હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (3)
  • 47
  • (20)
  • 242
  • (74)
  • 562
  • (58)
  • 567
  • (52)
  • 540
  • (51)
  • 501
  • (55)
  • 564
  • (48)
  • 520
  • (52)
  • 505
  • (56)
  • 581