ગળામાંથી શબ્દો રૂંધાય જાય છે ત્યારે કલમ બોલે છે...

  • 348
  • (12)
  • 386
  • (12)
  • 366
  • (14)
  • 436
  • 392
  • 534
  • (14)
  • 1.1k
  • (19)
  • 992
  • (16)
  • 866
  • (17)
  • 828