×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (7)
  • 41
  • (81)
  • 697
  • (57)
  • 509
  • (53)
  • 495
  • (87)
  • 1.1k
  • (57)
  • 530
  • (60)
  • 559
  • (80)
  • 0.9k
  • (65)
  • 571
  • (66)
  • 498