મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (32)
  • 605
  • (62)
  • 748
  • (54)
  • 839
  • (49)
  • 1.3k
  • (72)
  • 1.3k
  • (16)
  • 407
  • (60)
  • 1.1k
  • (44)
  • 999
  • (44)
  • 687
  • (20)
  • 423