કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ દીવ... પણ હાલ છેલ્લા ૩ વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાઈ થયો છું.

  • (30)
  • 800
  • (28)
  • 610
  • 447
  • (27)
  • 800
  • (43)
  • 1.6k
  • (19)
  • 744
  • 540
  • (34)
  • 1.2k
  • (49)
  • 2.2k
  • (27)
  • 1.1k