દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (65)
  • 560
  • (79)
  • 0.9k
  • (79)
  • 0.9k
  • (109)
  • 763
  • (109)
  • 2.1k
  • (114)
  • 1.3k
  • (112)
  • 1.3k
  • (86)
  • 734
  • (100)
  • 788
  • (118)
  • 1.5k