એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे,
जीने हम अच्छे नहीं लगते ।