" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન. insta id @rohiniraahi1

  • (37)
  • 1.1k
  • (37)
  • 1.2k
  • (34)
  • 899