જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • (7)
  • 139
  • (38)
  • 698
  • (25)
  • 794
  • (16)
  • 711
  • (26)
  • 896
  • (25)
  • 842
  • (35)
  • 1k
  • (48)
  • 1.2k
  • (115)
  • 2.1k