નજર જ ઘાયલ કરે છે,તો શબ્દ શું કરવાના.

  • 2k
  • 676
  • 2k
  • (44)
  • 2.3k
  • (20)
  • 1.6k
  • (31)
  • 1.2k