હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (29)
  • 253
  • (46)
  • 451
  • (46)
  • 498
  • (49)
  • 442
  • (38)
  • 459
  • (37)
  • 509
  • (47)
  • 482
  • (50)
  • 503
  • (42)
  • 430
  • (47)
  • 482