જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • 394
  • (38)
  • 1.6k
  • (25)
  • 1.2k
  • (16)
  • 859
  • (26)
  • 1.1k
  • (25)
  • 1.1k
  • (36)
  • 1.3k
  • (49)
  • 1.4k
  • (115)
  • 2.6k