 1.2k
  • (74)
  • 2.5k
  • (54)
  • 3.7k
  • (14)
  • 2.5k
  • (58)
  • 2.7k
  • (15)
  • 1.7k
  • (58)
  • 2.8k
  • (17)
  • 1.9k