હુ તારો લીધેલો શ્વાસ છુ, તારા હદયમા ગુન્ગળાય રહેલી વાત છુ.

    • (0)
    • 44