હું ઇજનેરી ગ્રેજ્યુએટ છું. આમ દિલ થી શબ્દો નીકળે છે. અને બધાને ગમે છે.એટલે હું લખું છું.

    • 4.7k
    • (13)
    • 1.8k