" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (27)
  • 490
  • (34)
  • 1.1k
  • (35)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.2k
  • (33)
  • 1.4k
  • (36)
  • 1.7k
  • (46)
  • 1.6k
  • (45)
  • 1.5k
  • (37)
  • 1.6k