મને પહેલેથી જ લેખન અને વાચન નો બહુ શોખ રહયો છે...માતૃભારતી ના કેટલાક મિત્રોએ મને motivation આપયુ તે બદલ તેમનો આભાર વયકત કરુ છુ...અને માતૃભારતી એ મને મારા વિચારો રજૂ કરવાની તક આપી તે બદલ હુ માતૃભારતી ની આભારી રહીશ....મે કેટલીક સામાજીક વાતૉ પણ લખી છે...

  • 318
  • 714
  • 474
  • (11)
  • 760
  • 1.1k
  • 1.9k
  • 1.3k
  • (13)
  • 1.9k
  • (14)
  • 5.4k
  • (14)
  • 2.4k