એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है!

    कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं है!