હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.