प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 1.1k
  • 858
  • 888
  • 672
  • 897
  • 1.1k
  • 1.5k
  • 3.8k
  • (13)
  • 10k
  • 2.9k