લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે

जख्म देकर ना पूछा करो दर्द की शिद्दत,
दर्द तो दर्द होता है,
थोड़ा क्या,
ज्यादा क्या!!