ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • 1.6k
  • (17)
  • 2.2k
  • 1.3k
  • 4.1k
  • (35)
  • 5.4k
  • (12)
  • 1.4k
  • (29)
  • 4.9k
  • (33)
  • 4.9k
  • (41)
  • 2.5k
  • (35)
  • 2k