હું મારા અધૂરાં સપના પૂરા કરવા માંગુ છું, હા હમણાં મને કોઈ દિશા નથી મળતી પણ છતાં હું મારો પ્રયત્ન યથાવત રાખવા માંગુ છું...

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है