જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.