...#.... ચાલો તો કાંટાળા માર્ગે જ ,પણ ચીલો એવો ચિતરવો કે એ માર્ગે બીજો સરળતાથી ચાલ્યો જાય ...#....

    उपन्यास उपलब्ध नहीं.

    उपन्यास उपलब्ध नहीं.