હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.