હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

    • 451
    • (25)
    • 1.7k
    • (23)
    • 2.5k