દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (131)
  • 1.1k
  • (62)
  • 546
  • (148)
  • 1.4k
  • (61)
  • 755
  • (150)
  • 1.4k
  • (140)
  • 1.2k
  • (154)
  • 1.5k
  • (97)
  • 953
  • (152)
  • 1.3k
  • (122)
  • 1.2k