હું મારા અધૂરાં સપના પૂરા કરવા માંગુ છું, હા હમણાં મને કોઈ દિશા નથી મળતી પણ છતાં હું મારો પ્રયત્ન યથાવત રાખવા માંગુ છું...

    • (23)
    • 502