વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (284)
  • 5.1k
  • (168)
  • 4.9k
  • (144)
  • 4.9k
  • (143)
  • 4.5k
  • (138)
  • 4.5k
  • (128)
  • 4.5k
  • (134)
  • 4.5k
  • (138)
  • 4.5k
  • (148)
  • 4.9k
  • (40)
  • 5.7k