વ્યક્તિની કલમ ત્યારે જ બોલે, જ્યારે તેને સાંભળનાર કોઈ ના જડે..!! ️

  • (17)
  • 1.1k
  • 1.7k
  • 1.3k
  • 1.7k
  • (28)
  • 4.1k
  • (29)
  • 3.3k
  • (25)
  • 3.7k
  • (26)
  • 3.4k
  • 1.6k
  • (18)
  • 2.6k