હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (11)
  • 229
  • (26)
  • 599
  • (21)
  • 397
  • (17)
  • 378
  • (22)
  • 366
  • (15)
  • 356
  • (15)
  • 340
  • (17)
  • 392
  • (17)
  • 302
  • (16)
  • 337