હુ તારો લીધેલો શ્વાસ છુ, તે કોઇને ન કહેલી વાત છુ.

  • (7)
  • 182
  • (15)
  • 234
  • (10)
  • 119
  • (8)
  • 114