હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (9)
  • 104
  • (29)
  • 265
  • (29)
  • 292
  • (26)
  • 292
  • (30)
  • 311
  • (21)
  • 239
  • (31)
  • 362
  • (31)
  • 396
  • (33)
  • 319
  • (33)
  • 331