દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (53)
  • 1.4k
  • (57)
  • 1.3k
  • (50)
  • 597
  • (56)
  • 629
  • (53)
  • 954
  • (47)
  • 1.1k
  • (45)
  • 1.6k
  • (50)
  • 1.7k
  • (57)
  • 1.8k
  • (57)
  • 2.1k