લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

  • (56)
  • 2.1k
  • (100)
  • 2.2k
  • (100)
  • 2.1k