ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત

ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત मातृभारती सत्यापित

@cmt339gmail.com5123

(537)

64

62.9k

174.4k

आपके बारे में

કવિતા અને વાર્તા લખવાનો શોખ...

  • 886
  • 1k
  • 1.1k
  • 1.2k
  • 702
  • 1.1k
  • 908
  • 734
  • 1.3k
  • 4.1k