मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]

  • 1.8k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 1.5k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 1.9k
  • 1.8k
  • 1.8k
  • 2.1k