ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત

ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત मातृभारती सत्यापित

@cmt339gmail.com5123

(494)

54

51.3k

148.4k

आपके बारे में

કવિતા અને વાર્તા લખવાનો શોખ...

  • 218
  • 872
  • 3.9k
  • (14)
  • 3.8k
  • (13)
  • 2.4k
  • 5.1k
  • 3.6k
  • 2.1k
  • 2.2k
  • 6k