M A.in Hindi And Marathi.Languages.. Mumbai University... I write books in Marathi लेखक-जलदास-जलगीता. वृक्ष-वनगीता. ले- वृक्षदास. ले.श्रमदास-श्रमगीता. ले:अन्नदास-अन्नगीता.शिक्षणगीता. ले:स्वच्छतादास-स्वच्छतागीता .. निसर्गायन- ले:निसर्गदास. राष्ट्रशौर्यगीता-ले: राष्ट्रदास. आर्ट ऑफ वर्कींग 7400217215.7083987037 ब्लाॅग.geetaofworking2020.blogspot.com. ब्लॉग.artofworking-cgpawar.blogspot.com. ब्लॉग.artofworking2021.blogspot.com.1लाख वाचक भेट.दि.3.1.22.50हजार डाऊनलोड.27.5.22.दिड लाख वाचक भेटी.25.6.22