દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (197)
  • 1.9k
  • (163)
  • 1.4k
  • (168)
  • 1.5k
  • (156)
  • 1.5k
  • (147)
  • 1.4k
  • (157)
  • 1.5k
  • (68)
  • 851
  • (159)
  • 1.6k
  • (65)
  • 930
  • (157)
  • 1.5k