દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (82)
  • 646
  • (92)
  • 784
  • (32)
  • 224
  • (102)
  • 1.2k
  • (73)
  • 625
  • (67)
  • 526
  • (92)
  • 1.2k
  • (64)
  • 550
  • (71)
  • 555
  • (100)
  • 1.2k