અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (78)
  • 1.1k
  • (92)
  • 1.2k
  • (107)
  • 1.6k
  • (101)
  • 997
  • (84)
  • 829
  • (107)
  • 1k
  • (97)
  • 922
  • (108)
  • 937
  • (107)
  • 1.1k
  • (111)
  • 1.3k