એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है