એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • 336
  • 560
  • 902
  • (29)
  • 734
  • 282
  • 371
  • (16)
  • 385
  • (20)
  • 448
  • (13)
  • 297
  • 366