ശശി കുറുപ്പ്

ശശി കുറുപ്പ്

@sqvypwrs3353.mb

(1)

6

3.6k

12.9k

आपके बारे में

Hey, I am on Matrubharti! Retired Kerala State Govt Employee. Owner of Desingner Chef(Catering Unit) . Short Story writer

  • 108
  • 516
  • 678
  • 2k
  • 2.5k
  • 7.1k