હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (22)
  • 434
  • (25)
  • 584
  • (22)
  • 560
  • (22)
  • 618
  • (25)
  • 540
  • (13)
  • 408
  • (19)
  • 678
  • (22)
  • 700
  • (21)
  • 690
  • (25)
  • 832