વેલ વિશર વુમન ક્લબ એટલે કે www.club.આ ક્લબનું આ ત્રીજું ઝળહળતું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. નીતાબેન શાહ ક્લબ ના ફાઉન્ડર છે. ખુબ જ શિસ્ત સાથે આયોજન કરે છે. આ કલબની પ્રવૃત્તિ વિષે વાત કરું તો સ્વવિકાસ, શીખો અને શીખવાડો, સાહિત્ય,સર્ક્યુલેટીંગ લાયબ્રેરી, સામાજિક સેવા, આર્ટ,ક્રાફ્ટ,મ્યુઝીક,કોમ્પ્યુટર....ઈત્યાદી. ક્લબનો મંત્ર છે Learn with Fun દર મહીને કાંઇક નવું કરીએ જ છીએ. ૮-૩-૨૦૧૬ ના દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલાદિન હતો. એ દિવસે એક લેખન સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું.વિષય હતો.

  • (105)
  • 2.4k
  • (76)
  • 1.3k
  • (79)
  • 1.4k
  • (74)
  • 1.3k
  • (81)
  • 1.4k
  • (74)
  • 1.5k
  • (79)
  • 2.1k
  • (89)
  • 1.6k
  • (85)
  • 1.8k
  • (88)
  • 2.7k