ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • (31)
  • 753
  • (11)
  • 276
  • (28)
  • 627
  • (32)
  • 795
  • (40)
  • 468
  • (35)
  • 436
  • (28)
  • 424
  • (46)
  • 730
  • (42)
  • 570
  • (33)
  • 470