એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (3)
  • 39
  • (7)
  • 170
  • (13)
  • 199
  • (17)
  • 266
  • (13)
  • 179
  • (6)
  • 157
  • (14)
  • 230
  • (4)
  • 77
  • (33)
  • 275
  • (13)
  • 193