મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (38)
  • 2.2k
  • (29)
  • 1.9k
  • (45)
  • 2k
  • (40)
  • 1.6k
  • (40)
  • 1.8k
  • 526
  • (49)
  • 2.9k
  • (41)
  • 1.8k
  • (42)
  • 1.6k
  • (40)
  • 1.9k