વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (25)
  • 592
  • (26)
  • 256
  • (32)
  • 440
  • (47)
  • 584
  • (55)
  • 1.4k
  • (51)
  • 614
  • (55)
  • 954
  • (46)
  • 652
  • (53)
  • 614
  • (45)
  • 934