प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 1.4k
  • 1.5k
  • 1.2k
  • 1k
  • 1.2k
  • 1.6k
  • 2.5k
  • 5.8k
  • (13)
  • 11.6k
  • 3.3k