એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

    • (11)
    • 731