લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • 522
  • 440
  • (21)
  • 1.1k
  • 765
  • 693
  • 789
  • (27)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.4k
  • (27)
  • 2.3k
  • 1.5k