કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ દીવ... પણ હાલ છેલ્લા ૩ વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાઈ થયો છું.