" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (19)
  • 754
  • (26)
  • 2.3k
  • (24)
  • 866
  • (20)
  • 924
  • (31)
  • 1.1k
  • (23)
  • 1.2k
  • (24)
  • 1.4k
  • (19)
  • 1.2k
  • (28)
  • 1.9k
  • (21)
  • 896