મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (27)
  • 1k
  • (21)
  • 800
  • (21)
  • 788
  • (25)
  • 904
  • (25)
  • 862
  • (29)
  • 950
  • (25)
  • 860
  • (28)
  • 948
  • (27)
  • 970
  • (29)
  • 1.1k